Gmina Wolanów

Wydarzenia

Ogłoszenia

Banery

  • Portal mapowy SDI gminy Wolanów
  • gminny portal mapowy

Nawigacja

Biuletyn Informacji Publicznej

Treść strony

UWAGA!!! ZAGROŻENIE ASF!!!
2017.12.13

Ludzie NIE SĄ wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, stąd choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia. Występowanie ASF wśród dzików stanowi jednak bardzo poważne zagrożenie dla trzody chlewnej. Wirus ASF może przez długi czas utrzymywać się w zwłokach padłych dzików, dlatego powinny być one usuwane ze środowiska.

Koncert Kolęd i Pastorałek w GCK
2017.12.11
Koncert Kolęd i Pastorałek w GCK

W dniu 8 grudnia 2017r. w Gminnym Centrum Kultury w Wolanowie odbył się Konkurs Kolęd i Pastorałek pt.: „Raduj się świecie”. W konkursie uczest­ni­czy­ły dzieci i młodzież ze szkół podstawowych naszej Gminy.

Zaproszenie na konferencję
2017.12.11
Zaproszenie na konferencję

"Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych w gospodarstwie rolnym" która odbędzie się w dniu 12 grudnia 2017r. o godz. 10:00 w Radomiu w sali konfe­ren­cyj­nej CDR ul. Chorzowska 16/18.

Zaproszenie
2017.12.11
Zaproszenie

W dniu: 20.12.2017 w SPZOZ ul. Opoczynska 23 w Wolanowie w godzinach od 10:00 do 13:00 odbędą sie  Badania Wzroku oraz Pomiar Ciśnienia Śródgałkowego dla Mieszkańców gminy

XIV Festiwal Piosenki Turystycznej i Patriotycznej
2017.12.08
XIV Festiwal Piosenki Turystycznej i Patriotycznej

Celem imprezy było m.in. budo­wa­nie tożsamości narodowej poprzez kultywowanie tradycji wspólnego śpiewu utworów patriotycznych i podtrzymywanie pamięci o twórcach pieśni, promowanie piosenki turystycz­nej i patriotycznej wśród młodzieży, a także kształcenie umiejętności interpretacji zna­nych utworów muzycznych oraz umocnienie więzi koleżeńskich między turystami skupionymi w Kołach PTSM.

Uniwersytet III wieku
2017.12.06
Uniwersytet III wieku

W dniu 01.12.2017r. Gminne Centrum Kultury po raz kolejny gościło Uniwersytet III wieku (spotkania odbywają się w pierwszy piątek miesiąca o godz. 1800).

Zaproszenie na konkurs kolęd i pastorałek
2017.12.06
Zaproszenie na konkurs kolęd i pastorałek

.

Kurs Komputerowy w Gminnym Centrum Kultury w Wolanowie
2017.12.06
Kurs Komputerowy w Gminnym Centrum Kultury w Wolanowie

W środę 29.11.2017r. odbyło się ostatnie spotkanie uczestników projektu ,,Nowe umiejętności – nowe perspektywy’’ współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,  w obszarze: Kompetencje Cyfrowe, na poziomie podstawowym.

Zaproszenie na spotkanie wigilijne
2017.12.06
Zaproszenie na spotkanie wigilijne

.

2017.12.05
-

Grupa inicjatywna ARTY­STY­CZNY TEAM realizuje projekt pn. „Artystyczna Aktywizacja”, wyb­ra­ny w ramach ogłoszonego przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” konkursu ofert na lokalną inicjatywę społeczną tzw. start-up.

Termomodernizacja budynku ZSO w Wolanowie
2017.12.05
Termomodernizacja budynku ZSO w Wolanowie

W dniu 15 listopada br. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Och­ro­ny Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Gminą Wolanów podpisana została umowa pożyczki nr 0136/17/OA/P na “Termo­moder­niza­cję budynku ZSO w Wolanowie przy ul. Kolejowej 17 – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej - etap I”. Kwota udzielonej pożyczki wynosi 371.000,00 zł.

Szkolenie AktywneNGOsy
2017.12.04
Szkolenie AktywneNGOsy

Zapraszamy na bezpłatne szko­le­nie: Skuteczne NGO – Podstawy prawne funkcjonowania organi­za­cji pozarządowych. Wolanów 5 grudnia.

Badania pogłowia zwierząt
2017.11.29
Badania pogłowia zwierząt

W terminie od 1 do 5 grudnia br. na stronie internetowej http://www.stat.gov.pl będzie moż­li­wość samodzielnego wypeł­nie­nia ankiet. GUS przygotował aplikację, poprzez którą będzie można wypełnić formularz.

Nagrody programu BEZPIECZNA+
2017.11.24
Nagrody programu BEZPIECZNA+

W ramach programu rządowego BEZPIECZNA+ zostały zaku­pio­ne nagrody za zwycięstwa w kon­kursach oraz szereg filmów profilaktycznych do wykorzy­sta­nia podczas lekcji wycho­waw­czych.

Szkolenie z pierwszej pomocy
2017.11.24
Szkolenie z pierwszej pomocy

Dnia 23 listopada 2017r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Sławnie odbyło się szkolenie dla uczniów dotyczące udzielania pierwszej pomocy przedme­dycz­nej. Zostało ono przeprowadzone w ramach programu BEZ­PIECZ­NA+. Szkolenie poprowadziła mama naszej uczennicy, pani Anna Poneta, która z zawodu jest pielęgniarką oraz członkiem zespołu ratunkowego.

APEL O PRAWACH DZIECKA
2017.11.24
APEL O PRAWACH DZIECKA

W ramach obchodów Ogól­no­pol­skiego Dnia Praw Dziecka, dnia 21 listopada 2017r. odbył się apel, w którym uczniowie od­dzia­łu „0” oraz klasy V przed­sta­wili najważniejsze informacje doty­czą­ce Konwencji o Prawach Dziecka. Ponadto tego dnia uczniowie zbudowali „ścianę” z kolorowych pudełek, na których widnieją prawa dzieci.

Infografika
2017.11.21
Infografika

Biblioteka w Wolanowie zaprasza do obejrzenia infografiki poświę­co­nej Józefowi Piłsudskiemu. Wystawa związana jest z ob­cho­dami rocznicy Święta Niepod­leg­łości i jednocześnie 150 rocz­ni­cy urodzin Wielkiego Marszałka.

11 listopada
2017.11.16
11 listopada

Nasza placówka również pos­ta­no­wiła złożyć hołd bohaterom i w dniu 10 listopada odbyła się Wieczornica w Wigilię Święta Niepodległości. W kameralnej scenerii przy świecach z udziałem dzieci, młodzieży, uczestniczącej w cyklicznych zajęciach pro­wa­dzo­nych w naszych placówkach jak również z mieszkańcami, rozbrzmiewały pieśni patriotyczne i wiersze.

11 Listopada
- Święto Niepodległości
2017.11.15
11 Listopada <br>- Święto Niepodległości

W dniu 11 listopada 2017 r. w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Doroty w Wolanowie odbyła się uroczysta msza św. z okazji 99 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Nabożeństwo sprawował Ks. Tadeusz Kszczot proboszcz parafii.

Otwórz się na zmiany!
2017.11.15
Otwórz się na zmiany!

Zaproszenie do projektu współfi­nan­so­wa­ne­go przez UE w ra­mach EFS pn.”Otwórz się na zmiany!” nr. RPMA.09.01.00-14­-7941/17

Mówię do Ciebie po latach milczenia
2017.11.13
Mówię do Ciebie po latach milczenia

Dzień 08 listopada 2017 roku w naszej szkole w Mniszku był dniem uroczystym poświęconym Patronowi – Żołnierzom Armii Krajowej 72 Pułku Piechoty. W tym dniu uczniowie naszej szkoły, poczty sztandarowe PSP w Mniszku i PSP w Wysokiej, Sekretarz Gminy Wolanów, Dyrektorzy szkół i nauczyciele złożyli kwiaty  pod pomnikiem Bohaterów  II wojny światowej. Uczniowie zapalili znicze i wszyscy uczcili pamięć poległych żołnierzy.

Nasz Wolanów
2017.11.10
Nasz Wolanów

informacje gminne nr 5 (październik 2017)

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
2017.11.10
ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

.

Wydarzenia PSP w Sławnie
2017.11.09
Wydarzenia PSP w Sławnie

W roku szkolnym 2017/2018 Publiczna Szkoła Podstawowa w Sławnie przystąpiła do programu rządowego – Bezpieczna +, który ma na celu wspomaganie szkół w zapewnieniu bezpiecznych wa­run­ków nauki, wychowania i opie­ki. Program ten zakłada zwię­ksze­nie otwartości szkoły na współpracę z otoczeniem i kształ­to­wa­nie u uczniów aktywnej, otwartej i prospołecznej postawy.

Zaproszenie na wieczornicę
2017.11.07
Zaproszenie na wieczornicę

Gminne Centrum Kultury w Wo­la­nowie zaprasza wszystkich do wspólnego upamiętnienia wiel­kie­go, historycznego wydarzenia, jakim jest Narodowe Święto Niepodległości.

Święto pierwszoklasistów w PSP w Mniszku
2017.10.31
Święto pierwszoklasistów w PSP w Mniszku

Dzień 19.10.2017 roku był wielkim świętem dla uczniów klas pierwszych Publicznej Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy Armii Krajowej 72 Pułku Piechoty w Mniszku. Tego dnia stali się pełnoprawnymi uczniami naszej szkoły.

W trosce o bezpieczeństwo uczniów szkoły w Bieniędzicach
2017.10.30
W trosce o bezpieczeństwo uczniów szkoły w Bieniędzicach

W ramach przyjętego na ten rok szkolny Programu wychowaw­czo-profilaktycznego w PSP w Bieniędzicach od września realizowany jest cykl spotkań na temat szeroko pojętego bezpie­czeń­stwa uczniów i osób wyma­gają­cych pomocy w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia.

„COBI samo się nie zrobi”
2017.10.27
„COBI samo się nie zrobi”

W dniu 30 września 2017 roku została zrealizowana wystawa połączona z zabawą. Tym razem gościliśmy w Stowarzyszeniu Centrum Młodzieży „ARKA” w Radomiu. Nasza wystawa wzbu­dzi­ła szerokie zainteresowanie zarówno młodszych jak i star­szych uczestników w „ARCE”.

Spotkajmy się na Forum Rozwoju Mazowsza!
2017.10.20
Spotkajmy się na Forum Rozwoju Mazowsza!

Już 25-26 października kolejna edycja 8. Forum Rozwoju Ma­zow­sza. Przez dwa dni wyda­rze­nia będzie można przekonać się jak pozyskać i prawidłowo rozliczyć unijne dofinansowanie, w jakich branżach warto rozwijać swoje przedsiębiorstwa i jak zwię­kszać atrakcyjność i dos­tęp­ność usług dla mieszkańców.

Dzień Edukacji Narodowej w Gminie Wolanów
2017.10.20
Dzień Edukacji Narodowej w Gminie Wolanów

Dzień Edukacji Narodowej był okazją, by podziękować nau­czy­cie­lom za ich pracę i wycho­wa­nie. Z tej okazji 16 października br. odbyło się uroczyste spot­ka­nie władz gminnych z dyrek­to­ra­mi i nauczycielami placówek oś­wia­towych działających na te­re­nie naszej gminy.

Zakończono realizację kolejnych inwestycji
2017.10.19
Zakończono realizację kolejnych inwestycji

W miesiącu październiku 2017 roku zakończono realizację kolej­nych inwestycji -  dwóch boisk wie­lo­funkcyjnych na terenie Gminy Wolanów. Pierwsze z nich powstało przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Mikołaja Ko­per­ni­ka w Bieniędzicach, drugie przy Publicznej Szkole Podstawowej w Wolanowie.

Zakończono budowę drogi gminnej Bieniędzice – Zabłocie
2017.10.19
Zakończono budowę drogi gminnej Bieniędzice – Zabłocie

W miesiącu październiku 2017 roku dokonano odbioru zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Bieniędzice – Zab­ło­cie”. Wykonawcą przedsięwzię­cia było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych Karol Cieśla z siedzibą w Chybicach 77, 27-225 Pawłów. Droga gmin­na została przebudowana na odcinku 750 mb.

Spotkanie z Beatą Ostrowicką
2017.10.18
Spotkanie z Beatą Ostrowicką

Pani Beata Ostrowicka pisze dla starszej młodzieży oraz dzieci młodszych. Porusza w swoich książkach  problem tolerancji i umiejętności odnalezienia się w grupie, a przede wszystkim akcentuje znaczenie prawdziwej przyjaźni.

Życzenia okazji Dnia Edukacji Narodowej
2017.10.13
Życzenia okazji Dnia Edukacji Narodowej

.Z okazji Dnia Edukacji Narodowej pragniemy
wyrazić słowa uznania
dla Dyrektorów, Nauczycieli i Pracowników Szkół.
Dziękujemy za pracę i wszelki trud włożony w nauczanie
oraz wychowanie dzieci i młodzieży.
Dziękujemy za Waszą cierpliwość, wyrozumiałość i poświęcenie.
Wszystkim życzymy dużo zdrowia,
satysfakcji, wytrwałości i dalszych sukcesów w pracy.

Rozkłady zajęć GCK
2017.10.12
Rozkłady zajęć GCK

Tygodniowe rozkłady zajęć w Gminnym Centrum Kultury w Wolanowie i świetlicy w Mniszku.

Szacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych
2017.10.09

W związku z wystąpieniem nie­ko­rzyst­nych zjawisk atmosferycz­nych, jakie miały miejsce w nocy z 5 na 6 października 2017 r. na terenie gminy Wolanów infor­mu­jemy, że zainteresowani rolnicy mogą składać wnioski o sza­co­wa­nie szkód powstałych w ich gospodarstwach rolnych.

Informacja
2017.10.06
Informacja

„Demontaż i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wolanów dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Och­ro­ny Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie do 35 979,12 zł ”.

Zaproszenie
2017.10.06
Zaproszenie

.

Zaproszenie
2017.10.06
Zaproszenie

.

WYSTAWA PRAC LENY FALISZEWSKIEJ
2017.10.06
WYSTAWA PRAC LENY FALISZEWSKIEJ

Zapraszamy do Gminnej Bib­lio­te­ki Publicznej w Wolanowie na "Kolejną wystawę prac malarskich" lokalnej artystki Leny Faliszewskiej, która dzieli się z nami swoimi nowymi propozycjami obrazów.

Wykaz nieruchomości
2017.10.03

stanowiącej własność gminy Wolanów, położonej w miejs­co­woś­ci Wolanów, przeznaczonej do wynajmu jej dotychcza­so­we­mu najemcy.

UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
2017.10.02
UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
II TURNIEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY WOLANÓW W PIŁCE NOŻNEJ
2017.09.29
II TURNIEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY WOLANÓW W PIŁCE NOŻNEJ
Budowa boisk wielofunkcyjnych w Gminie Wolanów
2017.09.28

Budowa boiska w Bieniędzicach oraz w Wolanowie

Bezpłatny program do nauki matematyki
2017.09.26

Grupa Aztekium.pl, przy wsparciu Unii Europejskiej i partnerów zewnętrznych, prowadzi prace nad programami wspomagają­cymi edukację w szkołach podstawowych. Jest to szereg programów do nauki języka polskiego, matematyki, również języków obcych.

Zaproszenie
2017.09.20
Zaproszenie

.

Zaproszenie
2017.09.20
Zaproszenie

.

Zaproszenie
2017.09.20
Zaproszenie

.

Zaproszenie
2017.09.20
Zaproszenie

.

COBI samo się nie zrobi
2017.09.18
COBI samo się nie zrobi

W ramach realizowanego na­sze­go projektu  „COBI samo się nie zrobi” w dniu 03 września 2017 roku została przeprowadzona wystawa  prac naszych dzieci uczęszczających na zajęcia/ warsztaty układania klocków. Wystawa miała miejsce w trakcie festynu rodzinnego zorgani­zowa­nego w Wolanowie przy okazji otwarcia nowego przedszkola samorządowego.

Stopka strony

  • Kontakt

Urząd Gminy Wolanów
Radomska 20, 26-625 Wolanów
telefon: 486186051, 486186067, 486186015, 486186020

fax: 486187941
e-mail: gmina{at}wolanow.pl

  • Godziny otwarcia

Godziny urzędowania


poniedziałek: 7:30-16:30
wtorek, środa, czwartek: 7:30-15:30
piątek: 7:30-14:30

Masz pytania?
Projekt i realizacja extranet.pl

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.