Gmina Wolanów

Wyszukiwarka

Zobacz także...

Menu strony

Wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Ogłoszenia

Banery

  • Portal mapowy SDI gminy Wolanów
  • gminny portal mapowy
  • zastrzegam.pl

Nawigacja

Biuletyn Informacji Publicznej

Treść strony

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej
2019.11.05

Wójt Gminy Wolanów informuje, iż  związku z możliwością ubie­ga­nia się  przez Gminę o  dofinan­so­wa­nie z Narodowego Fun­du­szu Ochrony Środowiska i Gos­po­dar­ki Wodnej w Warszawie w ramach programu prio­ry­te­to­wego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z  dzia­łal­noś­ci rolniczej” zaprasza właś­ci­cie­li gospodarstw rolniczych do składania ankiet w celu spo­rzą­dzenia inwentaryzacji po­sia­da­nej oraz planowanej na dzień 30 czerwca 2020 roku

Narodowe Święto Niepodległości
2019.11.05
Narodowe Święto Niepodległości

W ramach gminnych obchodów Święta Niepodległości zapraszamy na Mszę św. w intencji Ojczyzny w dniu 11 listopada o godz. 9.00 do Kościoła Św. Doroty w Wolanowie. 

Pikniki pod hasłem „Służymy Niepodległej”
2019.11.04
Pikniki pod hasłem „Służymy Niepodległej”

z okazji Narodowego Święta Nie­pod­ległości 10 listopada 2019 r. w 34 miastach, m.in. w Siedlcach, Radomiu i Warszawie, Mi­nis­terst­wo Obrony Narodowej i Wojs­ko Polskie organizuje pikniki pod has­łem „Służymy Niepodległej”.

Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych
2019.10.30
Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych

Ogłoszenie Prezesa Agencji Re­struk­turyzacji i Modernizacji Rol­nictwa o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Rozwój przed­siębiorczości – rozwój usług rol­ni­czych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności po­za­rol­ni­czej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w terminie od dnia 7 października 2019 r. do dnia 20 listopada 2019 r.
 

Spotkanie autorskie z Joanną Jagiełło
2019.10.24
Zasłuchana widownia

23 października, wolanowska bib­lio­teka miała przyjemność goś­cić autorkę powieści dla młodzieży, wierszy i opowiadań dla dzieci i do­rosłych - Panią Joannę Ja­gieł­ło.

Całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli
2019.10.17
Całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli

Z dniem 1 października br. zos­tała uruchomiona całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli. Każda młoda osoba, która zechce porozmawiać o swoich prob­lemach, może zadzwonić pod bezpłatny numer 800 080 222 i uzyskać pomoc od doś­wiad­czo­nych psychologów, pe­da­go­gów i prawników.

Seniorzy z Gminy Wolanów w Czarnolesie
2019.10.17
Seniorzy z Gminy Wolanów w Czarnolesie

16 października 2019 roku Gmin­ne Centrum Kultury w Wola­no­wie odbyła się wycieczka naszych seniorów do Muzeum Jana Kochanowskiego do Czarnolasu w ramach projektu dofinanso­wa­ne­go przez Fundację BGK w kon­kursie Generacja 5.0.

Spotkanie informacyjne - Jak zatrudnić cudzoziemca
2019.10.09
Spotkanie informacyjne  - Jak zatrudnić cudzoziemca

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu zaprasza na spotkanie informacyjne dla pracodawców "Jak zatrudnić cudzoziemca", które odbędzie się w dniu 15.10.2019 r. w godzinach 10.00 - 14.00 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomiu, ul. Ks. A. Łukasika 3 pok. 220.

Fitness
2019.10.01
Fitness

Gminne Centrum Kultury w Wo­la­nowie zaprasza na zajęcia fitness-u. Więcej informacji w siedzibie GCK lub pod te­le­fonem 48­380­3658.

Ostrzeżenie - silny wiatr
2019.09.30
Ostrzeżenie - silny wiatr

Przewiduje się wystąpienie sil­ne­go wiatru o średniej pręd­koś­ci od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 100 km/h, z kierunków za­chod­nich. Maksimum prędkości wiatru jest prognozowane na go­dziny wieczorne.

Znajdźmy wspólny język
2019.09.27
Znadźmy wspólny język

Gminna Biblioteka Publiczna w Wo­la­nowie zaprasza na spot­ka­nie pod hasłem "Znajdźmy wspólny język". Więcej informacji w siedzibie GBP pod adresem Wolanów ul. Radomska 20 lub pod te­le­fonem 48­380­3658.

Spotkanie autorskie z Grażyną Jeromin-Gałuszką
2019.09.27
Spotkanie autorskie z Grażyną Jeromin-Gałuszką

Gminna Biblioteka Publiczna w Wo­la­nowie zaprasza na spot­ka­nie autorskie z Grażyną Jeromin-Gałuszką. Więcej informacji w siedzibie GBP pod adresem Wolanów ul. Radomska 20 lub pod te­le­fonem 48­380­3658.

Dwie promesy na drogi dla gminy Wolanów
2019.09.26
wręczenie poromes dla gminy Wolanów

W dniu 19 września w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ra­do­miu minister Marek Suski oraz Artur Standowicz - wicewojewoda mazowiecki, a także parlamen­ta­rzyś­ci Anna Kwiecień oraz Andrzej Kosztowniak wręczali sa­mo­rządowcom z całego regio­nu radomskiego promesy na do­fi­nan­sowanie inwestycji w ramach Funduszu Dróg Samorzą­do­wych. Powiaty, miasta i gminy z regionu otrzymały pieniądze na moder­ni­zac­ję blisko 100 kilo­met­rów dróg.

Wolanowskie Serce od serca
2019.09.26
Wolanowskie Serce od serca

Gminne Centrum Kultury w Wo­la­nowie zaprasza na warsz­ta­ty dla dorosłych Wolanowskie "Serce od serca". Więcej informacji w siedzibie GCK lub pod te­le­fonem 48­380­3658.

Warsztaty plastyczne
2019.09.25
Warsztaty plastyczne

Gminne Centrum Kultury w Wo­la­nowie zaprasza na warsz­ta­ty plastyczne dla dzieci i młodzieży. Więcej informacji w siedzibie GCK lub pod te­le­fonem 48­380­3658.

Nauka gry na ukulele
2019.09.24
nauka gry na ukulele

Gminne Centrum Kultury w Wola­nowie zaprasza na lekcje nauki  gry na na ukulele. Więcej in­for­macji w siedzibie GCK lub pod telefonem 483803658

Krepa bez tajemnic
2019.09.24
Krepa bez tajemnic

Gminne Centrum Kultury w Wo­la­nowie zaprasza na warsz­ta­ty techniczno-plastyczne  "Krepa bez tajemnic". Więcej informacji w siedzibie GCK lub pod te­le­fonem 483803658.

Warsztaty dziewiarskie
2019.09.23
Warsztaty dziewiarskie

Gminne Centrum Kultury w Wolanowie zaprasza na warsztaty dziewiarskie. Więcej informacji w siedzibie GCK lub pod telefonem 483803658.

Zajęcia z języka angielskiego
2019.09.23
Zajęcia z języka angielskiego

Gminne Centrum Kultury w Wolanowie zaprasza na zajęcia z języka angielskiego dla klas I - VII. Więcej informacji w siedzibie GCK lub pod telefonem 483803658.

Wrzesień '39 - koncert pieśni z okresu II Wojny Światowej
2019.09.20
Zespół Sonanto

W niedzielę 9 września 2019 r. w Kościele pw. Św. Jana Chrzciciela i Św. St. Kostki w Mniszku odbył się koncert z okazji 80. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej. W trakcie koncertu usłyszeliśmy m.in. utwory : "Dnia 1 września", "Major Ponury", "Modlitwa obo­zo­wa", "Róża i bez" w wyko­na­niu zespołu wokalno-aktorskiego "Sonanto".

Wolanów smakuje, czyli Wolanów Food Festival
2019.09.18
Wolanów smakuje, czyli Wolanów Food Festival

Gmina Wolanów jako Partner KSOW w partnerstwie z lokalnymi partnerami KSOW:  Gminą Potworów, Związkiem Gmin Radomka, LGD ,, Razem dla Radomki” oraz partnerami z województw: lubelskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego i małopolskiego realizowała projekt pod nazwą Wolanow Food Festival. Projekt jest realizowny w ramach ,,Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja została współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej ,,Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Informacja
2019.09.17
Informacja

Przedsiębiorstwo Produk­cyj­no Usługowo Handlo­we „RADKOM” Sp. z o.o. z dniem 17 września wstrzymało przyjmowanie odpadów ule­ga­ją­cych biodegradacji o ko­dzie 20 02 01 do instalacji kom­po­sto­wania odpadów zie­lo­nych zbieranych se­lek­tyw­nie.

Ostrzeżenie - silny wiatr
2019.09.17
Ostrzeżenie - silny wiatr

Przewiduje się wystąpienie sil­ne­go wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 45 km/h, w porywach do 80 km/h, z północnego za­cho­du.

Seniorzy z Gminy Wolanów nad morzem
2019.09.17
Seniorzy z Gminy Wolanów nad morzem

W dniach 8.09.-11.09.2019 roku seniorzy z gminy Wolanów po­je­chali na wycieczkę nad mo­rze do Jarosławca. Wyjazd został zor­ga­nizowany przez Gminne Cent­rum Kultury w Wolanowie z inicjatywy Wójt Gminy Wolanów Ewy Mar­kowskiej-Bzducha.

Informacja dla mieszkańców powiatu radomskiego
2019.09.17

Realizując obowiązek wynikający z art. 101d ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 1396), Starosta Radomski dokonuje identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi na terenie powiatu.

Stopka strony

  • Kontakt

Urząd Gminy Wolanów
Radomska 20, 26-625 Wolanów
telefon: 486186051, 486186067, 486186015, 486186020

fax: 486187941
e-mail: gmina{at}wolanow.pl

  • Godziny otwarcia

Godziny urzędowania


poniedziałek: 7:30-16:30
wtorek, środa, czwartek: 7:30-15:30
piątek: 7:30-14:30

Masz pytania?

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.