Gmina Wolanów

Wydarzenia

Ogłoszenia

Banery

  • Portal mapowy SDI gminy Wolanów
  • gminny portal mapowy

Nawigacja

Biuletyn Informacji Publicznej

Treść strony

Informacja
2019.01.11

w sprawie dotacji przez­na­czo­nej na usunięcie wyrobów i materiałów zawierających azbest z terenu gminy.

Ferie zimowe – oferta zajęć Gminnego Centrum Kultury w Wolanowie
2019.01.10
Ferie zimowe – oferta zajęć Gminnego Centrum Kultury w Wolanowie

Już jest !!! Zimowa oferta zajęć, warsztatów i wycieczek na okres ferii zimowych - gotowa !!!. Za­chę­camy do zapisów na wy­ciecz­ki już dziś - ilość miejsc ogra­niczona! Mamy nadzieję, że każdy znajdzie coś inte­re­su­ją­cego dla siebie i spędzi z nami te dwa tygodnie w ciekawy i kre­a­tyw­ny sposób.

ZAPRASZAMY !!!

Kalendarium statystycznych badań ankietowych w 2019r.
2019.01.09
Kalendarium statystycznych badań ankietowych w 2019r.
Noworoczny Koncert Kolęd i Pastorałek w Gminie Wolanów
2019.01.09
Noworoczny Koncert Kolęd i Pastorałek w Gminie Wolanów

Dnia 6 stycznia w Kościele pw. Św. Doroty w Wolanowie odbył się Noworoczny Koncert Kolęd i Pastorałek. Przed zebranymi gość­mi pośród świątecznej sce­ner­ii i świateł, wystąpiła wybitna śpie­wacz­ka operowa – Pani Katarzyna Bochyńska – Wojdył.

Rozstrzygnięcie Konkursu na Szopkę Bożonarodzeniową organizowanego przez GCK w Wolanowie
2019.01.04
Rozstrzygnięcie Konkursu na Szopkę Bożonarodzeniową organizowanego przez GCK w Wolanowie

Ogłaszamy wyniki świątecznego konkursu na Bożonarodzeniową Szopkę! Prace zostały zgłoszone w 5 kategoriach: rodzinnej, koleżeńskiej, młodzieżowej/gimnazjum, klasy V-VII, klasy I-IV, z których komisja konkursowa wybrała po jednym zwycięzcy.

Mały ZUS
2019.01.03

Prowadzisz małą firmę, u­zys­ku­jesz niskie przychody i chciałbyś płacić niższe składki na u­bez­pie­czenia społeczne? Od 1 stycznia 2019 roku przed­się­bior­cy, którzy działają na niewielką skalę, mogą skorzystać z kolejnej ulgi w op­ła­caniu składek na ubez­pie­cze­nia społeczne, czyli „małego ZUS”.

 

E-akta – skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacja
2019.01.02
E-akta – skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacja

Od 1 stycznia 2019 r. dla wszystkich nowo zatrud­nia­nych osób akta pracow­ni­cze pracodawca czy zlecenio­daw­ca będzie przechowywał 10 lat od końca roku kalen­da­rzo­we­go, w którym ustał stosunek pracy lub za­koń­czy­ła się umowa zle­ce­nia.

Nowość od 1 stycznia 2019 roku
2019.01.02
Nowość od 1 stycznia 2019 roku

Już od 1 stycznia 2019 r. zgodnie z art. 4 ust. 1 (t.j. Dz. U z 2017 r, poz. 1832) każdy rodzic, który wychował przynajmniej trójkę dzieci- nawet jeśli dziś są one już pełnoletnie – będzie mógł otrzymać Kartę Dużej Rodziny.

 

Herbaciarki decupag'e
2019.01.02
Herbaciarki decupag'e
Noworoczny Koncert Kolęd i Pastorałek
2018.12.31
Noworoczny Koncert Kolęd i Pastorałek
Apel Wojewody Mazowieckiego - jak bezpiecznie spędzić Święta i Sylwestra
2018.12.28
Apel Wojewody Mazowieckiego - jak bezpiecznie spędzić Święta i Sylwestra

Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera oraz mazowieckie służby – Komendant Stołeczny Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej i Ma­z­owiecki Komendant Woje­wódz­ki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Bogdan Łasica przy­po­mi­na­ją mieszkańcom Mazowsza o bezpiecznym i ostrożnym ko­rzys­ta­niu z materiałów pi­ro­tech­nicz­nych.

Życzenia świąteczne
2018.12.21
życzenia świąteczne
Życzenia świąteczne
2018.12.21
-
Wigilia pod gwiazdami przed Urzędem Gminy Wolanów
2018.12.19
Wigilia pod gwiazdami przed Urzędem Gminy Wolanów

Świąteczna, ciepła, radosna at­mos­fera zapanowała w nie­dzie­lę 16 grudnia przed budynkiem urzędu gminy. Mieszkańcy zgro­ma­dzi­li się, aby wspólnie uczestniczyć w "wigilii pod gwiaz­da­mi". Spotkanie rozpo­czę­ła wójt Ewa Markowska-Bzducha, ksiądz proboszcz Adam Kuc odczytał Słowa Ewangelii, a  ksiądz proboszcz Tadeusz Kszczot poświęcił opłatki i skierował do zebranych słowa życzeń.

Wycieczka do fabryki bombek z GCK w Wolanowie
2018.12.19
Wycieczka do fabryki bombek z GCK w Wolanowie

Dnia 15 grudnia Gminne Cent­rum Kultury zorganizowało mi­ko­ła­jo­wą wycieczkę do fabryki bombek w Piotrkowie Try­bu­nal­skim.

Wykaz
2018.12.19

nieruchomości stanowiącej włas­ność Gminy Wolanów przez­na­czo­nej do oddania w najem na czas określony sporządzony zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204)

Szkodliwe wzmacniacze GSM
2018.12.18
Szkodliwe wzmacniacze GSM
Kompleksowa termomodernizacja budynku PSP w Wolanowie
2018.12.18
Nowy wizerunek szkoły

Zakończony został drugi etap termomodernizacji budynku PSP w Wolanowie, realizowany w 2018 roku dotyczył docieplenia ścian elewacji budynku szkoły.

Finał międzyszkolnego konkursu „Mistrz Pięknego Czytania”
2018.12.17
Finał międzyszkolnego konkursu „Mistrz Pięknego Czytania”

Kolejna edycja gminnego kon­kur­su „Mistrz Pięknego Czy­ta­nia" odbyła się w dniu 12 grudnia 2018 r. Międzyszkolny konkurs, jak co roku, był zorganizowany jest przez Gminną Bibliotekę Publiczną oraz bibliotekę szkolną przy PSP w Wolanowie.

„Magiczny świat smerfów”
2018.12.14
„Magiczny świat smerfów”

Kolejne spotkanie z magicznym światem bajek, tym razem w przedszkolu w Sławie. 7 grudnia  przedszkolaki w Sławnie mogły przenieść się do czarującego świata małych, przyjaznych, niebieskich smerfów. Wszystko to

Warsztaty świąteczne ,,Bożonarodzeniowe wianki” w GCK
2018.12.12
Warsztaty świąteczne ,,Bożonarodzeniowe wianki” w GCK

W dniu 6 grudnia w Gminnym Centrum Kultury w Wolanowie odbyły się prawdziwie mi­ko­łaj­ko­we warsztaty dla dorosłych i mło­dzieży. Tematem spotkania było tworzenie  pięknych, ko­lo­ro­wych Bożonarodzeniowych wian­ków.

 

Zaproszenie na Wigilię pod gwiazdami
2018.12.11
Zaproszenie na Wigilię pod gwiazdami
Obiekty małej architektury: dwie altany i wiata powstały na terenie gminy Wolanów
2018.12.11
wiata w Wolanowie

Zakończyły się wszelkie prace związane tworzeniem miejsc rekreacji w gminie Wolanów realizowane w ramach zadania pn. „Zagospodarowanie i wypo­sa­że­nie miejsc rekreacji na te­re­nie Gminy Wolanów”.

2018.12.11
zimowisko Biały Dunajec

Wójt Gminy Wolanów
Ewa Markowska-Bzducha

Informuje o możliwości udziału dzieci rolników w zimowisku or­ga­ni­zowanym w Białym Dunajcu (k/Zakopanego) w terminie: 29.01.2019 - 07.02.2019. Koszt zimowiska dla jednej osoby wynosi 1050,00 zł brutto, z tego dofinansowanie z Funduszu Skład­ko­wego Ubezpieczenia Społecznego Rolników wynosi 750,00 zł brutto.

2018.12.05

W Wigilię Bożego Na­ro­dze­nia Urząd Gminy Wolanów będzie nieczynny. Zamiast tego dnia, urząd będzie otwarty w sobotę 29 grudnia 2018 r. Na mocy za­rzą­dzenia Wójta Gminy Wola­nów  24 grudnia 2018 r. będzie dniem wolnym od pracy dla pra­cow­ni­ków Urzędu Gminy Wolanów. Dzień ten zostanie przez pra­cowników urzędu odpra­co­wa­ny w sobotę 29 grud­nia 2018 r. Wszelkie sprawy będzie można załatwiać w godzinach 7.30 – 15.30.

Spacer ulicami miast
2018.12.05
Spacer ulicami miast

„Spacerkiem po miastach” to ko­lejna wystawa, która wpisuje się w artystyczną i kulturotwórczą misję Gminnej Biblioteki Pub­licz­nej w Wolanowie.

Obiekty małej architektury już gotowe
2018.12.04

Zakończyły się prace związane tworzeniem miejsc rekreacji w gminie Wolanów realizowane w ramach zadania pn. „Za­gos­po­darowanie i wyposażenie miejsc rekreacji na terenie Gminy Wolanów”.
 

Koncert Patriotyczny w Gminie Wolanów
2018.12.04
Koncert Patriotyczny w Gminie Wolanów

Dnia 2 grudnia w kościele pw. Św. Doroty w Wolanowie odbył się Koncert Patriotyczny pt. ,,Polskie drogi do Wolności” zorganizowany z okazji obchodów 100–lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, a or­ga­ni­za­to­rem było Gminne Centrum Kultury w Wolanowie.

Warsztaty z zakresu pisania wniosków o dofinansowania dla organizacji pozarządowych - 06.12.2018 r. – 07.12.2018 Wolanów.
2018.12.04

Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” wspólnie z Urzędem Gminy w Wolanowie, zapraszają wszystkie zainteresowane oso­by na bezpłatne spotkanie szko­leniowo-warsztatowe z zak­re­su przygotowania, pla­no­wa­nia i pi­sania wniosków o dofinan­so­wa­nia w konkursach zew­nętrz­nych

SPRAWDŹ CZYSTOŚĆ POWIETRZA W SWOJEJ OKOLICY
2018.12.03
SPRAWDŹ CZYSTOŚĆ POWIETRZA W SWOJEJ OKOLICY

O stanie powietrza informuje kolor diody czujnika. Stan powietrza można również sprawdzać  na bieżąco za pośrednictwem strony in­ter­ne­to­wej  monitorującej wszyst­kie czujniki za­mon­to­wa­ne w ramach prog­ra­mu.

Pasowanie na przedszkolaka
2018.11.30
Pasowanie na przedszkolaka

Dnia 23.11.2018 r. odbyły się uro­czys­tości ,,Pasowania na przed­szko­la­ka". Bohaterami spot­kania były dzieci z grupy: Motylki, Pszczółki, Kaczuszki, Krasnale oraz Zuchy.

Projekt „Aktywny Absolwent”
2018.11.28

Projekt „Aktywny Absolwent” współ­finansowany jest ze środ­ków PFRON i realizowany w ramach pilotażowego programu „Absolwent”. Projekt skierowany jest do osób, które spełniają łącz­nie poniższe warunki: po­sia­da­ją orzeczenie o umiar­ko­wa­nym lub znacznym stopniu nie­peł­no­spraw­ności wzrokowej, są stu­den­tami ostatniego roku lub ab­sol­wentami uczelni wyższych w os­tat­nich dwóch latach, są miesz­kań­cami woj. mazo­wiec­kie­go.

Konkurs "SZOPKA BOŻONARODZENIOWA"
2018.11.27
plakat konkurs na szopkę bożonarodzeniową
Zaproszenie na wycieczkę do fabryki bombek
2018.11.27
Zaproszenie na wycieczkę do fabryki bombek
Warsztaty pt. ,,Las w słoiku” w GCK
2018.11.27
uczestniczki zajęć ze swoimi pracami

Za nami kolejne warsztaty cyk­licz­ne organizowane przez Gmin­ne Centrum Kultury w Wo­la­no­wie. Tematem przewodnim był „Las w słoiku”.

Start-up dla Stowarzyszenia „Inicjatywa Młodych – Kolonia Wawrzyszów”
2018.11.26
Start-up dla Stowarzyszenia „Inicjatywa Młodych – Kolonia Wawrzyszów”

Stowarzyszenie „Inicjatywa Mło­dych – Kolonia Wawrzyszów” otrzymało grant na inicjatywę lokalną pn. „Doposażenie wiej­skiego placu rekreacyjnego w stół oraz ławki” w wysokości 1400 zł w ramach zadania publicznego pt. „Skuteczni Menadżerowie Społeczni” realizowanego przez LGD Razem dla Radomki do­fi­nan­sowanego ze środków otrzy­ma­nych w ramach Programu FIO 2018.

Zaproszenie na koncert "Polskie drogi do Wolności"
2018.11.26
Zaproszenie na koncert "Polskie drogi do Wolności"
Powstają nowe miejsca rekreacji w Gminie Wolanów
2018.11.26
Altana w Zabłociu

Gmina Wolanów realizuje ope­rac­ję pn. „Zagospodarowanie i wypo­sa­że­nie miejsc rekreacji na terenie Gminy Wolanów” mającą na celu udostępnienie infrastruktury spełniającej funk­cje rekreacyjno - wypoczyn­ko­wo - turystyczną w Gminie Wolanów

Uroczyste zaprzysiężenie Wójta i Rady Gminy Wolanów
2018.11.26
uroczyste zaprzysiężenie

Dnia 19 listopada w sali gim­nas­tycz­nej w PSP w Wolanowie odbyło się za­przy­się­żenie nowo wybranego Wójta Gminy Wo­la­nów - Pani dr Ewy Mar­kow­skiej – Bzduchy, oraz złożenie ślu­bo­wa­nia przez członków Rady Gminy Wolanów na rozpoczynającą się  kadencję 2018 – 2023.

Zaproszenie na zajęcia wokalne dla seniorów
2018.11.21
Plakat: Zaproszenie na zajęcia wokalne dla seniorów
Zaproszenie na warsztaty plastyczne ze sztuki składania i sklejania papieru
2018.11.21
-
Obchody 100 - lecia niepodległości w PSP w Sławnie
2018.11.19
Obchody 100 - lecia niepodległości w PSP w Sławnie

Dnia 09 listopada 2018 roku w Publicznej Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Sław­nie odbyła się uroczysta aka­dem­ia z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę nie­pod­ległości.

Spotkanie autorskie z Pawłem Beręsewiczem
2018.11.16
Spotkanie autorskie z Pawłem Beręsewiczem

Uczniowie z piątych klas Pub­licz­nej Szkoły Podstawowej w Wo­la­no­wie wzięli udział w spotkaniu autorskim zorganizowanym przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Wolanowie.

Uroczysta akademia z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości
2018.11.15
Uroczysta akademia z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości

Dnia 09.11.18 r. w naszym przed­szkolu odbyła się uro­czys­tość z okazji odzyskania przez Polskę niepodległości. Taka wyjątkowa rocznica, połączyła nas wszystkich pod­czas śpiewania patrio­tycz­nych piosenek i wspól­ne­go recytowania wier­szy.

Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego
2018.11.13

Gmina Wolanów uzyskała dofi­nan­so­wanie w wysokości 148320 zł, które zostanie wykorzystane na podniesienie kompetencji cyfrowych wśród mieszkańców gminy Wolanów.  Grant przyznała gminie Fundacja Promocji Gmin Polskich i będzie on finansowany ze środków Europejskiego Fun­du­szu Rozwoju Regional­ne­go i z budżetu państwa, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.

Spotkanie autorskie Pawła Beręsewicza
2018.11.13
Spotkanie autorskie Pawła Beręsewicza
NIEPODLEGŁA – WIERSZEM MALOWANA
2018.11.13
Laureaci

Już po raz kolejny w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wola­no­wie odbył się Gminny Kon­kurs Recytatorski, w tym roku pt. „Nie­podległa - wierszem ma­lo­wa­na”.

Ostatnia sesja Rady Gminy Wolanów w kadencji 2014 – 2018
2018.11.08
Ostatnia sesja Rady Gminy Wolanów w kadencji 2014 – 2018

We wtorek 30 października br. odbyła się ostatnia w kadencji 2014 – 2018 sesja Rady Gminy Wolanów.
 

Stopka strony

  • Kontakt

Urząd Gminy Wolanów
Radomska 20, 26-625 Wolanów
telefon: 486186051, 486186067, 486186015, 486186020

fax: 486187941
e-mail: gmina{at}wolanow.pl

  • Godziny otwarcia

Godziny urzędowania


poniedziałek: 7:30-16:30
wtorek, środa, czwartek: 7:30-15:30
piątek: 7:30-14:30

Masz pytania?
Projekt i realizacja extranet.pl

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.