Gmina Wolanów

Wyszukiwarka

Zobacz także...

Menu strony

Wydarzenia

Ogłoszenia

Banery

  • Portal mapowy SDI gminy Wolanów
  • gminny portal mapowy
  • zastrzegam.pl

Nawigacja

Inne linki

Treść strony

Informacja o funduszu sołeckim - A, B, C

Rada Gminy Wolanów opowiedziała się za wyodrębnieniem w budżecie gminy na 2013 r. środków stanowiących fundusz sołecki – uchwałą Nr XVII/94/12 Rady Gminy  Wolanów z dnia 25 marca 2012 r.

Jaka jest wysokość funduszu sołeckiego?

Rada Gminy w terminie do 31 marca każdego roku podejmuje uchwałę, w której wyraża albo nie wyraża zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w następnym roku.

Ilość środków finansowych dla danego sołectwa jest uzależniona od zamożności gminy. W ustawie z dnia 20 lutego 2009 roku o funduszu sołeckim zawarto wzór, za pomocą, którego oblicza się wysokość środków finansowych przypadających na dane sołectwo. Wójt corocznie w terminie do dnia 31 lipca roku poprzedzającego rok budżetowy poinformuje sołtysów o wysokości środków, które będą do wykorzystania przez dane sołectwo w następnym roku.

Na co można przeznaczyć środki z funduszu sołeckiego?

Środki funduszu mogą zostać przeznaczone na realizację przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców sołectw i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. Środki funduszu mogą być przeznaczone również na pokrycie wydatków na działania zmierzające do usunięcia skutków klęsk żywiołowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. Nr 62,poz.558 z późn. zm.)

Co ma zrobić sołectwo, aby otrzymać środki z funduszu sołeckiego?

Aby sołectwo otrzymało środki z funduszu sołeckiego musi zostać zwołane zebranie wiejskie, na którym zostanie uchwalony wniosek o przyznanie środków z funduszu sołeckiego. Wniosek może być uchwalony z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. Wniosek powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidywanych do realizacji na obszarze sołectwa w ramach środków określonych dla danego sołectwa, wraz z oszacowaniem ich kosztów i uzasadnieniem. Zadanie powinno jasno określać realny koszt (np. budowa 50 m odcinka drogi o wartości kosztorysowej 2 tys. zł) Należy pamiętać, aby wysokość kosztów wskazanych we wniosku nie była wyższa niż ta, która została określona dla danego sołectwa.
Uchwalony wniosek sołtys przekazuje Wójtowi w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok, w którym chcemy otrzymać pieniądze, celem uwzględnienia go w projekcie budżetu gminy.

Co dzieje się z wnioskiem o przyznanie środków z funduszu sołeckiego, który został przekazany Wójtowi?

Jeżeli Wójt oceni, że wniosek jest prawidłowy uchwalony i sporządzony, przekazuje go Radzie.
W przeciwnym wypadku (jeśli wniosek nie jest prawidłowy),wójt:
1) w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku informuje o tym sołtysa,
2) sołtys może zgodzić się z oceną Wójta ( wtedy to sołectwo nie otrzyma pieniędzy) lub w terminie 7 dni od otrzymania tej informacji- przekazać ponownie wniosek (który można poprawić, uzupełnić) do Rady Gminy za pośrednictwem Wójta,
3) w przypadku złożenia ponownie wniosku przez sołtysa Rada Gminy rozpatruje ten wniosek w terminie 30 dni od jego otrzymania. Wójt musi uwzględnić rozstrzygnięcie rady w tym zakresie.

Kiedy wójt może odrzucić wniosek (stwierdzić, że jest nieprawidłowy)?

Wójt może odrzucić wniosek wtedy, gdy nie spełnia on określonych warunków (zawiera błędy), o którym mowa w ustawie o funduszu sołeckim.
Te błędy to:
1) wniosek nie jest uchwalony przez zebranie wiejskie,
2) we wniosku nie wskazano na co mają zostać przeznaczone pieniądze,
3) wniosek nie zawiera uzasadnienia,
4) nie podano przewidywanych kosztów lub koszty te przewyższają te, które zostały określone dla danego sołectwa,
5) wniosek został przekazany do wójta po 30 września roku poprzedzającego rok, w którym chcemy otrzymać pieniądze.

Czy rada musi uwzględnić wniosek sołectwa?

Rada nie musi przyjąć wszystkich wniosków sołectw. Uchwalając budżet gminy może odrzucić wniosek sołectwa w przypadku gdy uzna, że zadania, które sołectwo chce realizować nie spełniają warunków, które zostały określone w ustawie o funduszu sołeckim. Pieniądze z funduszu sołeckiego mają być przeznaczone na realizację zadań gminy, które będą służyły poprawie życia mieszkańców. Przeznaczenie funduszu na inny cel spowoduje odrzucenie wniosku.

W jakim czasie sołectwo musi wydać otrzymane środki finansowe?

W ciągu danego roku. Środki funduszu niewykorzystane w roku budżetowym wygasają z upływem roku. Pieniędzy tych nie można wydać w następnym roku.

Sporządziła: Monika Musiałek

 

Powrót

Baner

Stopka strony

  • Kontakt

Urząd Gminy Wolanów
Radomska 20, 26-625 Wolanów
tel.centrala: 486186051, 486186067   fax: 486187941
e-mail: gmina{at}wolanow.pl
e-PUAP: /2l639fbui2/skrytka

  • Godziny otwarcia

Godziny urzędowaniaponiedziałek: 7:30-16:30
wtorek, środa, czwartek: 7:30-15:30
piątek: 7:30-14:30

Masz pytania?

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.