Gmina Wolanów

Wyszukiwarka

Zobacz także...

Menu strony

Wydarzenia

Ogłoszenia

Banery

  • System do komunikacji z mieszkańcami
  • gminny portal mapowy
  • zastrzegam.pl

Nawigacja

Inne linki

Treść strony

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW
O PRZYZNANIE  DOTACJI NA DOFINANSOWANIE
BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ZE ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH GMINY WOLANÓW.

1.      Wójt Gminy Wolanów ogłasza nabór wniosków o udzielenie w roku 2023 dofinansowania do budowy biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu Gminy Wolanów.

2.      Dofinansowanie przyznawane jest na podstawie Uchwały Nr XXI/142/2020 Rady Gminy Wolanów z dnia 19 czerwca 2020r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji oraz sposobu jej rozliczenia na dofinasowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków budżetowych Gminy Wolanów na lata 2020-2025, zmienioną Uchwałą Nr XXII/153/2020 Rady Gminy Wolanów z dnia 9 lipca 2020r. w sprawie zmiany „Regulaminu przyznawania dotacji z budżetu Gminy Wolanów na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków”.

3.      Wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie wynoszące do 50% wartości inwestycji, polegającej na budowie przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków do budynków zamieszkałych, jednak nie więcej niż 5.000,00 zł.

4.      Do budowy wykorzystywane mogą być wyłącznie urządzenia nowe posiadające certyfikat zgodności z normą PN-EN 12566 – 3 +A2:2013 (urządzenia muszą posiadać znak B lub CE).

5.      Beneficjentem ubiegającym się o dofinansowanie na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków wykorzystywanej na potrzeby gospodarstwa domowego mogą być podmioty dysponujące prawem własności do nieruchomości.

6.      Dofinansowaniem mogą zostać objęte oczyszczalnie służące do odprowadzania ścieków z budynków zamieszkałych na obszarach dotychczas nieskanalizowanych, zlokalizowanych na terenie gminy Wolanów, za wyjątkiem tych miejscowości, gdzie rozpoczęto budowę kanalizacji sanitarnej, uzyskano pozwalanie na budowę kanalizacji sanitarnej bądź na terenach wskazanych prze Gminę do skanalizowania w okresie najbliższych dziesięciu lat. Dopuszcza się przyznanie dotacji w miejscowości skanalizowanej lub przewidywanej do skanalizowania systemem zbiorczym, w przypadku gdy podłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadnione (tj.: w szczególności posesje zlokalizowane na działkach wzdłuż drogi krajowej nr 12).

7.      Dotacją mogą być objęte wyłącznie koszty poniesione na zakup i zainstalowanie przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków. Wszystkie urządzenia ujęte w kosztach kwalifikowanych muszą być fabrycznie nowe.

8.      O kolejności udzielania dofinansowania decyduje data wpływu kompletnych wniosków spełniających kryteria do przyznania dotacji, które będą realizowane do momentu wyczerpania się środków przeznaczonych na ten cel w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy.

9.      Wnioski o udzielenie dotacji wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w terminie od dnia 25.05.2023r. do dnia 31.07.2023r. w Urzędzie Gminy Wolanów, pok. Nr 7, I piętro (sekretariat).

10.   Do wniosku należy dołączyć:

·      kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, na której zostanie wykonana przydomowa oczyszczalnia ścieków;

·      szkic lub rysunek przedstawiający plan działki i usytuowanie przydomowej oczyszczalni ścieków;

·      kopię prawomocnego pozwolenia na budowę w przypadku budowy przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności powyżej 7,5 m³ na dobę

·      kopię zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do wykonania robót budowlanych dotyczących budowy przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,5 m³ na dobę;

·      kopię pozwolenia wodnoprawnego, jeżeli budowa oczyszczalni wymaga jego uzyskania, zgodnie ze szczegółowymi przepisami.

11.   Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Wolanów, pok. nr 10 lub pod
nr telefonu (48) 380-36-53.

12.   Wniosek w wersji papierowej można pobrać w punkcie informacyjnym Urzędu Gminy Wolanów lub w pok. nr 10. oraz ze strony internetowej Urzędu Gminy.

Uchwała Nr XXI/142/2020 Rady Gminy Wolanów z dnia 19 czerwca 2020r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji oraz sposobu jej rozliczenia na dofinasowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków budżetowych Gminy Wolanów na lata 2020-2025

Uchwała Nr XXII/153/2020 Rady Gminy Wolanów z dnia 9 lipca 2020r. w sprawie zmiany „Regulaminu przyznawania dotacji z budżetu Gminy Wolanów na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków”.

  • logo WFOŚiGW w Warszawie i NFOŚiGW

Utylizacje wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wolanów

„Utylizacje wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wolanów” - dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie www.wfosigw.pl, oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie nfosigw.gov.pl, w formie dotacji, w kwocie  35 000,00 zł.

Informacja

Wójt Gminy Wolanów informuje o przedłużeniu terminu składania wniosków o udzielenie dotacji na dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

Dofinansowanie przyznawane jest na podstawie Uchwały Nr XXI/142/2020 Rady Gminy Wolanów z dnia 19 czerwca 2020r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji oraz sposobu jej rozliczenia na dofinasowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków budżetowych Gminy Wolanów na lata 2020-2025, zmienioną Uchwałą Nr XXII/153/2020 Rady Gminy Wolanów z dnia 9 lipca 2020r.  w sprawie zmiany „Regulaminu przyznawania dotacji z budżetu Gminy Wolanów na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków”.

Informacja

Wójt Gminy Wolanów informuje o przedłużeniu terminu do dnia 30 lipca 2021r. składania wniosków o udzielenie dotacji na dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach Uchwały Nr XXI/142/2020 Rady Gminy Wolanów z dnia 19 czerwca 2020r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji oraz sposobu jej rozliczenia na dofinasowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków budżetowych Gminy Wolanów na lata 2020-2025.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Od 1 lipca każdy obywatel lub zarządca budynku będzie zobowiązany złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Dla budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca będzie miał 12 miesięcy, Dla nowo powstałych budynków termin ten będzie wynosił 14 dni.

  • eko bio drenaż

Nabór wniosków na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

Nabór  wniosków odbędzie się od dnia 01 marca 2021r. do dnia 28 maja  2021r. lub do wyczerpania środków finansowych przewidzianych w budżecie gminy na realizację w/w zadania.

Inwentaryzacja źródeł ciepła w Gminie Wolanów

Informujemy o rozpoczęciu na terenie Gminy Wolanów inwentaryzacji źródeł ciepła we wszystkich budynkach zlokalizowanych w granicach administracyjnych gminy. W celu rzetelnego i właściwego zgromadzenia informacji dotyczących źródeł ciepła od 1 grudnia ruszą w teren upoważnieni ankieterzy, którzy wraz z Państwa pomocą zbiorą potrzebne informacje. Natomiast już od 1 listopada br. można wypełnić ankietę online.

Demontaż i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wolanów

  • Demontaż i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wolanów

Ruszył nabór wniosków w programie „Moja Woda”

1 lipca 2020 r. ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Moja Woda”. Finansowaniem objęto zakup, montaż i uruchomienie instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem.

  • eko-bio

Informacja

WÓJT GMINY WOLANÓW dr EWA MARKOWSKA-BZDUCHA OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE DOTACJI NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW.

następna strona »

Stopka strony

  • Kontakt

Urząd Gminy Wolanów
Radomska 20, 26-625 Wolanów
tel.centrala: 486186051, 486186067   fax: 486187941
e-mail: gmina{at}wolanow.pl
e-PUAP: /2l639fbui2/skrytka

  • Godziny otwarcia

Godziny urzędowaniaponiedziałek: 7:30-16:30
wtorek, środa, czwartek: 7:30-15:30
piątek: 7:30-14:30

Masz pytania?

Rozmiar czcionki

Inne opcje dostępności

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.