Gmina Wolanów

Wyszukiwarka

Zobacz także...

Menu strony

Wydarzenia

Ogłoszenia

Banery

 • System do komunikacji z mieszkańcami
 • gminny portal mapowy
 • zastrzegam.pl

Treść strony

DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

 • dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych

Gmina Wolanów zapewnia dzieciom niepełnosprawnym bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej i ośrodka, w których realizują obowiązek szkolny i nauki. Podstawą zorganizowania bezpłatnego transportu i opieki jest ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082), zwana dalej ustawą.

 

Z BEZPŁATNEGO DOWOZU MOGĄ KORZYSTAĆ:

1)  niepełnosprawne dzieci pięcioletnie i sześcioletnie realizujące wychowanie przedszkolne
w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, innej formie wychowania przedszkolnego lub ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym (art. 32 ust. 6 ustawy);

2)  dzieci w wieku powyżej siedmiu lat posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego objęte wychowaniem przedszkolnym, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat (art. 32 ust. 6 w związku z art. 31 ust. 2 ustawy);

3)  dzieci realizujące obowiązek szkolny w szkole podstawowej (art. 39 ust. 4 pkt 1 w związku z art. 127 ustawy);

4)  dzieci realizujące obowiązek nauki w szkole ponadpodstawowej (dotyczy uczniów z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym) – nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia (art. 39 ust. 4 pkt 1 w związku z art. 127 ustawy);

5)  dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim oraz dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, uczęszczające do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego - nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:

 1. a)  rok życia – w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,
 2. b)  rok życia – w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (art. 39 ust. 4 pkt 2 w związku z art. 36 ust. 17 ustawy),

6) dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju (art. 127 ust.7).

 

FORMY DOWOZU

Rodzic wnioskujący o bezpłatny dowóz dziecka wybiera jedną z form dowozu na rok szkolny:

1)  dowóz zbiorowy zorganizowany przez Gminę Wolanów,

2)  dowóz indywidualny, tj. zwrot kosztów przewozu dziecka na podstawie umowy zawartej pomiędzy rodzicem a Gminą Wolanów,

3)  dowóz dziecka komunikacją publiczną na podstawie faktycznie poniesionych kosztów zakupu biletów.

 

 

WYLICZENIE ZWROTU KOSZTÓW DOWOZU

Rodzic, z którym zostanie zawarta umowa w sprawie zwrotu kosztów dowozu, za jeden dzień przewozu dziecka otrzyma kwotę wynikającą ze wzoru wskazanego w art. 39a ustawy.

Kosz = (a-b) x c x d/100

gdzie:

a -    liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej, a także przewozu rodzica z tego miejsca do miejsca zamieszkania lub miejsca pracy, i z powrotem,

b -    liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania rodzica do miejsca pracy i z powrotem, jeżeli nie wykonywałby przewozu, o którym mowa w lit. a,

c -     średnia cena jednostki paliwa w danej gminie właściwego dla danego pojazdu,

d -    średnie zużycie paliwa w jednostkach na 100 kilometrów dla danego pojazdu według danych producenta pojazdu.

 

Średnia cena jednostki paliwa (litera c we wzorze) w roku szkolnym 2021/2022 określona zostanie
w Uchwale Rady Gminy Wolanów i podana do publicznej wiadomości .

 

WNIOSEK W SPRAWIE DOWOZU UCZNIA i ZWROTU KOSZTÓW PRZEJAZDU UCZNIA NIEPEŁNOSPRAWNEGO DO PRZEDSZKOLA/SZKOŁY/OŚRODKA

 

Wzór wniosku można otrzymać w Urzędzie Gminy Wolanów, pok. Nr 28.

Do pobrania: Zarządzenie Wójta Nr Zarządzenie Nr  44/2021 Wójta Gminy Wolanów z dnia 30 czerwca 2021  r. w sprawie określenia zasad dowozu uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Wolanów objętych obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki oraz zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki wraz załącznikami  (wnioski).

Do wniosku należy załączyć:

1)  aktualne orzeczenie o niepełnosprawności dziecka (kopia),

2)  aktualne orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (kopia);

3)  potwierdzenie przyjęcia dziecka do przedszkola/szkoły/ośrodka, wydane przez dyrektora placówki;

Wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy w Wolanowie, w sekretariacie pok. Nr 7.

Wniosek należy złożyć do dnia 28 sierpnia każdego roku. W uzasadnionych przypadkach wniosek może być złożony po upływie określonego terminu. W przypadku pojawienia się konieczności dowozu dziecka w trakcie roku szkolnego, wniosek można złożyć w dowolnym terminie.

Konkurs „PSIE MARZENIA”

Zapraszamy do udziału uczniów szkół z terenu gminy Wolanów
 • Plakat: II Ogólnopolski Konkurs dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym

II Ogólnopolski Konkurs dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że na stronie internetowej www.krus.gov.pl został ogłoszony II Ogólnopolski Konkurs dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym.

 • Plakat konkursu

Bezpiecznie na wsi mamy - od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy

KRUS zaprasza dzieci do udziału w 11. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”

Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022

 • Uczniowie idący do szkoły

Wójt Gminy Wolanów informuje, że od dnia 16 marca br. rozpocznie się rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wolanów.

Rekrutacja do publicznych przedszkoli na rok szkolno - przedszkolny 2021/2022

 • Rekrutacja do przedszkola

Wójt Gminy Wolanów informuje, że od dnia 1 marca br. rozpocznie się rekrutacja do Samorządowego Publicznego Przedszkola w Sławnie mieszczącego się w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Sławnie i Samorządowego Publicznego Przedszkola w Wolanowie.

« poprzednia strona   następna strona »

Stopka strony

 • Kontakt

Urząd Gminy Wolanów
Radomska 20, 26-625 Wolanów
tel.centrala: 486186051, 486186067   fax: 486187941
e-mail: gmina{at}wolanow.pl
e-PUAP: /2l639fbui2/skrytka

 • Godziny otwarcia

Godziny urzędowaniaponiedziałek: 7:30-16:30
wtorek, środa, czwartek: 7:30-15:30
piątek: 7:30-14:30

Masz pytania?

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.