Gmina Wolanów

Wyszukiwarka

Zobacz także...

Menu strony

Wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Ogłoszenia

Banery

 • Portal mapowy SDI gminy Wolanów
 • gminny portal mapowy
 • zastrzegam.pl

Nawigacja

Biuletyn Informacji Publicznej

Treść strony

Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022

 • Uczniowie idący do szkoły

Wójt Gminy Wolanów informuje, że od dnia 16 marca br. rozpocznie się rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wolanów.

Rekrutacja do publicznych przedszkoli na rok szkolno - przedszkolny 2021/2022

 • Rekrutacja do przedszkola

Wójt Gminy Wolanów informuje, że od dnia 1 marca br. rozpocznie się rekrutacja do Samorządowego Publicznego Przedszkola w Sławnie mieszczącego się w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Sławnie i Samorządowego Publicznego Przedszkola w Wolanowie.

REGULAMIN SPRAWOWANIA OPIEKI NAD DZIEĆMI W CZASIE DOWOZU I ODWOZU DO I ZE SZKÓŁ ORAZ PRZEDSZKOLA NA TERENIE GMINY WOLANÓW

Zgodnie z zawartą umową na przewóz dzieci firma przewozowa zapewnia opiekę nad uczniami 
w czasie przewozów.
I. DOWÓZ
Dzieci oczekują na przystankach do czasu przyjazdu autobusu (za ich bezpieczeństwo odpowiadają rodzice). Po przyjeździe autobusu  na przystanek, opiekun wysiada z autobusu i wprowadza  dzieci   do   środka (w  tym momencie przejmuje pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci). Po przyjeździe na teren szkoły/przedszkola:
a.  Opiekun czuwa nad bezpiecznym wysiadaniem dzieci z autobusu.
Zadania opiekuna:
1. Sprawowanie opieki nad uczniami w trakcie wsiadania do autobusu.
2. Sprawowanie opieki nad uczniami w trakcie jazdy.
3. Sprawowanie opieki nad uczniami w trakcie wysiadania uczniów po dojeździe do  szkoły.
II.  ODWÓZ
Osoba sprawująca opiekę nad dziećmi w czasie odwozu, po przybyciu autobusu na teren szkoły/przedszkola i wykonaniu niezbędnych manewrów, przejmuje opiekę  nad  dziećmi oczekującymi na odwóz (w tym momencie przejmuje pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci i wprowadza grupę do autobusu). Opiekun przeprowadza kontrolę stanu liczbowego dzieci podczas każdego odwozu. Po dojechaniu do kolejnych przystanków opiekun wysiada pierwszy i wyprowadza wysiadające dzieci. Od tego momentu za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają rodzice.
Zadania opiekuna:
1. Przejęcie grupy dzieci od nauczyciela sprawującego  nadzór  w  szkole i wprowadzenie dzieci do autobusu (po zakończeniu manewrowania autobusem, musi być on  skierowany w  kierunku jazdy  przed  wejściem dzieci). Kontrola  stanu liczbowego dzieci podczas każdego przewozu autobusem.
2. Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci w czasie drogi.
3. Każdorazowe wyprowadzenie dzieci z autobusu na przystanku (opiekun wysiada pierwszy)  - od tej chwili za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają rodzice.
III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OPIEKI W CZASIE PRZEWOZU DZIECI
1. Opieką dzieci w czasie przewozu będzie zajmowała się jedna osoba.  
2. Opieka obejmuje sprawowanie nadzoru nad powierzonymi dziećmi w autobusie w czasie wsiadania do autobusu i wysiadania.
3. Opiekunowie powinni - przed rozpoczęciem jazdy autobusu - zająć miejsca przy drzwiach.
IV. PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECKA OBJĘTEGO DOWOZEM DO SZKOŁY l   PRZEDSZKOLA ORAZ ODWOZEM ZE SZKOŁY I PRZEDSZKOLA
Dziecko ma prawo do:
1. Zapewnienia mu  bezpieczeństwa w czasie wsiadania do autobusu/busa
2. Zapewnienia mu  bezpieczeństwa w czasie jazdy.
3. Zapewnienia mu  bezpieczeństwa w czasie wysiadania z autobusu/busa.   
Dziecko ma obowiązek:
1. Bezwzględnie wykonywać wszystkie polecenia:
a. kierowcy autobusu,
b. osoby sprawującej opiekę w czasie przewozu,
c. nauczyciela sprawującego opiekę nad dziećmi oczekującymi na odwóz.
2. Przebywać w miejscu wyznaczonym przez nauczyciela  w czasie oczekiwania na odwóz.
3. Wsiadać i wysiadać drzwiami do tego wyznaczonymi tylko w czasie postoju   autobusu oraz w sposób nie uciążliwy dla innych uczniów.
4. W czasie jazdy zachowywać się zgodnie z  regulaminem jazdy autokarem (nie przemieszczać się po autokarze, nie otwierać samowolnie okien w czasie podróży, nie wyrzucać jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu, nie rzucać  przedmiotami w pasażerów w pojeździe).
5. Pokryć straty spowodowane uszkodzeniem lub zniszczeniem przez niego wyposażenia autobusu  (za uszkodzenie lub zanieczyszczenie autobusu mogą być pobierane opłaty uwzględniające koszty obowiązujące w chwili powstania szkody).

Kategorycznie zabrania się dziecku:
1. Oddalania się od grupy bez zgody nauczyciela, opiekuna .
2. Podchodzenia do autobusu do czasu wyrażenia zgody na wejście lub wyjście przez osobę sprawującą opiekę w czasie dowozu.
3. Otwierania drzwi autobusu podczas jazdy oraz zajmowania miejsca w pobliżu kierowcy w sposób powodujący ograniczenie pola widzenia lub utrudniający prowadzenie pojazdu.
4. Zachowywania się w sposób utrudniający pracę kierowcy oraz uciążliwy dla współpodróżnych.
5. Zanieczyszczania pojazdu, otwierania samowolnie okien i wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów przez okna.
6. Przewożenia przedmiotów:
a) które mogą wyrządzić szkodę innym uczniom,
b) cuchnących, zapalnych, łatwopalnych, wybuchowych, żrących, trujących i innych niebezpiecznych.
V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ DZIECKA OBJĘTEGO DOWOZEM DO SZKOŁY l PRZEDSZKOLA  ORAZ ODWOZEM ZE SZKOŁY I PRZEDSZKOLA
W przypadku nie przestrzegania powyższego regulaminu dziecko zachowujące się nieodpowiednio i nie reagujące na uwagi nauczyciela, kierowcy i osoby opiekującej się podróżującymi może zostać ukarane:
1. Naganą dyrektora szkoły/przedszkola z jednoczesnym powiadomieniem rodziców,
2. Innymi karami przewidzianymi w statucie szkoły.
VI. UWAGA KOŃCOWA
1. Nieznajomość niniejszego regulaminu nie zwalnia od odpowiedzialności za jego nieprzestrzeganie.
2. Jeżeli w regulaminie jest mowa o autobusie należy przez to rozumieć również bus.
3. Opiekun po zapoznaniu się z powyższym Regulaminem podpisuje oświadczenie, który stanowi załącznik do Regulaminu.


Regulamin obowiązuje od dnia zawarcia umowy.
                
    
                                                                                                                                Wójt Gminy Wolanów

                                                                                                                      /-/ Ewa Markowska - Bzducha            

DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

 • Dozwóz dzieci niepełnosprawnych

Gmina Wolanów zapewnia dzieciom niepełnosprawnym bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej i ośrodka, w których realizują obowiązek szkolny i nauki. Podstawą zorganizowania bezpłatnego transportu i opieki jest ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910), zwana dalej ustawą.

 

Z BEZPŁATNEGO DOWOZU MOGĄ KORZYSTAĆ:

1)  niepełnosprawne dzieci pięcioletnie i sześcioletnie realizujące wychowanie przedszkolne
w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, innej formie wychowania przedszkolnego lub ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym (art. 32 ust. 6 ustawy);

2)  dzieci w wieku powyżej siedmiu lat posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego objęte wychowaniem przedszkolnym, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat (art. 32 ust. 6 w związku z art. 31 ust. 2 ustawy);

3)  dzieci realizujące obowiązek szkolny w szkole podstawowej (art. 39 ust. 4 pkt 1 w związku z art. 127 ustawy);

4)  dzieci realizujące obowiązek nauki w szkole ponadpodstawowej (dotyczy uczniów z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym) – nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia (art. 39 ust. 4 pkt 1 w związku z art. 127 ustawy);

5)  dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim oraz dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, uczęszczające do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego - nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:

a)    24 rok życia – w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest  niepełnosprawność intelektualna,

b)    25 rok życia – w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (art. 39 ust. 4 pkt 2 w związku z art. 36 ust. 17 ustawy),

6) dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju (art. 127 ust.7).

 

FORMY DOWOZU

Rodzic wnioskujący o bezpłatny dowóz dziecka wybiera jedną z form dowozu na rok szkolny:

1)  dowóz zbiorowy zorganizowany przez Gminę Wolanów,

2)  dowóz indywidualny, tj. zwrot kosztów przewozu dziecka na podstawie umowy zawartej pomiędzy rodzicem a Gminą Wolanów,

3)  dowóz dziecka komunikacją publiczną na podstawie faktycznie poniesionych kosztów zakupu biletów.

 

WYLICZENIE ZWROTU KOSZTÓW DOWOZU

Rodzic, z którym zostanie zawarta umowa w sprawie zwrotu kosztów dowozu, za jeden dzień przewozu dziecka otrzyma kwotę wynikającą ze wzoru wskazanego w art. 39a ustawy.

Kosz = (a-b) x c x d/100

gdzie:

a -    liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej, a także przewozu rodzica z tego miejsca do miejsca zamieszkania lub miejsca pracy, i z powrotem,

b -    liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania rodzica do miejsca pracy i z powrotem, jeżeli nie wykonywałby przewozu, o którym mowa w lit. a,

c -     średnia cena jednostki paliwa w danej gminie właściwego dla danego pojazdu,

d -    średnie zużycie paliwa w jednostkach na 100 kilometrów dla danego pojazdu według danych producenta pojazdu.

 

Średnia cena jednostki paliwa (litera c we wzorze) w roku szkolnym 2020/2021 określona zostanie
w Uchwale Rady Gminy Wolanów i podana do publicznej wiadomości .

 

WNIOSEK W SPRAWIE DOWOZU UCZNIA i ZWROTU KOSZTÓW PRZEJAZDU UCZNIA NIEPEŁNOSPRAWNEGO DO PRZEDSZKOLA/SZKOŁY/OŚRODKA

 

Wzór wniosku można otrzymać w Urzędzie Gminy Wolanów, pok. Nr 28.

Do pobrania: Zarządzenie Wójta Nr Zarządzenie Nr  47/2020 Wójta Gminy Wolanów z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie określenia zasad dowozu uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Wolanów objętych obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki oraz zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki wraz załącznikami  (wnioski).

Do wniosku należy załączyć:

1)  aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności dziecka (kopia),

2)  aktualne orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno-   wychowawczych (kopia);

3)  potwierdzenie przyjęcia dziecka do przedszkola/szkoły/ośrodka, wydane przez dyrektora placówki;

Wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy w Wolanowie, w sekretariacie pok. Nr 7.

Wniosek należy złożyć do dnia 28 sierpnia każdego roku. W uzasadnionych przypadkach wniosek może być złożony po upływie określonego terminu. W przypadku pojawienia się konieczności dowozu dziecka w trakcie roku szkolnego, wniosek można złożyć w dowolnym terminie.

Rekrutacja do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wolanów na rok szkolny 2020/2021

Z uwagi na czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa COVID-19, przedłuża się rekrutację do  publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wolanów na rok szkolny 2020/2021 do dnia 31 marca 2020 r.  (od 16 marca do 25 marca 2020 r., rekrutacja wstrzymana).

Zarządzenie w załączeniu

 • plakat zawieszenie zajęć

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych),
z wyjątkiem: 

 • poradni psychologiczno-pedagogicznych;
 • specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
 • młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
 • przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
 • szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
 • szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

Dyrektorze,

 • zajęcia w Twojej szkole, przedszkolu, placówce będą zawieszone na 2 tygodnie;  
 • 12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;
 • od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół;
 • poinformuj uczniów, rodziców i kadrę pedagogiczną o tym, jak będą wyglądały kolejne dni;
 • od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy;
 • poinformuj niezwłocznie rodziców i nauczycieli o ograniczeniu funkcjonowania placówki. Wykorzystaj do tego dziennik elektroniczny lub inne środki komunikacji z rodzicami i nauczycielami. Wywieś informację o zawieszeniu zajęć w widocznym miejscu;
 • możesz poprosić nauczycieli o to, aby przygotowali materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże informacje dotyczące e-materiałów, z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele;
 • w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, w placówkach kształcenia ustawicznego oraz w centrach kształcenia zawodowego zawieszenie zajęć dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu;
 • uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach;
 • od 16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;
 • śledź na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju. Sprawdzaj również komunikaty wysyłane przez System Informacji Oświatowej.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nauczycielom pozostającym w gotowości do pracy przysługuje wynagrodzenie ustalone na podstawie Kodeksu Pracy (art. 81 § 1).

Rodzicu,

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniu,

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki

Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.   

Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:

 • dziennik elektroniczny;
 • strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;
 • mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.

Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

 • Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
 • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają. 

Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych

Wójt Gminy Wolanów informuje, że od 15 marca br. rozpocznie się rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wolanów.

Rekrutacja do publicznych przedszkoli

Wójt Gminy Wolanów informuje, że od 1 marca br. rozpocznie się rekrutacja do Samorządowego Publicznego Przedszkola w Sławnie i Samorządowego Publicznego Przedszkola w Wolanowie.

następna strona »

Stopka strony

 • Kontakt

Urząd Gminy Wolanów
Radomska 20, 26-625 Wolanów
telefon: 486186051, 486186067, 486186015, 486186020

fax: 486187941
e-mail: gmina{at}wolanow.pl

 • Godziny otwarcia

Godziny urzędowania


poniedziałek: 7:30-16:30
wtorek, środa, czwartek: 7:30-15:30
piątek: 7:30-14:30

Masz pytania?

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.