Gmina Wolanów

Wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Ogłoszenia

Banery

  • Portal mapowy SDI gminy Wolanów
  • gminny portal mapowy
  • zastrzegam.pl

Nawigacja

Biuletyn Informacji Publicznej

Treść strony

Zaproszenie na Dożynki Powiatowo – Gminne w Wolanowie – 9.IX.2018r.
2018.09.03
Zaproszenie na Dożynki Powiatowo – Gminne w Wolanowie

Starosta Powiatu Radomskiego  Mirosław Ślifirczyk  oraz Wójt Gmi­ny Wolanów  Adam Gibała za­pra­sza­ją na Dożynki Powia­to­wo – Gminne, które odbędą się 9 września br. na terenie boiska przy Publicznej Szkole Podsta­wo­wej w Wolanowie. Zachęcamy do zapoznania się z programem dożynek oraz zapraszamy do wzięcia udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu.

Zaproszenie
2018.09.03
Zaproszenie na zajęcia wokalne

Zaproszenie na zajęcia wokalne dla dzieci młodzieży i dorosłych obejmujące kształcenie słuchu, naukę gry na ukulele, emisję głosu itp.

Kolorowe zakończenie wakacji w GCK w Wolanowie
2018.09.03
kolory w górę

Dwa miesiące wakacji dobiegło końca. To był wspaniały czas, pełen inspiracji, zapadających w pamięć wycieczek i zajęć roz­wi­ja­jących wyobraźnie i zdol­noś­ci dzieci.

Wakacyjny sierpień z GCK
2018.08.30
plener

Wakacje mijają nieubłaganie szybko a zwłaszcza gdy ten wolny czas jest wypełniony zajęciami, w których chętnie i aktywnie uczest­ni­czą dzieci. Sierpień oka­zał się miesiącem nie tylko upalnym ale również bogatym w pomysły i w kreatywne zadania.

Paintball z GCK
2018.08.29
drużyna

To już ostatnia nasza wycieczka w ramach wakacji: sierpień 2018. Gminne Centrum Kultury w Wo­la­nowie zorganizowało super za­ba­wę na świeżym powietrzu dla mło­dzie­ży z terenu gminy Wo­la­nów.

Zaproszenie do udziału w konkursie
2018.08.29
plakat: start_up na lokalną inicjatywę społeczną

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” zaprasza do udziału w konkursie mającym na celu wybór 6 start-upów, inicjatyw na rzecz realizacji działań lokalnych.

Rządowy Program „Czyste Powietrze”
2018.08.13
Logo: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Szanowni Mieszkańcy, w związku z dużym zainteresowaniem do­ty­czą­cym możliwości dofinanso­wa­nia przedsięwzięć w zakresie wymiany kotłów grzewczych i do­ciep­lenia budynków mieszkal­nych informujemy, że Minis­ter­stwo Środowiska urucho­mi­ło Program „Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej, zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery.

Zespół „Wolanianki” na Międzynarodowej Konferencji „Prognosfriut”
2018.08.10
Konferencja

Prognosfruit 2018 to największa Międzynarodowa Konferencja dla branży owocowej z całego świata. Tegoroczna konferencja odbyła się w dniu 9 sierpnia 2018 roku w Warszawie, a jej organizatorem był Związek Sadowników Rze­czy­pos­po­litej Polskiej.

 

 

Ale Heca! Wycieczka do zagrody Edukacyjnej w Mleczkowie
2018.08.09
zakończenie wycieczki

Gminne Centrum Kultury w Wo­la­nowie dn. 7.08.2018 r. zorga­ni­zo­wa­ło wycieczkę dla dzieci z te­re­nu gminy Wolanów do Mlecz­ko­wa, gdzie wszyscy miło i pra­co­wi­cie spędzili czas.

Już minął lipiec pełen słońca i wrażeń w GCK.
2018.08.09
gotowe kwiaty z bibuły

Dla uczestników zajęć w GCK nie zabrakło wspaniałych i różno­rod­nych atrakcji, ciekawych war­szta­tów.

I tydzień wakacji w GCK w Wolanowie i w Świetlicy w Mniszku
2018.08.08
warsztaty z tworzenia kwiatów z bibuły w GCK

Za nami tydzień pełen wrażeń. Dla uczestników zajęć GCK nie zabrakło wspaniałych warsztatów i atrakcji.

Jubileusz 90-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Mniszku
2018.08.08
Przekazanie sztandaru

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Mniszku, w gminie Wolanów od 90 lat stanowi trwały fundament bezpieczeństwa tej wsi oraz okolicznych miejscowości.

2018.08.07
plakat: „Włączmy się do działania”

Projekt „Włączmy się do dzia­ła­nia” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Fundu­szu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Ope­ra­cyj­nego Województwa Mazo­wiec­kie­go Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wy­klu­czo­nych i przeciwdziałanie wy­klu­cze­niu społecznemu.

Jubileusz 90-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Mniszku
2018.08.01
Jubileusz 90-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Mniszku
INFORMACJA
2018.08.01
Potańcówka integracyjna
2018.07.10
Potańcówka integracyjna

W ostatni wtorek czerwca br. odbyła się zabawa integracyjna, w której udział wzięli uczestnicy projektu „Kulturalny Uniwersytet III Wieku w Wolanowie”. Po­tań­ców­kę zorganizowano w Gmin­nym Centrum Kultury w Wo­la­no­wie, z udziałem lokalnego zespołu ludowego popu­la­ry­zu­ją­cego tańce i muzykę ludową.

Nasz Wolanów
2018.07.05
Nasz Wolanów

W NUMERZE:

O WCZESNYM LECIE NA PRZEDLECIU ...- STR. 2

Z AKTUALNYCH PRAC RADY GMINY - STR. 4

PIKNIK HISTORYCZNY W BIENIĘDZICACH - STR. 6

SPORTOWY WOLANÓW - STR. 16

Zaproszenie na premierę teledysku
2018.07.02
Zaproszenie na premierę teledysku

Zapraszamy na premierę naj­now­szego teledysku Zespołu Lu­do­we­go Pieśni i Tańca "Wolanianki" pod tytułem: "Drewniany Mos­te­czek" do sali widowiskowej Gmin­ne­go Centrum Kultury w Wo­la­no­wie, która odbędzie się w dniu 4 lipca 2018r. (środa) o godzinie 17:00.

Nowa altanka – przyjazne miejsce spotkań dla mieszkańców
2018.06.29
altana

16 czerwca br. społeczność Kolonii Wawrzyszów oraz okolicznych miej­sco­wości świętowała Dzień Dziecka połączony z otwarciem al­ta­ny, na budowę której fundusze po­zys­kało Stowarzyszenie „Inicja­ty­wa Młodych - Kolonia Wawrzy­szów”.

Warsztaty serowarskie w GCK w Wolanowie
2018.06.26
Warsztaty serowarskie w GCK w Wolanowie

Uczestnicy zgłębiali tajniki two­rzenia przepysznych serów bia­łych wraz z Serowarem Żóław­skim, Panem Krzysztofem Jawor­skim. Każdy z przybyłych gości zajął specjalnie przygotowane stanowisko, gdzie (według ins­truk­cji Pana Krzysztofa) wy­twa­rza­no m.in. smaczne ricotty, (na słodko i wytrawnie) czy mas­car­po­ne.

Zaproszenie na rozpoczęcie wakacji
2018.06.26
-
Zaproszenie na wycieczkę do parków trampolin
2018.06.26
Plakat: Zaproszenie na wycieczkę do parków trampolin
Wakacyjne plany zajęć w GCK i w Świetlicy w Mniszku
2018.06.26
Wakacyjny plan zajęć

Zapraszamy do zapoznania się z wakacyjnymi planami zajęć w GCK w Wolanowie i w Świetlicy w Mniszku.

Informacja
2018.06.26

Wójt Gminy Wolanów, w związku z niesprzyjającymi warunkami at­mos­ferycznymi (susza), która wys­tą­piła w dniach 11 kwietnia 2018 roku do 10 czerwca 2018 roku na terenie województwa mazowieckiego informuje, że ist­nie­je możliwość zgłoszenia strat w uprawach rolnych spo­wo­do­wa­nych niedoborem wody.

Dzień Ojca
2018.06.22
Dzień Ojca
Warsztaty tworzenia serów
2018.06.18
Pakat: Warsztaty tworzenia serów
Piknik z okazji Dnia Dziecka
2018.06.14
-
Festyn Rodzinny SPP Wolanów
2018.06.14
powitanie przez p. dyrektor

W dniu 8 czerwca 2018r w Sa­mo­rzą­dowym Publicznym Przedsz­ko­lu w Wolanowie o godz. 13:00 odbył się I Festyn Rodzinny. Pani Dyrektor powitała wszystkich uczestników i podziękowała za trud wytężonej pracy.

Festyn w PSP w Mniszku
2018.06.14
Festyn w PSP w Mniszku

W dniu 9 czerwca 2018r. odbył się festyn rodzinny z okazji roz­po­czę­cia budowy sali gim­nas­tycz­nej w PSP w Mniszku.

Montaż altany w Kolonii Wawrzyszów na finiszu
2018.06.14
altana w Kolonii Wawrzyszow

W Kolonii Wawrzyszów trwają prace kończące montaż altany, która będzie pełniła funkcję rek­reacji, spędzania wolnego cza­su oraz spotkań mieszkańców so­łec­twa Kolonia Wawrzyszów i Waw­rzy­szów, a także służyła gościom i turystom prze­bywa­ją­cym na te­re­nie Gminy Wolanów.

„Kulturalny Uniwersytet III Wieku w Wolanowie” - w trosce o zdrowie i kulturę
2018.06.13
plakat dwie korony

To już kolejne inicjatywy z cyklu ciekawych zajęć „dla ducha i cia­ła”, w których trzydziesto­oso­bo­wa grupa w wieku 50+ z terenu gminy Wolanów wzięła udział w zajęciach prozdrowotnych oraz uczestniczyła w seansie filmo­wym.

Gminny Konkurs Wiedzy o Ruchu Drogowym
2018.06.08
Gminny Konkurs Wiedzy o Ruchu Drogowym

Dnia 6 czerwca w sali wido­wis­kowej Gminnego Centrum Kul­tury w Wolanowie odbył się kon­kurs wiedzy o ruchu drogowym – ,,A,B,C,- Bezpiecznie na dro­dze”.

"Dobry Start" dla ucznia
2018.06.05
logo: "Dobry Start" dla ucznia

300 złotych – tyle wynosi świad­czenie „Dobry Start” dla każdego uczącego się dziecka. Rząd usta­nowił program, na pod­sta­wie, którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody.  Po raz pierwszy świadczenie trafi do rodzin w tym roku. Wsparciem zos­tanie objętych 4,6 mln ucz­niów.

Zaproszenie
2018.06.04
Zaproszenie na festyn rodzinny

na festyn rodzinny, który od­bę­dzie się w Publicznej Szkole Podstawowej w Mniszku w dniu 9 czerwca 2018r. z okazji roz­po­czę­cia budowy Sali Gimnas­tycz­nej

Warsztaty rękodzieła artystycznego
2018.06.01
warsztaty rekodziela-podsumowanie

W maju odbyło się kolejne spotkanie uczestników projektu „Kulturalny Uniwersytet III Wieku w Wolanowie”, w siedzibie Gminnego Centrum Kultury w Wolanowie. Tym razem pod okiem trenera rękodzieła - Pani Edyty na warsztatach zrobiło się bardzo artystycznie, ponieważ uczestnicy wykonywali bardzo ciekawe kompozycje techniką decoupage oraz ręcznie robione wianki.

Zaproszenie
2018.06.01
Zaproszenie

na spotkanie informacyjne nr 2 dotyczące Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego (STEŚ) dla: DROGI EKS­PRE­SO­WEJ S12 na odcinku granica województwa łódzkiego – węzeł Radom Południe (bez węzła)

Życzenia na dzień dziecka
2018.05.30
-
Konkurs „Dbaj o swoje przedszkole”.
2018.05.30
Dbaj o swoje przedszkole

Poprzez konkurs chcielibyśmy zachęcić najmłodszych do po­mo­cy rodzicom i opiekunom w codziennych porządkach. Dzieci, które sprzątają po sobie i po­ma­gają w tej czynności ró­wieś­ni­kom, charakteryzują się większą em­pat­ią, rozumieją potrzeby innych, dzięki czemu potrafią budować silne relacje międzyludzkie. Jeżeli pozwolimy im opowiedzieć, w jaki sposób utrzymują porządek w swoim przedszkolu, zmotywujemy je do dalszej pracy. Nareszcie będą mogły pochwalić się swoimi dokonaniami!

Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych
2018.05.30
Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych

Urząd Marszałkowski Wojewódz­twa Mazowieckiego w Warszawie rozpoczyna w dniu 22 czerwca 2018 r. nabór wniosków do pro­jek­tu „Mazowiecki program sty­pen­dial­ny dla uczniów szczegól­nie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka” na rok szkolny 2018/2019.

Informacja
2018.05.30

Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie przetwa­rza­nia danych osobowych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej („CEIDG”).

Zaproszenie
2018.05.30
Zaproszenie na Zakończenie Roku Artystycznego 2017/2018 i animacje z okazji Dnia Dziecka.

Gminne Centrum Kultury w Wolanowie zaprasza na Zakończenie Roku Artystycznego 2017/2018 i animacje z okazji Dnia Dziecka.

26 maja Dzień Matki
2018.05.25
26 maja Dzień Matki
Powitanie lata
2018.05.22
w oczekiwaniu na rozpoczęcie konkursu

V Konkurs Piosenki Przed­szkol­nej „ Powitanie lata” 10 maja 2017 roku odbył się Konkurs Piosenki Przedszkolnej zaty­tu­ło­wa­ny „Powitanie lata”, była to piąta edycja konkursu. Celem konkursu była: prezentacja umie­jętności wokalnych dzieci, okazja do spotkania naj­młod­szych so­lis­tów i ich nauczycieli, wy­mia­nę doświadczeń, a przede wszystkim rozśpiewanie dzieci i promowanie piosenki dziecięcej.

„Magiczny świat krasnali”
2018.05.18
„Magiczny świat krasnali”

W dniach od 24 do 26 kwietnia w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wolanowie odbyły się kolejne spotkania przedszkolaków w ra­mach innowacji pedagogicz­nych. Spotkanie zostało zorganizowane z okazji Światowego Dnia Książki, który obchodzimy 23 kwietnia. W związku z tym świętem biblioteka zaprosiła przedszkolaków na „Spotkania z magicznym światem krasnali”.

 

Warsztaty z Garncarstwa w GCK
2018.05.15
Warsztaty z Garncarstwa w GCK

Dnia 10 maja w sali widowiskowej odbyły się kolejne z cyklicznych spotkań organizowanych w ra­mach warsztatów dla dorosłych i młodzieży. Tym razem goś­ci­liś­my Pana Ryszarda Arkuszyńskiego ‑garncarza z wielopokoleniowej rodziny, kultywującej tradycję i sztukę wyrobu naczyń z gliny.

Gminny Konkurs Recytatorski pod patronatem Wójta Gminy Wolanów
2018.05.14
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bieniędzicach wita uczestników

Dnia 9 maja w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Wo­la­nowie odbył się Konkurs Re­cy­ta­torski poezji patriotycznej: "Nasza niepodległa   - wiersze o Pol­sce’’, którego  organizatorem była Publiczna Szkoła Podsta­wo­wa im. Mikołaja Kopernika w Bieniędzicach i Gminne Centrum Kultury w Wolanowie.

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE
2018.05.11

Firma Promag wraz z gminą Wolanów serdecznie zaprasza mieszkańców i przedsiębiorców gminy na spotkanie dotyczące dofinansowania na instalacje fo­to­wol­taiczne do produkcji energii elektrycznej oraz instalacje so­lar­ne do podgrzewania wody użyt­ko­wej.

2018.05.08
krasnale

W dniach od 24–26 kwietnia Gminne Centrum Kultury wspól­nie z Gminną Biblioteką Pub­licz­ną gościły dzieci z Samo­rzą­do­wego Publicznego Przedszkola w Wolanowie. Na przedszkolaków czekały krasnoludki zaproszone do naszych placówek.

Inauguracja projektu „Kulturalny Uniwersytet III Wieku w Wolanowie”
2018.05.08
Wizyta w Teatrze

Już 27 kwietnia br. trzydzies­to­oso­bowa grupa uczestników projektu w wieku 50+ odwiedziła Teatr Powszechny w Radomiu, goszcząc na musicalu „Człowiek z La Manchy”. Wspólne wyjście do teatru było skutecznym spo­so­bem integracji społecznej uczest­ników projektu, a także aktyw­no­ści intelektualno-kul­tu­ral­nej.

 

Stopka strony

  • Kontakt

Urząd Gminy Wolanów
Radomska 20, 26-625 Wolanów
telefon: 486186051, 486186067, 486186015, 486186020

fax: 486187941
e-mail: gmina{at}wolanow.pl

  • Godziny otwarcia

Godziny urzędowania


poniedziałek: 7:30-16:30
wtorek, środa, czwartek: 7:30-15:30
piątek: 7:30-14:30

Masz pytania?
Projekt i realizacja extranet.pl

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.