Gmina Wolanów

Wyszukiwarka

Zobacz także...

Menu strony

Wydarzenia

Ogłoszenia

Banery

 • System do komunikacji z mieszkańcami
 • gminny portal mapowy
 • zastrzegam.pl

Treść strony

DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

 • Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół

Gmina Wolanów zapewnia dzieciom niepełnosprawnym bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej i ośrodka, w których realizują obowiązek szkolny i nauki. Podstawą zorganizowania bezpłatnego transportu i opieki jest ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.), zwana dalej ustawą.

 

Z BEZPŁATNEGO DOWOZU MOGĄ KORZYSTAĆ:

1)  niepełnosprawne dzieci pięcioletnie i sześcioletnie realizujące wychowanie przedszkolne
w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, innej formie wychowania przedszkolnego lub ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym (art. 32 ust. 6 ustawy);

2)  dzieci w wieku powyżej siedmiu lat posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego objęte wychowaniem przedszkolnym, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat (art. 32 ust. 6 w związku z art. 31 ust. 2 ustawy);

3)  dzieci realizujące obowiązek szkolny w szkole podstawowej (art. 39 ust. 4 pkt 1 w związku z art. 127 ustawy);

4)  dzieci realizujące obowiązek nauki w szkole ponadpodstawowej (dotyczy uczniów z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym) – nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia (art. 39 ust. 4 pkt 1 w związku z art. 127 ustawy);

5)  dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim oraz dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, uczęszczające do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego - nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:

 1. a)  rok życia – w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,
 2. b)  rok życia – w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (art. 39 ust. 4 pkt 2 w związku z art. 36 ust. 17 ustawy),

6) dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju (art. 127 ust.7).

 

FORMY DOWOZU

Rodzic wnioskujący o bezpłatny dowóz dziecka wybiera jedną z form dowozu na rok szkolny:

1)  dowóz zbiorowy zorganizowany przez Gminę Wolanów,

2)  dowóz indywidualny, tj. zwrot kosztów przewozu dziecka na podstawie umowy zawartej pomiędzy rodzicem a Gminą Wolanów,

3)  dowóz dziecka komunikacją publiczną na podstawie faktycznie poniesionych kosztów zakupu biletów.

 

 

 

WYLICZENIE ZWROTU KOSZTÓW DOWOZU

Rodzic, z którym zostanie zawarta umowa w sprawie zwrotu kosztów dowozu, za jeden dzień przewozu dziecka otrzyma kwotę wynikającą ze wzoru wskazanego w art. 39a ustawy.

Kosz = (a-b) x c x d/100

gdzie:

a -    liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej, a także przewozu rodzica z tego miejsca do miejsca zamieszkania lub miejsca pracy, i z powrotem,

b -    liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania rodzica do miejsca pracy i z powrotem, jeżeli nie wykonywałby przewozu, o którym mowa w lit. a,

c -     średnia cena jednostki paliwa w danej gminie właściwego dla danego pojazdu,

d -    średnie zużycie paliwa w jednostkach na 100 kilometrów dla danego pojazdu według danych producenta pojazdu.

 

Średnia cena jednostki paliwa (litera c we wzorze) w roku szkolnym 2022/2023 określona zostanie
w Uchwale Rady Gminy Wolanów i podana do publicznej wiadomości.

 

WNIOSEK W SPRAWIE DOWOZU UCZNIA i ZWROTU KOSZTÓW PRZEJAZDU UCZNIA NIEPEŁNOSPRAWNEGO DO PRZEDSZKOLA/SZKOŁY/OŚRODKA

 

Wzór wniosku można otrzymać w Urzędzie Gminy Wolanów, pok. Nr 28.

Do pobrania: Zarządzenie Wójta Nr Zarządzenie Nr  67/2022 Wójta Gminy Wolanów z dnia 30 czerwca 2022  r. w sprawie określenia zasad dowozu uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Wolanów objętych obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki oraz zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki wraz załącznikami  (wnioski).

Do wniosku należy załączyć:

1)  aktualne orzeczenie o niepełnosprawności dziecka (kopia),

2)  aktualne orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (kopia);

3)  potwierdzenie przyjęcia dziecka do przedszkola/szkoły/ośrodka, wydane przez dyrektora placówki;

Wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy w Wolanowie, w sekretariacie pok. Nr 7.

Wniosek należy złożyć do dnia 28 sierpnia każdego roku. W uzasadnionych przypadkach wniosek może być złożony po upływie określonego terminu. W przypadku pojawienia się konieczności dowozu dziecka w trakcie roku szkolnego, wniosek można złożyć w dowolnym terminie.

Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego

 • Plakat dotyczący Mazowieckiego programu przygotowania szkół nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego
 • rekrutacja do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych

Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023

Wójt Gminy Wolanów informuje, że od dnia 15 marca br. rozpocznie się rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wolanów

 • rekrutacja do publicznych przedszkoli

Rekrutacja do publicznych przedszkoli na rok szkolno - przedszkolny 2022/2023

Wójt Gminy Wolanów informuje, że od dnia 1 marca br. rozpocznie się rekrutacja do Samorządowego Publicznego Przedszkola w Sławnie mieszczącego się w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Sławnie i Samorządowego Publicznego Przedszkola w Wolanowie

Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego

 • Plakat mazowieckiego programu przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego

Gmina Wolanów w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego realizuje projekt pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” w ramach X Osi priorytetowej  „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna”, którego celem jest podniesienie jakości nauczania w min. 330 szkołach z terenu Województwa Mazowieckiego poprzez zakup sprzętu i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń mających na celu przygotowanie szkół, nauczycieli i uczniów do nauki zdalnej. W ramach projektu Publiczna Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Armii Krajowej 72 Puku Piechoty w Mniszku otrzyma pakiet sprzętu w postaci: zestawów komputerowych, laptopów, drukarek, urządzenia wielofunkcyjnego, projektora multimedialnego, monitora interaktywnego oraz pakiet oprogramowań wspierających naukę zdalną. Ponadto wsparciem szkoleniowym w zakresie nauczania zdalnego objęci zostaną nauczyciele i uczniowie. Wartość projektu wynosi 55 624 305,00 zł, natomiast dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi: 40 374 335,00 zł.

następna strona »

Stopka strony

 • Kontakt

Urząd Gminy Wolanów
Radomska 20, 26-625 Wolanów
tel.centrala: 486186051, 486186067   fax: 486187941
e-mail: gmina{at}wolanow.pl
e-PUAP: /2l639fbui2/skrytka

 • Godziny otwarcia

Godziny urzędowaniaponiedziałek: 7:30-16:30
wtorek, środa, czwartek: 7:30-15:30
piątek: 7:30-14:30

Masz pytania?

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.