Gmina Wolanów

Wydarzenia

Ogłoszenia

Banery

  • Portal mapowy SDI gminy Wolanów
  • gminny portal mapowy
  • zastrzegam.pl

Nawigacja

Biuletyn Informacji Publicznej

Treść strony

Restrukturyzacja małych gospodarstw na obszarach ASF
2020.02.19

Od 28 lutego do 28 marca 2020 r. rolnicy prowadzący gospodarstwa na terenach objętych afrykańskim pomorem świń, którzy planują zrezygnować z hodowli trzody chlewnej, mogą składać w oddziałach regionalnych ARiMR wnioski o przyznanie pomocy finansowej na „Restrukturyzację małych gospodarstw”. Wsparcie finansowane jest z PROW 2014-2020.

 

Komunikat Inspekcji Weterynaryjnej
2020.02.19
Komunikat Inspekcji Weterynaryjnej

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Radomiu informuje o zmianie zasięgu obszarów objętych restrykcjami w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń. 

ZAPROSZENIE NA IV HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ DLA MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH Z TERENU POWIATU RADOMSKIEGO
2020.02.19
Zarządzenie nr 13/2020 Wójta Gminy Wolanów
2020.02.18

z dnia 18 lutego 2020 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku

Ostrzeżenie - silny wiatr
2020.02.18

Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, w porywach do 75 km/h, z kierunków zachodnich.

Zaproszenie
2020.02.17
Zaproszenie

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie, Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Radomiu zaprasza na szkolenie 

    

Odwołanie terminu prac
2020.02.14

Szanowni Państwo,

informujemy, iż termin wykonania robót modernizacyjnych  na uję­ciu „Sławno” , planowany na noc z 18 na 19 .02. b.r., został od­wo­łany przez Wykonawcę przed­mio­towych prac. O nowym terminie ich realizacji powiadomimy Państwa z odpowiednim wy­prze­dze­niem.

Przerwa w dostawie wody
2020.02.14

Szanowni Państwo,

Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. informują, iż w związku z planowanymi pracami mo­der­ni­zacyjnymi na Stacji Uzdatniania Wody „Sławno” zlokalizowanej  w Radomiu, przy ul. Wapiennej 43 w niżej wymienionym terminie:

- w nocy z 18 na 19.02.2020r. w godz. 22:00 ÷ 6:00

Zaproszenie
2020.02.12

do udziału w XIV Ogólnopolskim Konkursie Literackim "Okno" oraz XXVIII Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. Marka Hłaski.

Konkurs „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz”
2020.02.12
Konkurs „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz”

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dr Aleksandra Hadzik nagrała wystąpienie, które jest dostępne pod adresem: https://nubo.krus.gov.pl/index.php/s/3UoCUgIAflRhcn8

Ostrzeżenie - silny wiatr
2020.02.11

Obserwuje się i w dalszym ciągu przewiduje wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 40 km/h, w porywach do 80 km/h z zachodu

ARiMR: Zabezpiecz gospodarstwo przed suszą, złóż wniosek o dotację
2020.02.10

Od 21 lutego do 20 kwietnia 2020 r. rolnicy, którzy chcą za­bez­pieczyć swoje uprawy przed skut­kami suszy, mogą ubiegać się w ARiMR o dotację na in­wes­tycje w nawadnianie gos­po­darst­wa rolnego.

Ostrzeżenie - silny wiatr
2020.02.10

Przewiduje się wystąpienie sil­ne­go wiatru o średniej pręd­koś­ci do 40 km/h, w porywach do 80 km/h z południa i południowego za­cho­du.

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ
2020.02.07

dotyczy: OTWARTEGO KON­KUR­SU OFERT NA REALI­ZAC­JĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAK­RE­SIE WSPIERANIA I UPOW­SZECH­NIA­NIA KULTURY FI­ZYCZ­NEJ W 2020 ROKU

FERIE W SZKOLE !!!
2020.02.07
FERIE W SZKOLE !!!

Od 10 lutego dla uczniów szkół  rozpoczynają się ferie zimowe. Co prawda zapowiadają się bez śniegu, ale za to z wieloma atrakcjami w naszych placówkach szkolnych.

Ostrzeżenie - gołoledź
2020.02.04

Prognozuje się zamarzanie mok­rej nawierzchni dróg i chod­ni­ków po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu. Temperatura minimalna od -2°C do 0°C, temperatura minimalna gruntu od -3°C do -1°C.

Ferie zimowe 2020
2020.01.31
Ferie zimowe 2020

Zapraszamy do spędzenia ferii zimowych 2020 razem z GCKiB w Wolanowie oraz w Mniszku. Przed nami moc atrakcji. Ciekawe zajęcia, niezapomniane wycieczki i spotkania.

Kalendarium statystycznych badań ankietowych w 2020r.
2020.01.28
kalendarium badań ankietowych 2020
Konkurs „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz”
2020.01.28
Konkurs „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz”
Zaproszenie na spotkanie w Sławnie dotyczące fotowoltaiki
2020.01.27
Zaproszenie na spotkanie w Sławnie dotyczące fotowoltaiki
Zaproszenie na spotkanie w Bieniędzicach dotyczące fotowoltaiki
2020.01.27
Zaproszenie na spotkanie w Bieniędzicach dotyczące fotowoltaiki
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
2020.01.24

na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku

Zaproszenie na szkolenie
2020.01.23
Zaproszenie na szkolenie

Upowszechnianie dobrych prak­tyk rolniczych mających na celu ochronę wód przed zanie­czysz­cze­niami azotanami pochodzą­cy­mi ze źródeł rolniczych programu azotanowego, oraz wymagań ramowej dyrektywy wodnej. Szko­le­nie odbędzie się w Urzę­dzie Gminy Wolanów w dniu 29-01-2020 r. godz. 10:00.

Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych
2020.01.22

Wójt Gminy Wolanów informuje, że od 15 marca br. rozpocznie się rekrutacja do klas pierw­szych szkół podstawowych prowa­dzo­nych przez Gminę Wolanów.

Rekrutacja do publicznych przedszkoli
2020.01.22

Wójt Gminy Wolanów informuje, że od 1 marca br. rozpocznie się rekrutacja do Samorządowego Publicznego Przedszkola w Sław­nie i Samorządowego Pub­licz­ne­go Przedszkola w Wolanowie.

Bezpłatne badania mammograficzne w Wolanowie
2020.01.22
Bezpłatne badania mammograficzne w Wolanowie
UWAGA! PTASIA GRYPA
2020.01.21
UWAGA! PTASIA GRYPA

W związku z wystąpieniem w os­tatnim czasie ognisk grypy pta­ków (HPAI) na terenie woje­wódz­twa lubelskiego przypominamy, że przestrzeganie zasad bio­ase­ku­racji pozwoli na zapewnienie bezpieczeństwa przed wirusem w naszych gospodarstwach.

 

LGD Razem dla Radomki ogłasza nabór wniosków – premie w kwocie 50 000 zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
2020.01.21
LGD Razem dla Radomki ogłasza nabór wniosków – premie w kwocie 50 000 zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Poddziałania 19.2 „„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla następującego działania:  Utworzenie nowego podmiotu gospodarczego.

Zaproszenie na bezpłatne badania mammograficzne
2020.01.21
Zaproszenie na bezpłatne badania mammograficzne
Konkurs „MISTRZ PIĘKNEGO CZYTANIA 2020”
2020.01.17
Konkurs „MISTRZ PIĘKNEGO CZYTANIA 2020”
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY WOLANÓW
2020.01.10
paragraf

Od stycznia 2020r.  w Urzędzie Gmi­ny Wolanów rozpoczął dzia­łal­ność Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej dla Mieszkańców Powiatu Radomskiego.

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2020 roku
2020.01.10

Urząd Gminy Wolanów przy­po­mina, że każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wy­da­nych na olej napędowy uży­wa­ny do produkcji rolnej za I okres w 2020r. może w terminie od 3 lu­te­go 2020r. do 2 marca 2020r. złożyć odpowiedni wniosek do wójta gminy Wolanów.

 

Informacja o zasadach wydobywania piasku i żwiru oraz wykonywaniu robót geologicznych
2020.01.07

w związku z licznymi postę­po­wa­niami administracyjnymi prowa­dzo­ny­mi przez Dyrektora Okrę­go­we­go Urzędu Górniczego w Warszawie, związanymi z usta­la­niem opłaty podwyższonej za wy­do­bywanie kopalin bez wyma­ga­nej koncesji oraz prowa­dze­niem robót geologicznych

ZIMOWISKO W GÓRACH
2020.01.02
ZIMOWISKO W GÓRACH
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych
2019.12.30
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem odbioru odpa­dów komunalnych na ternie Gminy Wolanów, który będzie obo­wiązywał w 2020 r.

Ostrzeżenie - gołoledź
2019.12.30
Ostrzeżenie - gołoledź

Prognozuje się miejscami wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu oraz mżawki powodujących gołoledź.

ZMIANY W SYSTEMIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI od 1 stycznia 2020 r.
2019.12.27

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o u­trzy­ma­niu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2019 poz. 2010 ze zm.) od dnia 1 stycznia 2020 roku również na terenie Gminy Wolanów wprowadzono zmiany w systemie gospoda­ro­wa­nia od­pa­da­mi komunalnymi.

Życzenia świąteczne
2019.12.19
Życzenia świąteczne
Wigilia pod gwiazdami przed Urzędem Gminy Wolanów
2019.12.19
Wigilia pod gwiazdami przed Urzędem Gminy Wolanów

Świąteczna, ciepła i radosna at­mos­fera zapanowała w nie­dzie­lę 15 grudnia przed budynkiem u­rzę­du gminy. Mieszkańcy zgro­ma­dzi­li się, aby wspólnie u­czest­ni­czyć w "wigilii pod gwiaz­da­mi".

Projekt „Pyszne radomskie”
2019.12.18
Projekt „Pyszne radomskie”

Pyszne radomskie, to tytuł pro­jek­tu mającego na celu pro­pa­gowanie i popularyzowanie dzie­dzict­wa kulinarnego Mazowsza, w tym w szczególności produktów lokalnych ziemi radomskiej.

OBWIESZCZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
2019.12.17

Zarząd Województwa Mazowiec­kie­go ogłasza, że przystępuje do opracowania projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku

Komunikat
2019.12.13

Powiatowego Lekarza Wetery­na­rii w Radomiu w sprawie obszarów objętych ogra­ni­cze­nia­mi

Pamiętamy
2019.12.13
Pamiętamy
Wizyta w PSP w Mniszku
2019.12.12
Wizyta w PSP w Mniszku

03 grudnia 2019 roku dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Wo­lanowie - p. Magdalena Si­kors­ka i pracownik Filii Bib­lio­tecz­nej w Mniszku - p. Barbara Sadownik zawitały do uczniów z klas 0-III w PSP w Mniszku, by podziękować za współpracę łą­czą­cą obie instytucje.

Zmiana numeru rachunku bankowego z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019.12.12

W związku ze zmianą Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 19 lipca 2019 roku (Dz.U. z 2019 r. poz. 1579) ustawodawca nałożył na gminy obowiązek wyodrębnienia ra­chun­ku bankowego, na którym gro­ma­dzo­ne będą środki po­cho­dzą­ce z opłaty za gospo­da­ro­wa­nie odpadami komu­nal­ny­mi.

Informacja
2019.12.11
-

W Wigilię Bożego Narodzenia Urząd Gminy Wolanów będzie nieczynny

Wigilia pod gwiazdami
2019.12.10
Wigilia pod gwiazdami
WTZ POZYTYWNI ANIMATOREM KULTURY 2019
2019.12.06
WTZ POZYTYWNI ANIMATOREM KULTURY 2019

22 listopada  br. w Miejskim Oś­rod­ku Kultury w Pionkach zor­ga­ni­zowano już po raz jedenasty Powiatowy Dzień Animatora Kul­tu­ry.

Rozstrzygnięcie i wręczenie nagród w konkursie plastycznym pt.: ,,Portret Św. Mikołaja”
2019.12.06
Rozstrzygnięcie i wręczenie nagród w konkursie plastycznym pt.: ,,Portret Św. Mikołaja”

Ogłaszamy wyniki konkursu plas­tycznego pt.: ,,Portret Św. Miko­ła­ja", organizowanego przez Gmin­ne Centrum Kultury w Wo­la­no­wie.

Nagroda im. Jana Rodowicza „Anody”
2019.12.04
Nagroda im. Jana Rodowicza „Anody”

Mają mądrość pomagania. Po­ka­zują, co dziś znaczą pojęcia: zaan­ga­żowanie społeczne, po­moc słabszym, poświęcenie i bra­terstwo. Ludzie wyjątkowi, współ­cześni bohaterowie – którzy są wśród nas i obok nas.

Stopka strony

  • Kontakt

Urząd Gminy Wolanów
Radomska 20, 26-625 Wolanów
telefon: 486186051, 486186067, 486186015, 486186020

fax: 486187941
e-mail: gmina{at}wolanow.pl

  • Godziny otwarcia

Godziny urzędowania


poniedziałek: 7:30-16:30
wtorek, środa, czwartek: 7:30-15:30
piątek: 7:30-14:30

Masz pytania?
Projekt i realizacja extranet.pl

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.