Gmina Wolanów

Wyszukiwarka

Zobacz także...

Menu strony

Wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Ogłoszenia

Banery

  • Portal mapowy SDI gminy Wolanów
  • gminny portal mapowy
  • zastrzegam.pl

Nawigacja

Biuletyn Informacji Publicznej

Treść strony

2019.07.16
Wakacje w Gminnym Centrum Kultury w Wolanowie - sierpień 2019

Wakacje w Gminnym Centrum Kultury w Wolanowie - sierpień 2019

O G Ł O S Z E N I E !
2019.07.11
O G Ł O S Z E N I E !

W związku z licznymi sygnałami o nielegalnym korzystaniu z sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Wolanów każdy Odbiorca (osoba fizyczna lub prawna), który bez umowy, poza licznikiem albo w inny nielegalny sposób korzysta z wody lub sieci kanalizacyjnej może w okresie do 31 sierpnia 2019 r. uregulować nieformalne  włączenia do sieci bez skutków karnych.

Wakacje 2019
2019.07.08
Wakacje 2019

Pierwszy tydzień wakacji z Gmin­nym Centrum Kultury już za nami. W tym czasie nie zabrakło wielu atrakcji przygotowanych dla dzie­ci i młodzieży zarówno w siedzibie Gminnego Centrum w Wolanowie jak i w Świetlicy wiejs­kiej w Mniszku.

UWAGA!
2019.07.08
Odpady ulegające biodegradacji

Informujemy, że dnia 9 lipca 2019 r. będą odbierane  odpady u­le­gające biodegradacji (odpady BIO-brązowy worek) z terenu Gminy Wolanów.
Proszę o wystawienie odpadów BIO do godziny 7:00.

Zbadaj się i zyskaj spokój
2019.07.08
Zbadaj się i zyskaj spokój

Zapraszamy Panie w wieku 50-69 lat na bezpłatną mammografię (prześwietlenie piersi) w technice cyfrowej w ramach Popula­cyj­ne­go Programu Wczesne­go Wyk­ry­wania Raka Piersi.

Co warto wiedzieć o ASF
2019.07.05
Co warto wiedzieć o ASF

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Radomiu w związku z sytuacją epizootyczną dotyczącą afry­kań­skie­go pomoru świń (ASF) na terenie kraju związaną z pojawie­niem się nowych ognisk tej choroby u świń oraz przypadków u dzików, przekazuje informacje dotyczące objawów mogących wskazywać na wystąpienie ASF, zasad, które należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem afrykańskiego pomoru świń oraz zasad pos­tę­powania w przypadku zna­le­zie­nia zwłok padłego dzika.

Bezpieczny start w wakacje
2019.07.04
Bezpieczny start w wakacje

 W ostatni piątek czerwca rozpoczęły się wakacje z Gminnym Centrum Kultury, które zaprosiło dzieci i młodzież do wspólnej zabawy na boisku sportowym w Mniszku.

Wolanow Food Festival
2019.07.04

Gmina Wolanów jako Partner KSOW  w partnerstwie z lo­kal­nymi partnerami KSOW:  Gminą Potworów, Związkiem Gmin Ra­dom­ka, LGD ,,Razem dla Ra­dom­ki” oraz dodatkowymi partnerami z czterech innych województw: lubelskiego, łódz­kie­go, świętokrzyskiego oraz ma­ło­pol­skiego realizuje projekt pod nazwą ,,Wolanow Food Festival”.
 

AKCJA INFORMACYJNA Bus 500+
2019.07.02
Bus Rodzina 500+

Trwa regionalna kampania in­for­macyjna o nowej odsłonie rzą­do­wego programu Rodzina 500+. O tym jak i gdzie złożyć wniosek, kto może być wnioskodawcą oraz jakie zmiany w zakresie realizacji programu będą obowiązywały od 1 lipca informują pracownicy Mazowieckiego Urzędu Woje­wódz­kie­go, którzy specjalnym busem przemierzają kolejne gminy w naszym województwie.
 

Ostrzeżenie - burze z gradem
2019.07.01
Ostrzeżenie - burze z gradem

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 30 mm, lokalnie do 50 mm, oraz porywami wiatru do 100 km/h. Miejscami możliwy duży grad.

Co się zmieni w programie Rodzina 500 plus?
2019.07.01
Co się zmieni w programie Rodzina 500 plus?

Zmiany w programie Rodzina 500 plus wchodzą w życie 1 lipca 2019 roku. Świadczenie wy­cho­wawcze będzie przysługiwa­ło na wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

2019.07.01

Trwa rekrutacja na bezpłatne szkolenia komputerowe. Zapra­sza­my do udziału w szko­le­niach podnoszących kompetencje cyf­rowe. W załączeniu regulamin rek­rutacji i uczestnictwa wraz z for­mularzem zgłoszeniowym oraz niezbędnymi załącznikami.

I N F O R M A C J A
2019.06.28
azbest

Informujemy właścicieli nie­ru­cho­mości położonych na te­re­nie Gminy Wolanów o ko­lej­nej możliwości w bie­żą­cym roku składania wniosków na realizację zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.

 

Ogłoszenie
2019.06.28
Ogłoszenie

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 lipca 2019 roku sprawy z zakresu  przyznawania Karty Dużej Rodziny będą pro­wa­dzo­ne przez Gminny Ośrodek Po­mo­cy Społecznej w Wo­la­no­wie,  pokój Nr 6 na parterze budynku Urzędu.  

Ostrzeżenie - upał
2019.06.26

Prognozuje się upały. Tem­pe­ra­tura maksymalna we wtorek od 29°C do 31°C, w środę od 30°C do 33°C. Temperatura minimalna w nocy od 16°C do 19°C.

Szanowni Mieszkańcy!
2019.06.21
Szanowni Mieszkańcy!

Wójt Gminy Wolanów zgodnie z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym przedłożył Radzie „Ra­port o stanie Gminy za 2018 rok”. Dokument ten obejmuje podsumowanie działalności Wój­ta w roku poprzednim, w szcze­gól­noś­ci realizację polityk, prog­ramów i strategii oraz uchwał Ra­dy.

Ostrzeżenie - burze z gradem
2019.06.21

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami możliwy grad.

UWAGA! INFORMACJA!
2019.06.19
UWAGA! INFORMACJA!

Z powodu  wyczerpania mie­sięcz­nej ilości odpadów, wynikają­cych z procesu technologicznego w Regionalnej Instalacji, RADKOM w Radomiu wstrzymał przyjmo­wa­nie odpadów zielonych od upraw­nio­nych podmiotów.

Ostrzeżenie - burze z gradem
2019.06.19

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h. Miejscami o­pa­dy gradu do około 2 cm.

Pociąg „Słoneczny”
2019.06.18
Pociąg „Słoneczny”

Pociąg „Słoneczny” to wakacyjne połączenie stolicy z Trójmiastem i Ustką. W tym roku „Słoneczny” będzie kursował codziennie od 20 czerwca do 1 września. Z Warszawy do Trójmiasta dojedzie w 3 h 12 min, do Ustki w 5 h 36 min.

Demontaż i utylizacja azbestu
2019.06.14

Informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na posiedzeniu Zarządu w dniu 23.05.2019r. pozytywnie rozpatrzył wniosek w sprawie dofinansowania zadania pn.: „Demontaż i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wolanów”.
W związku z powyższym prace demontażu i odbioru wyrobów azbestowych będą realizowane na przełomie lipca i sierpnia 2019r.

UWAGA! Utrudnienia na drodze!
2019.06.12
UWAGA! Utrudnienia na drodze!

Informujemy mieszkańców i u­żyt­kowników drogi gminnej w miejs­co­woś­ci Ślepowron, że od dnia 12.06.2019r.  na odcinku od po­sesji nr 80  do ul. Hodowlanej w Radomiu prowadzone są prace remontowe. Planowane termin zakończenia prac: 19.06.2019r. Dojazd możliwy jedynie do po­ses­ji.  Przepraszamy za utrud­nie­nia!

Zakończenie roku artystycznego w GCK w Wolanowie
2019.06.11
Zakończenie roku artystycznego w GCK w Wolanowie

Ubiegły piątek (tj. 7 czerwca 2019 r.) upłynął nam w bardzo miłej i radosnej atmosferze. Podsumowanie roku artystycz­ne­go 2018/2019 to prezentacja wszystkich grup, które brały udział w warsztatach i zajęciach organizowanych przez GCK w Wolanowie: grupa wokalna, grupa ukulele, sekcja nauki gry na keybordzie, grupa taneczna i akrobatyczna, grupa biorąca udział w zajęciach nauki języka angielskiego.

UWAGA !
2019.06.11
UWAGA !

W związku z wysokimi tempe­ra­tu­rami powietrza Urząd Gminy Wolanów apeluje o oszczędne gospodarowanie wodą z lokalnej sieci wodociągowej i ograni­cze­nie jej poboru na cele inne niż bytowe.

31. Jasnogórskie Spotkania
2019.06.11
Jasnogórskie Spotkania

W dniu 01 czerwca 2019 roku po raz kolejny wyruszyliśmy z Wo­la­nowa do Częstochowy na Piel­grzymkę Trzeźwościową. Hasło  tegorocznej Pielgrzymki –„Matka na mojej drodze do trzeź­wości”. Są to słowa bardzo proste, ale też stawiające wielkie wymagania.

Dzień Dziecka w bibliotece
2019.06.06
Rozpoczęcie spotkania

Wojciech Krupa – autor sce­nar­iuszy i bajek dla dzieci, we wto­rek 4 czerwca odwiedził wolanowską bibliotekę.
Pisarz zaprezentował fragmenty swoich utworów m.in.: „Kłopoty czarnego liska”, „Mąż Wąż”, „Słonik Nicponik”, ,,Pszczółka”, ,,Radomir - Legenda o powstaniu Radomia’’ zachęcając w ten spo­sób do ich przeczytania.

„Marsz Leśny” – Nordic Walkng z GCK w Wolanowie
2019.06.05
„Marsz Leśny”

Dnia 31 maja 2019 r.,Gminne Centrum Kultury w Wolanowie zorganizowało I Marsz „Nordic Walking”, dla mieszkańców Gmi­ny Wolanów. Przed roz­po­czę­ciem marszu odbyła się rozgrzewka z instruktorką  – to bardzo ważne aby uchronić się przed urazami. Trasa którą pokonali uczestnicy marszu wynosiła 8 km. 

Dobre praktyki opieki nad dziećmi do lat 3 wsparciem dla pracujących rodziców
2019.06.04
Dobre praktyki opieki nad dziećmi do lat 3 wsparciem dla pracujących rodziców

Wyższa Szkoła Gospodarki za­pra­sza do udziału w projekcie: „Dobre praktyki opieki nad dziećmi do lat 3 wsparciem dla pracujących rodziców” współfi­nan­so­wa­ne­go ze środków Euro­pej­skie­go Funduszu Społecz­ne­go w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
 

OSA w Wawrzyszowie
2019.06.03
OSA w Wawrzyszowie

W ramach  tegorocznego naboru Programu OSA – edycja 2019 w naszej Gminie  powstanie o­gól­no­dostępne plenerowe miejsce sportu i rekreacji. W taki spo­sób zostanie zagospoda­ro­wa­ny teren przy budynku świetlicy wiejskiej w Wawrzyszowie, gdzie zorgani­zo­wa­ne zostanie miejsce integracji społecznej skierowane do róż­nych grup wiekowych.  
Na obiekt w wariancie roz­sze­rzonym z urządzeniami siłowni zewnętrznej, sprawnoś­cio­wym placem  zabaw dla dzieci, strefą gier o wartości  99.200zł. po­zys­kano dofinansowanie z Mi­nis­terstwa Sportu i Turystki w kwo­cie  49.600zł.

WTZ POZYTYWNI zwycięzcami Festiwalu
2019.06.03
uczestnicy WTZ

Wielkim sukcesem Warsztatów Terapii Zajęciowej w Młodocinie Większym jest zdobycie pierw­szego miejsca na II Mazo­wiec­kim Festiwalu Twórczości Osób z Nie­pełnosprawnością Intelek­tu­al­ną w Radomiu. Osiągnięcie og­rom­ne, ponieważ w konkursie brało udział siedemnaście zes­po­łów z całej Polski.

STAN BEZPIECZEŃSTWA TEMATEM KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
2019.06.03
Zaproszenie do dyskusji

Znaczna odległość od komisar­ia­tu Policji w Zakrzewie, brak komunikacji publicznej  w tamtym kierunku, brak możliwości bez­poś­redniego kontaktu z Po­lic­ją w miejscu zamieszkania,  wzmożony ruch drogowy spowodowany przebiegiem obwodnicy S7, a tak­że wzrost drobnych kradzieży i aktów wandalizmu,  to główne argumenty Mieszkańców Gminy za odtworzeniem  Posterunku Policji w Wolanowie.

Baner

Stopka strony

  • Kontakt

Urząd Gminy Wolanów
Radomska 20, 26-625 Wolanów
tel.centrala: 486186051, 486186067   fax: 486187941
e-mail: gmina{at}wolanow.pl
e-PUAP: /2l639fbui2/skrytka

  • Godziny otwarcia

Godziny urzędowaniaponiedziałek: 7:30-16:30
wtorek, środa, czwartek: 7:30-15:30
piątek: 7:30-14:30

Masz pytania?

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.