Gmina Wolanów

Wyszukiwarka

Zobacz także...

Menu strony

Wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Ogłoszenia

Banery

 • gminny portal mapowy
 • Projekt Cyfrowa Gmina

Nawigacja

Inne linki

Treść strony

Zaproszenie do współtworzenia Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2025 rok

Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, zaprasza do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2025 rok 

Otwarcie lokalnego centrum rekreacyjnego w Chruślicach

W dniu 20.04.2024 roku o godzinie 17.00 odbyło się uroczyste otwarcie nowo otwartego  Lokalnego Centrum Rekreacyjnego w miejscowości Chruślice.

Wyniki otwartego konkursu ofert

na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom w 2024 roku

Zaproszenie do udziału w pracy komisji konkursowej

Zaproszenie dotyczy OTWARTEGO KONKURSU OFERT NR 4/2024 NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA, PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM W 2024 ROKU

Zarządzenie Nr 29/2024 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 4/2024 na realizację zadania publicznego w zakresie ochrona zdrowia, przeciwdziałanie uzależnieniom w 2024 roku.

 • logotypy

Termomodernizacja budynku na potrzeby utworzenia Lokalnego Centrum Rekreacyjnego w miejscowości Chruślice

Koło Gospodyń Wiejskich „Babki.pl” w Chruślicach zrealizowało zadanie finansowane w ramach operacji pn. „Termomodernizacja budynku na potrzeby utworzenia Lokalnego Centrum Rekreacyjnego w miejscowości Chruślice” na podstawie złożonego wniosku do LGD Razem dla Radomki oraz zawartej umowy o przyznanie pomocy z Województwem Mazowieckim nr 03526-6935-UM0715590/23 z dnia 29.06.2023r. Wysokość przyznanej pomocy wg umowy: 52 500,00 zł, co stanowi 100% wartości realizowanego zadania.
Inwestycja ma na celu wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  objętego PROW na lata 2014-2020 w zakresie ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

Realizacja operacji polegająca na termomodernizacji budynku gminnego wraz z wymianą parapetów, obróbki blacharskiej, daszka nad drzwiami, terakoty schodowej oraz opaski wokół budynku wraz z wyposażeniem pomieszczenia w sprzęt sportowy stanowić będzie miejsce działań rekreacyjnych oraz społecznych. Będzie to miejsce ogólnodostępne, służące mieszkańcom jako miejsce spotkań, działań integracyjno-rekreacyjnych. Planowana inwestycja wpłynie na poprawę jakości życia na wsi, a także znacznie poprawi funkcjonalność i estetykę przestrzeni w miejscowości Chruślice. Nowo wyremontowany obiekt ograniczy  dysproporcje w dostępie do infrastruktury rekreacyjnej dla mieszkańców z terenów wiejskich. Nastąpi uaktywnienie i integracja mieszkańców czy Kół Gospodyń Wiejskich poprzez wspólne spędzanie czasu poprzez udział w różnego rodzaju zajęciach rekreacyjnych, w tym związanych z aktywnością ruchową.    

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"   

 • budynek przed termomodernizacją
 • budynek w trakcie prac
 • prace elewacyjne
 • budynek po modernizacji
 • tablica na tle LCI

Wyniki otwartego konkursu ofert nr 3/2024

na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej w 2024 roku

Zarządzenie nr 22/2024 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego  konkursu ofert nr 3/2024 na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 roku

Wyniki otwartego konkursu ofert nr 2/2024

na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2024 roku

Zaproszenie do udziału w pracy komisji konkursowej

Zaproszenie dotyczy OTWARTEGO KONKURSU OFERT NR 3/2023 NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ W 2024 ROKU ogłoszonego zarządzeniem Wójta Gminy Wolanów Nr 12 /2024 z dnia 05 lutego 2024r.

Zaproszenie do udziału w pracy komisji konkursowej

Zaproszenie dotyczy OTWARTEGO KONKURSU OFERT NR 2/2024 NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO W 2024 ROKU

Zarządzenie Nr 12/2024 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 05 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 3/2024 na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 roku.

Wyniki otwartego konkursu ofert nr 1/2024

na powierzenie zadania publicznego w 2024 roku w zakresie pomocy społecznej pt. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

Zarządzenie Nr 6/2024 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 1/2024 na powierzenie zadania publicznego w 2024 roku w zakresie pomocy społecznej pt. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”.

 • Mazowsze dla organizacji pozarządowych

Doposażenie członków stowarzyszenia Na Ludową Nutę

W 2023 roku w ramach zrealizowanego zadania zostało doposażone stowarzyszenie w stroje ludowe, poprzez zakup kamizelek, spódnic i bluzek letnich niezbędnych do udziału członków zespołu ludowego z Bieniędzic w różnych wydarzeniach organizowanych w miejscowości Bieniędzice jak i na terenie całej gminy Wolanów oraz powiatu radomskiego.

 • Mazowsze dla kół gospodyń wiejskich

Doposażenie KGW z Kolonii Wawrzyszów

W ramach zrealizowanego zadania w 2023 roku zostało doposażone Koło Gospodyń Wiejskich w sprzęt multimedialny. Został zakupiony telewizor służący do organizacji działań integrujących społeczność wiejską. Zadanie będzie służyło aktywizacji i integracji społeczności wiejskiej, pozwoli to na wzrost sprawności działania KGW oraz integrację międzypokoleniową. W ramach projektu został zakupiony: Telewizor z uchwytem (1 szt), który posłużył w 2023 r. między innymi podczas zorganizowanych inicjatyw:
 • Mazowsze dla kół gospodyń wiejskich

Doposażenie Nowoczesnych Walinianek

W ramach zrealizowanego zadania w 2023 roku doposażono nowe Koło Gospodyń Wiejskich w niezbędny sprzęt, poprzez zakup namiotu wystawienniczego oraz grilla gazowego, służący do organizowania spotkań i prowadzenia aktywności członkiń KGW w miejscowości Waliny oraz jego aktywności na terenie gminy Wolanów.

 • Mazowsze dla kół gospodyń wiejskich

Doposażenie KGW Babki.pl w stoły i krzesła

W ramach realizowanego zadania w 2023 roku zostało doposażone Koło Gospodyń Wiejskich w niezbędny sprzęt, poprzez zakup 6 szt. stołów i 36 szt. krzeseł służących do organizowania spotkań i prowadzenia rożnorodnej aktywności członkiń KGW w miejscowości Chruślice i jego aktywności na terenie całej gminy Wolanów i nie tylko.

 • Mazowsze dla organizacji pozarządowych

Doposażenie Stowarzyszenia „Radość” z Wolanowa

W ramach realizacji przedmiotowego zadania w 2023 roku stowarzyszenie doposażyło organizację w sprzęt w celu wzmocnienia jej rozwoju oraz wzrostu aktywności jego członków. Celem zadania była aktywizacja i rozwój środowiska wiejskiego poprzez wyposażenie organizacji w sprzęt RTW (telewizor wraz z uchwytem), czajnik oraz elementy drobnego AGD i obrusy. Dzięki temu wzrosła sprawność działania organizacji w zakresie wykonywania różnych przedsięwzięć i projektów oraz aktywności społecznej członków stowarzyszenia.

 • Mazowsze dla organizacji pozarządowych
 • impreza plenerowa w Kol. Wawrzyszów

Doposażenie Stowarzyszenia z Kolonii Wawrzyszów

Celem realizacji zadania było doposażenie zaplecza w sprzęt stwarzający możliwość szerszego działania na rzecz społeczności lokalnej, integracji mieszkańców, jak również wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom różnych grup środowiska wiejskiego. W ramach zrealizowanego zadania udało się doposażyć Stowarzyszenie w niezbędny sprzęt: namiot wystawienniczy oraz stoły i ławki cateringowe służące do organizowania spotkań i prowadzenia wszechstronnej aktywności członków w miejscowości Kolonia Wawrzyszów i jego aktywności na terenie całej gminy Wolanów i nie tylko.

 • Mazowsze dla kół gospodyń wiejskich
 • Mikołajki

Doposażenie KGW w Jarosławicach

Koło Gospodyń Wiejskich w Jarosławicach ma wreszcie swoje stroje. Dodatkowo świetlica, w której się spotykają zyskała nowe wyposażenie. Wszystko to dzięki otrzymanej  dotacji na realizację zadania publicznego pt. Doposażenie KGW w Jarosławicach dofinansowanego ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "wspierania rozwoju gospodyń aktywnych społecznie".

Sprawozdanie

z konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Wolanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok

 • logotypy

FESTYN W CHRUŚLICACH

W miejscowości Chruślice odbyło się wydarzenie plenerowe o charakterze kulturalno-rozrywkowym – Festyn w Chruślicach, zorganizowany przez Koło Gospodyń Wiejskich Babki.pl w terminie 13.08.2023 roku w godzinach od 14.00 do 22.00 na terenie placu gminnego przy Klubie Senior+.
Uczestników festynu bawił zespół muzyczny Roland z Przysuchy, promujący lokalną muzykę ludową i biesiadną, przy którym uczestnicy wydarzenia bawili się na dechach do późnych godzin wieczornych. Ponadto w ramach organizowanego wydarzenia został zapewniony poczęstunek przez Koło Gospodyń Wiejskich Babki.pl dla wszystkich uczestników wydarzenia, w tym dania z grilla, pyszne ciasta i pajda chleba ze smalcem oraz napoje zimne i gorące.
Podczas imprezy nie zabrakło animacji dla dzieci i dorosłych oraz różnego rodzaju konkursów, w tym dmuchańce, kule obrotowe, animacje prowadzone przez GCKiB w Wolanowie oraz przejażdżka na kucykach. W festynie uczestniczyli nie tylko mieszkańcy gminy Wolanów ale z całego obszaru działalności Lokalnej Grupy Działania Razem dla Radomki. Na wydarzeniu nie zabrakło przedstawicieli samorządu lokalnego w tym Pani Wójt Ewy Markowskiej – Bzducha oraz Prezesa Lokalnej Grupy Działania Razem dla Radomki Pana Cezarego Nowek. Dziękujemy wszystkim osobom dzięki którym możliwa była inicjatywa. 
Źródła finansowania:
1. Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” - realizacja w ramach projektu współpracy pn. "Kultura lokalnie. Przestrzeń inspiracji" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej.
2. Gmina Wolanów - Wójt Gminy Wolanów Ewa Markowska – Bzducha.
3. Koło Gospodyń Wiejskich Babki.pl z Chruślic.

 

Wydarzenie organizowane w ramach zadania: „Organizacja inicjatywy kulturalnej – festyn w Chruślicach”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Konkurs organizowany przez LGD „Razem dla Radomki” dla projektu współpracy pn. "Kultura lokalnie. Przestrzeń inspiracji" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020"

 

 • Festyn w Chruślicach

Zaproszenie na drugie spotkanie konsultacyjne w ramach projektu "Smart Villagess"

 • Zaproszenie na drugie spotkanie konsultacyjne w ramach projektu "Smart Villagess"

Konsultacje społeczne koncepcji inteligentnej wsi dla Chruślic

Koło Gospodyń Wiejskich „Babki.pl” z Chruślic zaprasza mieszkańców wsi Chruślice do konsultacji opracowanego dokumentu „Koncepcji inteligentnej wsi dla miejscowości Chruślice”.

Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne w ramach projektu "Smart Villagess"

 • Plakat Smart Villages

Opracowanie koncepcji Smart Villagess dla miejscowości Chruślice położonej w gminie Wolanów

Koło Gospodyń Wiejskich „Babki.pl” w Chruślicach podpisało umowę na opracowanie koncepcji Smart Villages. Głównym celem operacji będzie opracowanie idei koncepcji smart village dla wspomnianej miejscowości Chruślice. Proces tworzenia wpłynie na aktywizację lokalnego społeczeństwa oraz ich uświadomienia w zakresie wykorzystania dotychczasowych zasobów, wykorzystania odnawialnych źródeł energii, rozwoju cyfryzacji, mobilności, czy też poprzez podnoszenie świadomości mieszkańców, rozwój usług społecznych, czy też estetykę wykorzystania przestrzeni itp.

Zaproszenie do głosowania na kandydatów na członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego VI kadencji

Zaproszenie Marszałka Województwa Mazowieckiego dotyczące głosowania na kandydatów na członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w terminie od dnia 28 kwietnia do 14 maja 2023 r. 

Zaproszenie do udziału w pracy komisji konkursowej

Zaproszenie dotyczy OTWARTEGO KONKURSU OFERT NR 3/2023 NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ W 2023 ROKU ogłoszonego zarządzeniem Wójta Gminy Wolanów Nr 18 /2023 z dnia 13 lutego 2023r.

Wyniki otwartego konkursu ofert nr 2/2023

na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2023 roku

Zarządzenie Nr 17/2023 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwar-tego konkursu ofert nr 2/2023 na powierzenie zadania publicznego w 2023 roku w zakresie kul-tury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

 • Logotypy

Wyposażenie kuchni dla KGW ,,Babki.pl" w Chruślicach

Dzięki realizacji zadania została doposażona organizacja w niezbędny sprzęt służący możliwości funkcjonowania i rozwijania się organizacji poprzez prezentowanie dorobku kulinarnego i naszego dziedzictwa kulinarnego w organizowanych wydarzeniach na terenie gminy Wolanów i nie tylko. Dzięki temu nastąpiło wzmocnienie możliwości udziału oraz organizacyjnych działalności Koła Gospodyń Wiejskich na ternie gminy Wolanów ale i poza jej granicami. Członkinie KGW znane są z wyśmienitych potraw m.in. pierogów, barszczu z grzybami, gwiazdy z makiem czy choinek piernikowych. Nasze gospodynie to specjalistki w tej dziedzinie, lubią gotować i dzielić się swoim doświadczeniem. Dzięki realizacji ww. zadania znacznie ułatwimy przygotowywanie różnych potraw oraz stworzymy możliwości samodzielności podczas udziału w wydarzeniach plenerowych organizowanych na terenie gminy i nie tylko. Nasze gospodynie to również specjalistki w wypiekaniu przepysznych ciast.
W wyniku realizacji projektu doposażone zostało KGW w lodówkę wolnostojącą, kuchenkę z piekarnikiem wolnostojącą oraz zabudowę meblową kuchenną.
Całkowita wartość realizacji zadania: 7 011,99 zł, w tym dofinansowano ze środków pochodzących z dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 7 000,00 zł.

Realizacja w projekcie zapewnia osiągnięcie rezultatów poprzez udział w różnych wydarzeniach min.: udział w pikniku międzypokoleniowym, udział w wydarzeniu Wigilia pod Gwiazdami czy udział w Jarmarku Bożonarodzeniowym. 

Zadanie publiczne pn. „Wyposażenie kuchni dla KGW ,,Babki.pl" w Chruślicach” dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

hasztagi: #Mazowszepomaga #programywsparcia #solidarnośćmazowiecka

 • pierogi
 • lodówka
 • lepienie pierogów
 • zabudowa kuchenna
 • wigilia pod gwiazdami 2022
 • udział w jarmarku świątecznym
 • specjalność KGW - gwiazda makowa
 • pyszne ciasta Babek.pl

następna strona »

Stopka strony

 • Kontakt

Urząd Gminy Wolanów
Radomska 20, 26-625 Wolanów
tel.centrala: 486186051, 486186067   fax: 486187941
e-mail: gmina{at}wolanow.pl
e-PUAP: /2l639fbui2/skrytka

 • Godziny otwarcia

Godziny urzędowaniaponiedziałek: 7:30-16:30
wtorek, środa, czwartek: 7:30-15:30
piątek: 7:30-14:30

Masz pytania?

Rozmiar czcionki

Inne opcje dostępności

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.