Gmina Wolanów

Wyszukiwarka

Zobacz także...

Menu strony

Wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Ogłoszenia

Banery

  • Portal mapowy SDI gminy Wolanów
  • gminny portal mapowy
  • zastrzegam.pl

Nawigacja

Biuletyn Informacji Publicznej

Treść strony

Zaproszenie
2019.05.29
Zaproszenie

Wójt Gminy Wolanów Pani Ewa Markowska – Bzducha oraz Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Wolanowie Pani Elżbieta Wertejuk  zapraszają  na Międzypowiatowy Turniej Piłki Siatkowej Chłopców pod patronatem i z udziałem Czarnych Radom, który odbędzie się  w dniu 30 maja 2019 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Wolanowie. Rozpoczęcie  turnieju o godz. 9.00.

Dzień Mamy i Taty w GCK w Wolanowie
2019.05.28
Dzień Mamy i Taty w GCK w Wolanowie

24 maja 2019 r. w Gminnym Cent­rum Kultury w Wolanowie od­była się uroczystość Dnia Mamy i Taty. Był to montaż słowno- muzyczny przygotowany przez dzieci i młodzież uczęszcza­ją­ce do naszej placówki na za­jęcia. Przybyłych gości powi­ta­ła Pani Wójt Ewa Mar­kow­ska – Bzducha, która złożyła najser­decz­niej­sze życzenia dla wszyst­kich rodziców.

 

Informacja
2019.05.24

W związku z wystąpieniem nie­ko­rzystnego zjawiska atmosferycz­ne­go – huraganu w dniu 21 maja 2019 r. prowadzony jest nabór wniosków o oszacowanie strat poniesionych przez rolników.

Podróżnych czeka dużo zmian w rozkładzie
2019.05.24

Kolejna korekta rozkładu jazdy pociągów wchodzi w życie 9 czerw­ca.  Rozkład w takim kształ­cie będzie obowiązywał do dnia 31 sierpnia 2019 r., jednak na kilku liniach jeszcze przed koń­cem wakacji wystąpią do­dat­ko­we zmiany.

Zaproszenie do udziału w konsultacjach
2019.05.17

Wójt Gminy Wolanów - Ewa Markowska - Bzducha zaprasza do udziału w konsultacjach spo­łecznych dotyczących zasad­noś­ci odtworzenia Posterunku Policji na terenie gminy Wolanów. Konsultacje będą miały formę otwartego spotkania z udziałem Kierownika Radomskiej Delega­tu­ry Mazowieckiego Urzędu Wo­je­wódzkiego w Warszawie, Wi­ce­starosty Powiatu Radomskie­go oraz przedstawicieli Komendy Miejskiej Policji w Radomiu.

Składanie wniosków o dopłaty przedłużone do końca maja
2019.05.16

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski podjął decyzję o przedłużeniu o dwa tygodnie terminu składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich, płatności obsza­ro­wych z PROW 2014-2020 oraz płatności obszarowych (zalesie­nio­wych) z PROW 2007-2013 za rok 2019.
Decyzja ta oznacza, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski do 31 maja 2019 r.

Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Wolanów dla Szkół Podstawowych
2019.05.16
Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Wolanów dla Szkół Podstawowych

W dniu 08.05.2019r. na terenie gminnego boiska Orlik w Mniszku odbył się Turniej Piłki Nożnej dla Szkół Podstawowych o Puchar Wójta Gminy Wolanów. Pani Wójt Gminy Wolanów Ewa Markowska-Bzducha osobiście dokonała uroczystego otwarcia zawodów, życzyła sportowej rywalizacji i zero kontuzji.

Informacja
2019.05.14

W związku z planowanymi in­wes­tycjami liniowymi dot. budowy obwodnicy Iłża oraz drogi kra­jo­wej S12, uprzejmie proszę o zwró­ce­nie uwagi na kwestie po­zys­kiwania kopalin (żwiru, pias­ku, gliny, torfu czy innych kopalin pos­politych).
W ostatnich latach wzrost liczby przypadków nielegalnej eksplo­a­tac­ji kopalin jest istotnym proble­mem gospodarczym, społecz­nym oraz środowis­ko­wym, nie tylko na poziomie powiatów, ale również na obszarze całego kraju.
 

Informacja
2019.05.13

W związku z wystąpieniem w dniu 8 maja 2019 r. na terenie województwa mazowieckiego przymrozków informuję, że poszkodowani rolnicy mogą składać wnioski o szacowanie szkód powstałych w gospo­dars­twach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej.

W DZIEŃ BEZ ŚMIECENIA #ZaczynamOdSiebie
2019.05.10
W DZIEŃ BEZ ŚMIECENIA #ZaczynamOdSiebie

Do 2021 roku ze sklepów znikną plastikowe jednorazówki (patyczki higieniczne, plastikowe widelce, noże, łyżki, talerze, słomki, mie­sza­dełka do napojów, patyczki do balonów, pojemniki do żywności i styropianowe kubeczki).

Wystawa z okazji 15 lat Polski w Unii Europejskiej
2019.05.09
Wystawa z okazji 15 lat Polski w Unii Europejskiej

Zapraszamy do Gminnego Centrum Kultury w Wolanowie,  do obejrzenia wystawy poś­wię­conej Ojcom Założycielom Unii Europejskiej. Wystawa zor­ga­ni­zo­wa­na z okazji 15 lat Polski w UE. Będzie dostępna w naszej siedzibie do piątku, później będzie można obejrzeć ją w bu­dyn­ku Urzędu Gminy Wola­nów. Zapraszamy.

Pomoc dla Kół Gospodyń Wiejskich w 2019 r.
2019.05.09

W związku z wejściem w życie 7 maja 2019 r. rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. zmie­niającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych wa­run­ków i trybu przyznawania oraz rozliczania przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomocy finansowej z budżetu państwa dla kół gospodyń wiejskich oraz jej wy­sokości (Dz. U. poz. 827), Koła Gospodyń Wiejskich również w 2019 r. będą mogły otrzymać pomoc Agencji przeznaczoną na prowadzenie przez nie dzia­łal­ności statutowej.

Spotkanie z panią bibliotekarką w przedszkolu
2019.05.09
Spotkanie z panią bibliotekarką w przedszkolu

Z okazji Światowego Dnia Książki, który obchodzimy 23 kwietnia, pani bibliotekarka Magda Sikorska odwiedziła przedszko­la­ków z SPP w Wolanowie. Pani Magda przeczytała dzieciom baśń o przeuroczej  Calineczce.

Podsumowanie Turnieju Czytelniczego
2019.04.29
Podsumowanie Turnieju Czytelniczego

W dniu 26 kwietnia odbył się Tur­niej Czytelniczy „W świecie baśni H.Ch. Andersena”, zor­ga­ni­zo­wa­ny z okazji Światowego Dnia Książki, który obchodzimy 23 kwietnia. Organizatorami kon­kur­su byli Gminna Biblioteka Pub­licz­na oraz Gminne Centrum Kul­tu­ry w Wolanowie.

Cyfrowa majówka
2019.04.26
Cyfrowa majówka

Trzydniowa majówka? Dla nas to za mało. W tym roku organizujemy majówkę, która potrwa osiem dni! Chcesz grilla? Niech będzie grill. Chcesz leżaki? Niech będą leżaki. A może kino pod chmurką? Pewnie! Ważne żebyście pamiętali też o… cyfryzacji!

Interaktywna wystawa z Centrum Nauki Kopernik
2019.04.15
Interaktywna wystawa z Centrum Nauki Kopernik

W poniedziałek, 08 kwietnia Gminne Centrum Kultury w Wolanowie wraz z dziećmi wybrało się do Publicznej Szkoły Podstawowej w Wolanowie, gdzie w sali gimnastycznej można zobaczyć interaktywną wystawę naukową z Centrum Nauki Kopernik z Warszawy.

Warsztaty Wielkanocne w Świetlicy w Mniszku
2019.04.15
Warsztaty Wielkanocne w Świetlicy w Mniszku

Dnia 09 kwietnia w Świetlicy Wiejskiej w Mniszku w ramach przygotowań do świąt Wielkanoc­nych Gminne Centrum Kultury w Wolanowie przygotowało warsz­ta­ty pt .„Zając Wielkanoc­ny”. Uczestnicy  zajęć tworzyli zajączki z kolorowych skarpetek, filcu i waty.  Gotowe zające mogą posłużyć jako wspaniała deko­rac­ja świąteczna, rozweselą też nie jeden pokój.

Wykreślenie „zdublowanych” wpisów przedsiębiorców
2019.04.12

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przypomina, że po 30 kwietnia 2019 r. z CEIDG wy­kreślone zostaną „zdub­lo­wa­ne” wpisy przedsiębior­ców, które nie zawierają takich danych, jak m.in. numer NIP, REGON, kod PKD działalności, adres do doręczeń. Działanie to ma celu poprawę przejrzystości obrotu gospodarczego i u­nik­nięcie problemów w kontak­tach z urzędami (Urząd Skarbowy, ZUS) lub kontrahentami.

Zapraszamy do Wypożyczalni i Czytelni Zbiorów Multimedialnych!
2019.04.11
Zapraszamy do Wypożyczalni i Czytelni Zbiorów Multimedialnych!

Gminna Biblioteka Publiczna w Wolanowie oferuje swoim czytelnikom bezpłatny dostęp do ponad 2100 publikacji elektronicznych na platformie zasobów edukacyjnych IBUKLibra. Serwis IBUKLibra, należący do Wydawnictwa Naukowego PWN, umożliwia dostęp do kilkudziesięciu tysięcy najnowszych publikacji naukowych, popularnonaukowych ze wszystkich dziedzin wiedzy oraz beletrystyki.

Przypomnienie o konieczności rejestracji
2019.04.10
Przypomnienie o konieczności rejestracji

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu, w związku ze zbliżającym się sezonem produkcji i zbioru owoców i warzyw w Polsce, przypomina producentom pierwotnym jak również skupom owoców i warzyw oraz producentom mrożonych owoców i warzyw, o konieczności rejestracji u właściwych Pań­stwo­wych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych gospodarstw rolnych działających na rynku spożyw­czym prowadzących produkcję pierwotną i/lub prowadzących dostawy bezpośrednie płodów rolnych.

Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem
2019.04.09
Lokalny  Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Od dnia 01 kwietnia 2019r. w Urzę­dzie Gminy Wolanów roz­począł działalność Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzyw­dzo­nym Przestępstwem. Zadanie fi­nansowane jest z budżetu pań­stwa w ramach Funduszu Spra­wied­li­wości na lata 2019-2021.

Atlas szerokopasmowego dostępu do internetu
2019.04.08

Ideą stworzenia Atlasu było wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie działań zmierzających do zapewnienia szerokopasmowego dostępu do Internetu mieszkańcom wszyst­kich gmin w Polsce.

Wystawa Centrum Nauki Kopernik
2019.04.05
Wystawa Centrum Nauki Kopernik

Jak by to było, gdyby dzieci samodzielnie eksperymentując, mogły dostrzec inną, emocjo­nu­ją­cą twarz nauki? Gdyby to nie były zwykłe lekcje biologii, chemii, fizyki czy informatyki, ale pełne niespodzianek samodzielne odkrywanie praw i zasad, które rządzą światem? Taką właśnie możliwość daje „Naukobus”, projekt Centrum Nauki Kopernik - 20 stacji badawczych, które przyjeżdżają do szkoły wraz z edukatorami z Centrum Nauki Kopernik, daje szansę na po­sze­rzenie wiedzy i dobrą zabawę. Edukatorzy pomagają zrozumieć zasady działania poszczególnych eksponatów i przybliżają pre­zen­to­wane zjawiska naukowe.

Baner

Stopka strony

  • Kontakt

Urząd Gminy Wolanów
Radomska 20, 26-625 Wolanów
tel.centrala: 486186051, 486186067   fax: 486187941
e-mail: gmina{at}wolanow.pl
e-PUAP: /2l639fbui2/skrytka

  • Godziny otwarcia

Godziny urzędowaniaponiedziałek: 7:30-16:30
wtorek, środa, czwartek: 7:30-15:30
piątek: 7:30-14:30

Masz pytania?

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.