Gmina Wolanów

Wyszukiwarka

Zobacz także...

Menu strony

Wydarzenia

Ogłoszenia

Banery

 • Portal mapowy SDI gminy Wolanów
 • gminny portal mapowy
 • zastrzegam.pl

Nawigacja

Inne linki

Treść strony

 • eko-bio

Informacja

WÓJT GMINY WOLANÓW
dr EWA MARKOWSKA-BZDUCHA

 OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE  DOTACJI NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW.

 

Nabór  wniosków odbędzie się od dnia 06 lipca 2020r. do dnia 31 sierpnia  2020r. lub do wyczerpania środków finansowych przewidzianych w budżecie gminy na realizację w/w zadania.

Przyznawane dofinansowanie odbywać się będzie zgodnie z Uchwałą
 Nr XXI/142/2020 Rady Gminy Wolanów z dnia 19 czerwca 2020r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji oraz sposobu jej rozliczenia na dofinasowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków budżetowych Gminy Wolanów na lata 2020-2025.

Wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie wynoszące do 50 % wartości inwestycji, polegającej na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków, jednak nie więcej niż 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) brutto.

Beneficjentem ubiegającym się o dofinansowanie na realizację zadania mogą być osoby fizyczne dysponujące prawem własności do nieruchomości, będące stałymi mieszkańcami Gminy Wolanów według ewidencji ludności oraz objęte gminnym systemem gospodarowania odpadami w okresie nie krótszym niż 6 miesięcy, liczonym wstecz od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.

Warunkiem uzyskania dotacji jest brak zaległości finansowych na dzień złożenia wniosku wobec Gminy Wolanów w zakresie opłat za pobór wody z gminnej sieci wodociągowej, opłat z tytułu podatków i opłat lokalnych, opłat za odbiór odpadów.

 

Dofinansowaniem objęte zostaną inwestycje zlokalizowane na obszarach dotychczas nieskanalizowanych na terenie Gminy Wolanów, za wyjątkiem tych miejscowości, gdzie rozpoczęto budowę kanalizacji sanitarnej, uzyskano pozwolenie na budowę kanalizacji sanitarnej bądź na terenach wskazanych przez Gminę do skanalizowania w okresie najbliższych 10 lat ( tj.: w szczególności posesje zlokalizowane na działkach wzdłuż drogi krajowej nr 12).

Dopuszcza się przyznanie dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości skanalizowanej lub przewidywanej do skanalizowania systemem zbiorczym, w przypadku gdy podłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadnione.

Dotacją objęte są wyłącznie koszty poniesione na zakup i zainstalowanie przydomowej oczyszczalni ścieków. Wszystkie urządzenia ujęte w kosztach kwalifikowanych muszą być fabrycznie nowe.

Do kosztów kwalifikowanych nie zalicza się:

 • kosztów własnej robocizny;
 • związanych ze sporządzeniem dokumentacji technicznej;
 •  opracowania projektu instalacji;
 •  wymaganych prawem pozwoleń, nadzoru budowlanego itp.

 Nie udziela się dotacji na przydomowe oczyszczalnie ścieków wykonane przed podpisaniem umowy o dofinansowanie zadania.

 O kolejności udzielania dofinansowania decyduje data wpływu kompletnych wniosków spełniających kryteria do przyznania dotacji, które będą realizowane do momentu wyczerpania się środków przeznaczonych na ten cel w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy.

 Do wniosku należy dołączyć:

 • kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, na której zostanie wykonana przydomowa oczyszczalnia ścieków;
 • szkic lub rysunek przedstawiający plan działki i usytuowanie przydomowej oczyszczalni ścieków;
 • kopię prawomocnego pozwolenia na budowę w przypadku budowy przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności powyżej 7,5 m³ na dobę
 •  kopię zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do wykonania robót budowlanych dotyczących budowy przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,5 m³ na dobę;
 •  kopię pozwolenia wodnoprawnego, jeżeli budowa oczyszczalni wymaga jego uzyskania, zgodnie ze szczegółowymi przepisami.

Po realizacji zadania

Beneficjent jest zobowiązany w terminie 10 dni roboczych od zrealizowania zadania do złożenia w Urzędzie Gminy informacji stanowiącej załącznik nr 2 do Regulaminu wraz z wymaganymi załącznikami:

 1. kserokopię faktur potwierdzających zakup i montaż nowej przydomowej oczyszczalni ścieków;
 2. kserokopię atestów lub certyfikaty potwierdzające zgodność zamontowanych urządzeń z normami obowiązującymi w przepisach prawa.

Udzielenie dotacji i tym samym przekazanie środków Wnioskodawcy nastąpi
w terminie
30 dni od daty sporządzenia i podpisania protokołu wybudowania przydomowej oczyszczalni ścieków, na konto podane przez Beneficjenta w umowie.

Faktura lub rachunek muszą być wystawione po dacie zawarcia umowy
o dofinansowanie.

Dotowany zobowiązuje się wybudować przydomową oczyszczalnię ścieków na zasadach szczegółowo określonych w „Regulaminie przyznawania dotacji z budżetu Gminy Wolanów na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków”  oraz dokumentacją projektową spełniającą wymogi określone w:

 • Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późń. zm.);
 • Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2018 poz.1935);
 • Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129);
 • Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 poz. 1065);
 • Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia
  12 lipca 2019r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także  odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019, poz.1311)

Dofinansowanie udzielane może być wyłącznie podmiotom wytwarzającym ścieki bytowe. Dotacja może być udzielona tylko jeden raz dla danego beneficjenta.

 Jeżeli nieruchomość znajduje się we współwłasności, wymagana jest pisemna zgoda wszystkich współwłaścicieli na wybudowanie i użytkowanie oczyszczalni.

Za dokonanie wyboru rodzaju przydomowej oczyszczalni ścieków oraz jej ulokowania na działce odpowiada Dotowany.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (48) 380-36-53, Urząd Gminy Wolanów pok. nr 10.

Powrót

Baner

Stopka strony

 • Kontakt

Urząd Gminy Wolanów
Radomska 20, 26-625 Wolanów
tel.centrala: 486186051, 486186067   fax: 486187941
e-mail: gmina{at}wolanow.pl
e-PUAP: /2l639fbui2/skrytka

 • Godziny otwarcia

Godziny urzędowaniaponiedziałek: 7:30-16:30
wtorek, środa, czwartek: 7:30-15:30
piątek: 7:30-14:30

Masz pytania?

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.