Gmina Wolanów

Wyszukiwarka

Zobacz także...

Menu strony

Wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Ogłoszenia

Banery

  • Portal mapowy SDI gminy Wolanów
  • gminny portal mapowy
  • zastrzegam.pl

Nawigacja

Biuletyn Informacji Publicznej

Treść strony

Odwołanie terminu prac
2020.02.14

Szanowni Państwo,

informujemy, iż termin wykonania robót modernizacyjnych  na uję­ciu „Sławno” , planowany na noc z 18 na 19 .02. b.r., został od­wo­łany przez Wykonawcę przed­mio­towych prac. O nowym terminie ich realizacji powiadomimy Państwa z odpowiednim wy­prze­dze­niem.

Przerwa w dostawie wody
2020.02.14

Szanowni Państwo,

Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. informują, iż w związku z planowanymi pracami mo­der­ni­zacyjnymi na Stacji Uzdatniania Wody „Sławno” zlokalizowanej  w Radomiu, przy ul. Wapiennej 43 w niżej wymienionym terminie:

- w nocy z 18 na 19.02.2020r. w godz. 22:00 ÷ 6:00

Zaproszenie
2020.02.12

do udziału w XIV Ogólnopolskim Konkursie Literackim "Okno" oraz XXVIII Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. Marka Hłaski.

Ostrzeżenie - silny wiatr
2020.02.11

Obserwuje się i w dalszym ciągu przewiduje wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 40 km/h, w porywach do 80 km/h z zachodu

Ostrzeżenie - silny wiatr
2020.02.10

Przewiduje się wystąpienie sil­ne­go wiatru o średniej pręd­koś­ci do 40 km/h, w porywach do 80 km/h z południa i południowego za­cho­du.

FERIE W SZKOLE !!!
2020.02.07
FERIE W SZKOLE !!!

Od 10 lutego dla uczniów szkół  rozpoczynają się ferie zimowe. Co prawda zapowiadają się bez śniegu, ale za to z wieloma atrakcjami w naszych placówkach szkolnych.

Ostrzeżenie - gołoledź
2020.02.04

Prognozuje się zamarzanie mok­rej nawierzchni dróg i chod­ni­ków po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu. Temperatura minimalna od -2°C do 0°C, temperatura minimalna gruntu od -3°C do -1°C.

Ferie zimowe 2020
2020.01.31
Ferie zimowe 2020

Zapraszamy do spędzenia ferii zimowych 2020 razem z GCKiB w Wolanowie oraz w Mniszku. Przed nami moc atrakcji. Ciekawe zajęcia, niezapomniane wycieczki i spotkania.

Zaproszenie na szkolenie
2020.01.23
Zaproszenie na szkolenie

Upowszechnianie dobrych prak­tyk rolniczych mających na celu ochronę wód przed zanie­czysz­cze­niami azotanami pochodzą­cy­mi ze źródeł rolniczych programu azotanowego, oraz wymagań ramowej dyrektywy wodnej. Szko­le­nie odbędzie się w Urzę­dzie Gminy Wolanów w dniu 29-01-2020 r. godz. 10:00.

Rekrutacja do publicznych przedszkoli
2020.01.22

Wójt Gminy Wolanów informuje, że od 1 marca br. rozpocznie się rekrutacja do Samorządowego Publicznego Przedszkola w Sław­nie i Samorządowego Pub­licz­ne­go Przedszkola w Wolanowie.

UWAGA! PTASIA GRYPA
2020.01.21
UWAGA! PTASIA GRYPA

W związku z wystąpieniem w os­tatnim czasie ognisk grypy pta­ków (HPAI) na terenie woje­wódz­twa lubelskiego przypominamy, że przestrzeganie zasad bio­ase­ku­racji pozwoli na zapewnienie bezpieczeństwa przed wirusem w naszych gospodarstwach.

 

LGD Razem dla Radomki ogłasza nabór wniosków – premie w kwocie 50 000 zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
2020.01.21
LGD Razem dla Radomki ogłasza nabór wniosków – premie w kwocie 50 000 zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Poddziałania 19.2 „„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla następującego działania:  Utworzenie nowego podmiotu gospodarczego.

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2020 roku
2020.01.10

Urząd Gminy Wolanów przy­po­mina, że każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wy­da­nych na olej napędowy uży­wa­ny do produkcji rolnej za I okres w 2020r. może w terminie od 3 lu­te­go 2020r. do 2 marca 2020r. złożyć odpowiedni wniosek do wójta gminy Wolanów.

 

Wigilia pod gwiazdami przed Urzędem Gminy Wolanów
2019.12.19
Wigilia pod gwiazdami przed Urzędem Gminy Wolanów

Świąteczna, ciepła i radosna at­mos­fera zapanowała w nie­dzie­lę 15 grudnia przed budynkiem u­rzę­du gminy. Mieszkańcy zgro­ma­dzi­li się, aby wspólnie u­czest­ni­czyć w "wigilii pod gwiaz­da­mi".

Projekt „Pyszne radomskie”
2019.12.18
Projekt „Pyszne radomskie”

Pyszne radomskie, to tytuł pro­jek­tu mającego na celu pro­pa­gowanie i popularyzowanie dzie­dzict­wa kulinarnego Mazowsza, w tym w szczególności produktów lokalnych ziemi radomskiej.

Komunikat
2019.12.13

Powiatowego Lekarza Wetery­na­rii w Radomiu w sprawie obszarów objętych ogra­ni­cze­nia­mi

Wizyta w PSP w Mniszku
2019.12.12
Wizyta w PSP w Mniszku

03 grudnia 2019 roku dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Wo­lanowie - p. Magdalena Si­kors­ka i pracownik Filii Bib­lio­tecz­nej w Mniszku - p. Barbara Sadownik zawitały do uczniów z klas 0-III w PSP w Mniszku, by podziękować za współpracę łą­czą­cą obie instytucje.

Zmiana numeru rachunku bankowego z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019.12.12

W związku ze zmianą Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 19 lipca 2019 roku (Dz.U. z 2019 r. poz. 1579) ustawodawca nałożył na gminy obowiązek wyodrębnienia ra­chun­ku bankowego, na którym gro­ma­dzo­ne będą środki po­cho­dzą­ce z opłaty za gospo­da­ro­wa­nie odpadami komu­nal­ny­mi.

Nagroda im. Jana Rodowicza „Anody”
2019.12.04
Nagroda im. Jana Rodowicza „Anody”

Mają mądrość pomagania. Po­ka­zują, co dziś znaczą pojęcia: zaan­ga­żowanie społeczne, po­moc słabszym, poświęcenie i bra­terstwo. Ludzie wyjątkowi, współ­cześni bohaterowie – którzy są wśród nas i obok nas.

Złote Gody Par Małżeńskich w Gminie Wolanów
2019.12.04
Złote Gody Par Małżeńskich w Gminie Wolanów

Dnia 29 listopada 2019 r. w Pub­licznej Szkole Podstawowej w Wo­lano­wie uroczyście świę­to­wa­no Złote Gody Par Małżeńskich, świętujących 50 i 60- lecia za­war­cia związku małżeńskiego.

VII Radomskie Targi Wydawnictw Regionalnych
2019.11.29
VII Radomskie Targi Wydawnictw Regionalnych

22 i 23 listopada 2019 r. odbyły się VII Radomskie Targi Wy­daw­nictw Regionalnych w Radomiu, podczas których Gminna Bib­lio­te­ka Publiczna w Wolano­wie za­pre­zentowała pozycję dokumen­tu­ją­cą historię naszej gminy oraz książki lokalnych twórców.

Baner

Stopka strony

  • Kontakt

Urząd Gminy Wolanów
Radomska 20, 26-625 Wolanów
tel.centrala: 486186051, 486186067   fax: 486187941
e-mail: gmina{at}wolanow.pl
e-PUAP: /2l639fbui2/skrytka

  • Godziny otwarcia

Godziny urzędowaniaponiedziałek: 7:30-16:30
wtorek, środa, czwartek: 7:30-15:30
piątek: 7:30-14:30

Masz pytania?

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.