Gmina Wolanów

Wydarzenia

Ogłoszenia

Banery

  • Portal mapowy SDI gminy Wolanów
  • gminny portal mapowy
  • zastrzegam.pl

Nawigacja

Biuletyn Informacji Publicznej

Treść strony

ZMIANY W SYSTEMIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI od 1 stycznia 2020 r.
2019.12.27

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o u­trzy­ma­niu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2019 poz. 2010 ze zm.) od dnia 1 stycznia 2020 roku również na terenie Gminy Wolanów wprowadzono zmiany w systemie gospoda­ro­wa­nia od­pa­da­mi komunalnymi.

Życzenia świąteczne
2019.12.19
Życzenia świąteczne
Wigilia pod gwiazdami przed Urzędem Gminy Wolanów
2019.12.19
Wigilia pod gwiazdami przed Urzędem Gminy Wolanów

Świąteczna, ciepła i radosna at­mos­fera zapanowała w nie­dzie­lę 15 grudnia przed budynkiem u­rzę­du gminy. Mieszkańcy zgro­ma­dzi­li się, aby wspólnie u­czest­ni­czyć w "wigilii pod gwiaz­da­mi".

Projekt „Pyszne radomskie”
2019.12.18
Projekt „Pyszne radomskie”

Pyszne radomskie, to tytuł pro­jek­tu mającego na celu pro­pa­gowanie i popularyzowanie dzie­dzict­wa kulinarnego Mazowsza, w tym w szczególności produktów lokalnych ziemi radomskiej.

OBWIESZCZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
2019.12.17

Zarząd Województwa Mazowiec­kie­go ogłasza, że przystępuje do opracowania projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku

Komunikat
2019.12.13

Powiatowego Lekarza Wetery­na­rii w Radomiu w sprawie obszarów objętych ogra­ni­cze­nia­mi

Pamiętamy
2019.12.13
Pamiętamy
Wizyta w PSP w Mniszku
2019.12.12
Wizyta w PSP w Mniszku

03 grudnia 2019 roku dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Wo­lanowie - p. Magdalena Si­kors­ka i pracownik Filii Bib­lio­tecz­nej w Mniszku - p. Barbara Sadownik zawitały do uczniów z klas 0-III w PSP w Mniszku, by podziękować za współpracę łą­czą­cą obie instytucje.

Zmiana numeru rachunku bankowego z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019.12.12

W związku ze zmianą Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 19 lipca 2019 roku (Dz.U. z 2019 r. poz. 1579) ustawodawca nałożył na gminy obowiązek wyodrębnienia ra­chun­ku bankowego, na którym gro­ma­dzo­ne będą środki po­cho­dzą­ce z opłaty za gospo­da­ro­wa­nie odpadami komu­nal­ny­mi.

Informacja
2019.12.11
-

W Wigilię Bożego Narodzenia Urząd Gminy Wolanów będzie nieczynny

Wigilia pod gwiazdami
2019.12.10
Wigilia pod gwiazdami
WTZ POZYTYWNI ANIMATOREM KULTURY 2019
2019.12.06
WTZ POZYTYWNI ANIMATOREM KULTURY 2019

22 listopada  br. w Miejskim Oś­rod­ku Kultury w Pionkach zor­ga­ni­zowano już po raz jedenasty Powiatowy Dzień Animatora Kul­tu­ry.

Rozstrzygnięcie i wręczenie nagród w konkursie plastycznym pt.: ,,Portret Św. Mikołaja”
2019.12.06
Rozstrzygnięcie i wręczenie nagród w konkursie plastycznym pt.: ,,Portret Św. Mikołaja”

Ogłaszamy wyniki konkursu plas­tycznego pt.: ,,Portret Św. Miko­ła­ja", organizowanego przez Gmin­ne Centrum Kultury w Wo­la­no­wie.

Nagroda im. Jana Rodowicza „Anody”
2019.12.04
Nagroda im. Jana Rodowicza „Anody”

Mają mądrość pomagania. Po­ka­zują, co dziś znaczą pojęcia: zaan­ga­żowanie społeczne, po­moc słabszym, poświęcenie i bra­terstwo. Ludzie wyjątkowi, współ­cześni bohaterowie – którzy są wśród nas i obok nas.

Złote Gody Par Małżeńskich w Gminie Wolanów
2019.12.04
Złote Gody Par Małżeńskich w Gminie Wolanów

Dnia 29 listopada 2019 r. w Pub­licznej Szkole Podstawowej w Wo­lano­wie uroczyście świę­to­wa­no Złote Gody Par Małżeńskich, świętujących 50 i 60- lecia za­war­cia związku małżeńskiego.

Ciasteczko dla Mikołaja
2019.12.03
Ciasteczko dla Mikołaja
Stowarzyszenie "Razem dla Radomki" zaprasza do udziału w konkursie "Aktywne NGO"
2019.12.02
Stowarzyszenie "Razem dla Radomki" zaprasza do udziału w konkursie "Aktywne NGO"

mającym na celu wybór najaktywniejszych organizacji pozarządowych, najciekawszych inicjatyw lokalnych i/lub działań wolontariackich oraz lokalnych liderów społeczności lokalnych.

 

XVIII Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek "STAROPOLSKIE KOLEDOWANIE" Radom 2019
2019.11.29
XVIII Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek "STAROPOLSKIE KOLEDOWANIE" Radom 2019

Eliminacje do finału odbędą się w miesiącu grudniu br. w rejonach. Istnieje możliwość dowolnego wyboru miejsca uczestniczenia w eliminacjach. Dokładne informacje na stronach internetowych  http://www.resursa.radom.pl/ oraz na stronie http://www.diecezja.radom.pl/

VII Radomskie Targi Wydawnictw Regionalnych
2019.11.29
VII Radomskie Targi Wydawnictw Regionalnych

22 i 23 listopada 2019 r. odbyły się VII Radomskie Targi Wy­daw­nictw Regionalnych w Radomiu, podczas których Gminna Bib­lio­te­ka Publiczna w Wolano­wie za­pre­zentowała pozycję dokumen­tu­ją­cą historię naszej gminy oraz książki lokalnych twórców.

Program Stypendialny Horyzonty
2019.11.29
Program Stypendialny Horyzonty
Kompleksowa termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Wolanowie
2019.11.27
Kompleksowa termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Wolanowie

Dobiegły końca prace związane z wymianą grzejników w najwięk­szej placówce oświatowej w Gmi­nie Wolanów. Przypomnijmy, że budynek szkoły został wy­bu­do­wa­ny w technologii tradycyjnej i oddany do użyt­ko­wa­nia w 1997 roku.

Przejdź na społeczną stronę ekonomii!
2019.11.27
Przejdź na społeczną stronę ekonomii!

Ekonomia społeczna … mówi Ci to coś? Może to coś właśnie dla Ciebie? Zwłaszcza, że na uru­cho­mie­nie i rozwój przedsiębiorstw społecznych można uzyskać so­lid­ne, finansowe i meryto­rycz­ne wsparcie?! Aby otrzymać od­po­wiedź na te i wiele innych py­tań, przyjdź w czwartek, 5 grud­nia 2019 roku o godz. 14:00 na ot­war­te spotkanie w Urzędzie Gmi­ny Wolanów przy ul. Ra­doms­kiej 20. (Sala Konferencyjna).

Ogłoszenie o konkursie
2019.11.25

na stanowisko dyrektora Gmin­nego Centrum Kultury i Biblio­te­ki w Wolanowie

Spotkania Seniorów Gminy Wolanów
2019.11.22
Spotkania Seniorów Gminy Wolanów

W dniu 14 listopada obchodzony jest ogólnopolski dzień seniora. Dzień ten ma na celu uświadamianie społeczeństwu problemów osób starszych, barier jakie napotykają te osoby na swojej drodze.

Informacja w sprawie ankiet dotyczących ilości posiadanych odpadów rolniczych
2019.11.22

Wójt Gminy Wolanów informuje rolników, że ankiety dotyczące ilości posiadanych odpadów rolniczych (siatki, sznurki do owijania balotów, opakowania po nawozach, i  typu   Big Bag) należy złożyć do Urzędu Gminy Wolanów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 listopada 2019 r.

Akcja „Paczka dla Rodaka i Bohatera na Kresach”
2019.11.22
Akcja „Paczka dla Rodaka i Bohatera na Kresach”

Pomysł akcji „Paczka dla Rodaka i Bohatera na Kresach” zrodził się podczas lipcowej XXIV Międzynarodowej Pielgrzymki Pieszej Suwałki-Wilno. W trakcie marszu do Wilna pielgrzymi spotykali na swojej drodze wielu rodaków mieszkających na Litwie, którzy częstowali wszystkich pątników, czym tylko mogli. (...)

Konkurs „PORTRET ŚW. MIKOŁAJA"
2019.11.22
Konkurs „PORTRET ŚW. MIKOŁAJA"
„Póki Polska żyje w nas – koncert pieśni legionowych i ułańskich” w Gminie Wolanów
2019.11.18
„Póki Polska żyje w nas – koncert pieśni legionowych i ułańskich” w Gminie Wolanów

Dnia 17 listopada 2019 r. odbył się finałowy koncert zespołu wokalno – aktorskiego „Sonanto” organizowany przez Gminne Centrum Kultury w Wolanowie;  pt.:  „Póki Polska żyje w nas – koncert pieśni legionowych i ułańskich”, dofinansowany ze środków programu wieloletniego Niepodległa na lata 2017 – 2022 w ramach programu dotacyjnego „Niepodległa”.

Obchody święta Niepodległości w Gminie Wolanów
2019.11.15
Obchody święta Niepodległości w Gminie Wolanów

Na pamiątkę wydarzeń 11 lis­to­pa­da 1918 roku w Gminie Wo­la­nów rozpoczęto uroczystoś­ci liturgią mszy świętej w intencji Ojczyzny o godz. 9.00 w Kościele pw.  św. Doroty w Wolanowie, podczas której zgromadzeni wierni dziękowali opatrzności Bożej za wolną, suwerenną i bezpieczną Ojczyznę.

Póki Polska żyje w nas ...
2019.11.12
Póki Polska żyje w nas
Polska - moją ojczyzną
2019.11.12
Polska - moją ojczyzną
Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej
2019.11.05

Wójt Gminy Wolanów informuje, iż  związku z możliwością ubie­ga­nia się  przez Gminę o  dofinan­so­wa­nie z Narodowego Fun­du­szu Ochrony Środowiska i Gos­po­dar­ki Wodnej w Warszawie w ramach programu prio­ry­te­to­wego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z  dzia­łal­noś­ci rolniczej” zaprasza właś­ci­cie­li gospodarstw rolniczych do składania ankiet w celu spo­rzą­dzenia inwentaryzacji po­sia­da­nej oraz planowanej na dzień 30 czerwca 2020 roku

Narodowe Święto Niepodległości
2019.11.05
Narodowe Święto Niepodległości

W ramach gminnych obchodów Święta Niepodległości zapraszamy na Mszę św. w intencji Ojczyzny w dniu 11 listopada o godz. 9.00 do Kościoła Św. Doroty w Wolanowie. 

Pikniki pod hasłem „Służymy Niepodległej”
2019.11.04
Pikniki pod hasłem „Służymy Niepodległej”

z okazji Narodowego Święta Nie­pod­ległości 10 listopada 2019 r. w 34 miastach, m.in. w Siedlcach, Radomiu i Warszawie, Mi­nis­terst­wo Obrony Narodowej i Wojs­ko Polskie organizuje pikniki pod has­łem „Służymy Niepodległej”.

Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych
2019.10.30
Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych

Ogłoszenie Prezesa Agencji Re­struk­turyzacji i Modernizacji Rol­nictwa o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Rozwój przed­siębiorczości – rozwój usług rol­ni­czych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności po­za­rol­ni­czej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w terminie od dnia 7 października 2019 r. do dnia 20 listopada 2019 r.
 

Eliminacje międzygminne w piłce nożnej
2019.10.29
Eliminacje międzygminne w piłce nożnej

W dniu 16 października 2019 roku na boisku „Orlik” w Mniszku rozegrano eliminacje międzygminne w piłce nożnej chłopców.

Zawiadomienie o polowaniach zbiorowych
2019.10.28

Koła Łowieckiego „Soból” w Szyd­łowcu z dnia 2019-10-09

Spotkanie autorskie z Joanną Jagiełło
2019.10.24
Zasłuchana widownia

23 października, wolanowska bib­lio­teka miała przyjemność goś­cić autorkę powieści dla młodzieży, wierszy i opowiadań dla dzieci i do­rosłych - Panią Joannę Ja­gieł­ło.

Warsztaty Las w słoiku w Gminnym Centrum Kultury w Wolanowie
2019.10.23
Warsztaty Las w słoiku w Gminnym Centrum Kultury w Wolanowie

18 października w GCK w Wo­la­nowie odbyły się warsztaty ,,Las w słoiku” dla osób 50+. Projekt dofinansowany był przez Fun­dac­ję BGK w konkursie Ge­ne­rac­ja 5.0. 

Ostrzeżenie - silna mgła
2019.10.22
Ostrzeżenie - silna mgła

Na przeważającym obszarze prog­nozuje się gęste mgły ograni­czające widzialność poniżej 200 m.

Jan Paweł II – muzyczna opowieść o życiu i pontyfikacie.
2019.10.21
Jan Paweł II – muzyczna opowieść o życiu i pontyfikacie.

20 października 2019 r. o godz. 17.00,  w Kościele pw. Naj­święt­szej Maryi Panny Wniebowzię­tej w Jarosławicach, odbył się Kon­cert pt.: ,,Jan Paweł II – Mu­zycz­na opowieść o życiu i ponty­fi­ka­cie Karola Wojtyły,”

Spotkanie autorskie z Joanną Jagiełło
2019.10.21
Spotkanie autorskie z Joanną Jagiełło
Całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli
2019.10.17
Całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli

Z dniem 1 października br. zos­tała uruchomiona całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli. Każda młoda osoba, która zechce porozmawiać o swoich prob­lemach, może zadzwonić pod bezpłatny numer 800 080 222 i uzyskać pomoc od doś­wiad­czo­nych psychologów, pe­da­go­gów i prawników.

Seniorzy z Gminy Wolanów w Czarnolesie
2019.10.17
Seniorzy z Gminy Wolanów w Czarnolesie

16 października 2019 roku Gmin­ne Centrum Kultury w Wola­no­wie odbyła się wycieczka naszych seniorów do Muzeum Jana Kochanowskiego do Czarnolasu w ramach projektu dofinanso­wa­ne­go przez Fundację BGK w kon­kursie Generacja 5.0.

Spotkanie dotyczące dofinansowania instalacji fotowoltaicznych
2019.10.17
Spotkanie dotyczące dofinansowania instalacji fotowoltaicznych
„NOC BIBLIOTEK 2019” w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wolanowie
2019.10.15
„NOC BIBLIOTEK 2019” w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wolanowie

Wolanowska biblioteka po raz pierwszy w 2019 roku przy­łą­czyła się do akcji Noc Biblio­tek, która przebiegała pod hasłem „Znajdźmy wspólny język”.

Jan Paweł II
2019.10.15
Jan Paweł II

Muzyczna opowieść o życiu i pon­ty­fi­kacie Karola Wojtyły.

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej
2019.10.15
Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej
2019.10.11
Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Spotkanie informacyjne - Jak zatrudnić cudzoziemca
2019.10.09
Spotkanie informacyjne  - Jak zatrudnić cudzoziemca

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu zaprasza na spotkanie informacyjne dla pracodawców "Jak zatrudnić cudzoziemca", które odbędzie się w dniu 15.10.2019 r. w godzinach 10.00 - 14.00 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomiu, ul. Ks. A. Łukasika 3 pok. 220.

Stopka strony

  • Kontakt

Urząd Gminy Wolanów
Radomska 20, 26-625 Wolanów
telefon: 486186051, 486186067, 486186015, 486186020

fax: 486187941
e-mail: gmina{at}wolanow.pl

  • Godziny otwarcia

Godziny urzędowania


poniedziałek: 7:30-16:30
wtorek, środa, czwartek: 7:30-15:30
piątek: 7:30-14:30

Masz pytania?
Projekt i realizacja extranet.pl

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.