Gmina Wolanów

Wyszukiwarka

Zobacz także...

Menu strony

Wydarzenia

Ogłoszenia

Banery

  • System do komunikacji z mieszkańcami
  • gminny portal mapowy
  • zastrzegam.pl

Nawigacja

Inne linki

Treść strony

WÓJT GMINY WOLANÓW - Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.

  • Plakat Powszechnego Spisu Rolnego 2020 z hasłem "Tacy ludzie jak Ty zdarzają się raz na dziesięć lat"

INFORMACJA O OTWARTYM I KONKURENCYJNYM
NABORZE KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH

Wójt Gminy Wolanów
Gminny Komisarz Spisowy
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego  Spisu Rolnego w 2020r
.

Na podstawie art. 20 Ustawy z dnia 31 lipca 2019r. o Powszechnym Spisie Rolnym w  2020r. (Dz.U z 2019r. poz.1728)

Wójt Gminy Wolanów

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych, wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem przewidzianego w Ustawie z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w  2020 r. spisu rolnego,  którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie gminy Wolanów

1.    Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełniać następujące wymagania:
1)    być osobą pełnoletnią,
2)    zamieszkiwać na terenie danej gminy,
3)    posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
4)    posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
5)    nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
2.    Kandydat na rachmistrza terenowego:
1)    zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu, w ramach którego uzyska informacje o statystyce publicznej, w tym tajemnicy statystycznej; o zakresie podmiotowym i przedmiotowym spisu rolnego; o sposobie wykonywania poszczególnych czynności w ramach bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, w tym sposobie obsługi urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego;
2)    jest wpisywany na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzoną przez właściwego Gminnego Komisarza Spisowego pod warunkiem, że z egzaminu testowego uzyska wynik co najmniej 60 % poprawnych odpowiedzi; kolejność na liście jest ustalana według liczby punktów uzyskanych z egzaminu testowego.
3.    Rachmistrza terenowego powołuje zastępca właściwego Wojewódzkiego Komisarza Spisowego spośród osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów z egzaminu testowego, kierując się kolejnością na liście kandydatów na rachmistrzów terenowych.
4.    Kandydat na rachmistrza terenowego przedkłada ksero dokumentu potwierdzającego posiadanie  co najmniej średniego wykształcenia.
5.    Kandydat na rachmistrza terenowego składa oświadczenie o spełnieniu wymogu,
o którym mowa w pkt 1 ppkt 5) pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
6.    Rachmistrz dokonywać będzie spisu wyłącznie na urządzeniu mobilnym
7.    Oferta kandydata na rachmistrza terenowego powinna zawierać:
1)    Zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego (zał. 1);
2)    Kserokopię dokumentu potwierdzającego ukończenie, co najmniej szkoły średniej;
3)    Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, w tym przestępstwo skarbowe (zał. 2)
4)    Informacja dotycząca RODO (zał. 3)
8.   Ofertę należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub osobiście
w godzinach pracy Urzędu, w kopercie  z napisem „Nabór kandydata na rachmistrza terenowego do PSR 2020 r.” w terminie od dnia 15.06.2020r. do 08.07.2020 r
. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wskazanym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane. Decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia dokumentów do Urzędu Gminy.
Adres do doręczeń: Urząd Gminy Wolanów, ul. Radomska 20, 26-625 Wolanów
9.    Dodatkowych informacji w sprawie naboru pod numerem tel. 48 380-36-30.

Więcej o Spisie Rolnym 2020 na stronie - https://spisrolny.gov.pl

Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

Powrót

Stopka strony

  • Kontakt

Urząd Gminy Wolanów
Radomska 20, 26-625 Wolanów
tel.centrala: 486186051, 486186067   fax: 486187941
e-mail: gmina{at}wolanow.pl
e-PUAP: /2l639fbui2/skrytka

  • Godziny otwarcia

Godziny urzędowaniaponiedziałek: 7:30-16:30
wtorek, środa, czwartek: 7:30-15:30
piątek: 7:30-14:30

Masz pytania?

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.