Gmina Wolanów

Wydarzenia

Ogłoszenia

Banery

  • Portal mapowy SDI gminy Wolanów
  • gminny portal mapowy
  • zastrzegam.pl

Nawigacja

Biuletyn Informacji Publicznej

Treść strony

Powstają nowe miejsca rekreacji w Gminie Wolanów
2018.11.26
Altana w Zabłociu

Gmina Wolanów realizuje ope­rac­ję pn. „Zagospodarowanie i wypo­sa­że­nie miejsc rekreacji na terenie Gminy Wolanów” mającą na celu udostępnienie infrastruktury spełniającej funk­cje rekreacyjno - wypoczyn­ko­wo - turystyczną w Gminie Wolanów

Uroczyste zaprzysiężenie Wójta i Rady Gminy Wolanów
2018.11.26
uroczyste zaprzysiężenie

Dnia 19 listopada w sali gim­nas­tycz­nej w PSP w Wolanowie odbyło się za­przy­się­żenie nowo wybranego Wójta Gminy Wo­la­nów - Pani dr Ewy Mar­kow­skiej – Bzduchy, oraz złożenie ślu­bo­wa­nia przez członków Rady Gminy Wolanów na rozpoczynającą się  kadencję 2018 – 2023.

Zaproszenie na zajęcia wokalne dla seniorów
2018.11.21
Plakat: Zaproszenie na zajęcia wokalne dla seniorów
Zaproszenie na warsztaty plastyczne ze sztuki składania i sklejania papieru
2018.11.21
-
Obchody 100 - lecia niepodległości w PSP w Sławnie
2018.11.19
Obchody 100 - lecia niepodległości w PSP w Sławnie

Dnia 09 listopada 2018 roku w Publicznej Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Sław­nie odbyła się uroczysta aka­dem­ia z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę nie­pod­ległości.

Spotkanie autorskie z Pawłem Beręsewiczem
2018.11.16
Spotkanie autorskie z Pawłem Beręsewiczem

Uczniowie z piątych klas Pub­licz­nej Szkoły Podstawowej w Wo­la­no­wie wzięli udział w spotkaniu autorskim zorganizowanym przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Wolanowie.

Uroczysta akademia z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości
2018.11.15
Uroczysta akademia z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości

Dnia 09.11.18 r. w naszym przed­szkolu odbyła się uro­czys­tość z okazji odzyskania przez Polskę niepodległości. Taka wyjątkowa rocznica, połączyła nas wszystkich pod­czas śpiewania patrio­tycz­nych piosenek i wspól­ne­go recytowania wier­szy.

Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego
2018.11.13

Gmina Wolanów uzyskała dofi­nan­so­wanie w wysokości 148320 zł, które zostanie wykorzystane na podniesienie kompetencji cyfrowych wśród mieszkańców gminy Wolanów.  Grant przyznała gminie Fundacja Promocji Gmin Polskich i będzie on finansowany ze środków Europejskiego Fun­du­szu Rozwoju Regional­ne­go i z budżetu państwa, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.

Spotkanie autorskie Pawła Beręsewicza
2018.11.13
Spotkanie autorskie Pawła Beręsewicza
NIEPODLEGŁA – WIERSZEM MALOWANA
2018.11.13
Laureaci

Już po raz kolejny w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wola­no­wie odbył się Gminny Kon­kurs Recytatorski, w tym roku pt. „Nie­podległa - wierszem ma­lo­wa­na”.

Warsztaty gastronomiczne
2018.10.31
gotowanie potraw przygotowanych na warsztatch

W szkole w Bieniędzicach odbyły się spotkania dzieci i dorosłych dotyczące warsztatów gastro­no­micz­nych w ramach projektu „Bidno porka – podtrzymywanie tradycji gotowania potraw znanych z dziada, pradziada” przeprowadzone przez p. Elżbietę Bień z firmy Camelot, pod okiem której dzieci przyglądały się przygotowaniom dawnych potraw, w tym porki zwanej „bidną porką”, która niegdyś gościła w domach ich dziadków, pradziadków.

Zaproszenie na warsztaty roślinne
2018.10.31
-
Warsztaty dekorowania stołu
2018.10.30
przygotowane dekoracje stołowe przez dzieci

To kolejne spotkanie dotyczące zdobienia i przybierania stołu, tym razem wykonywane były kwia­ty z bibuły oraz świeczniki.  Uczestnicy pod okiem instruk­to­rek z Gminnego Centrum Kultury w Wolanowie wykonywali kolo­ro­we ozdoby, które efek­tow­nie ozdobiły stół.

Dzień dyni w Świetlicy w Mniszku
2018.10.30
Dzień dyni w Świetlicy w Mniszku

Dnia 29 października  w Świetlicy w Mniszku Gminne Centrum Kultury zorganizowało  dzień dyni. Uczniowie klasy VII PSP w Mniszku przygotowywali lampiony z dyni.

Dożynki Powiatowo-Gminne w Wolanowie 9 września 2018r. - materiał filmowy
2018.10.30
Dożynki Powiatowo-Gminne w Wolanowie 9 września 2018r.

XX Jubileuszowe Dożynki Po­wia­t­owo-Gminne odbyły się po raz trzeci w Gminie Wolanów. Święto plonów powiatu radomskiego zor­ga­nizowano w niedzielę 9 wrześ­nia br. na boisku przy Publicznej Szkole Podstawowej w Wolano­wie. W tym dniu dopisała po­go­da, goście oraz uczestnicy.

Konkurs Piosenki i Pieśni Patriotycznej w GCK w Wolanowie
2018.10.30
prowadzący konkurs

Dnia 25 października odbył się Międzygminny Konkurs Piosenki Patriotycznej ,,Z Pieśnią do Nie­pod­ległej'' organizowany przez PSP w Bieniędzicach, przy współ­pra­cy z GCK w Wolanowie, pod honorowym patronatem Sta­ros­ty radomskiego Mirosława Śli­fir­czy­ka oraz Wójta Gminy Wo­la­nów, Adama Gibały.

KONSULTACJE – Program Współpracy Gminy Wolanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok
2018.10.24

Zapraszamy wszystkie organi­zac­je pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach projektu „Programu współpracy Gminy Wolanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi dzia­łalność pożytku publicz­ne­go na 2019 rok” o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwiet­nia 2003r. na terenie Gminy Wo­la­nów na 2019 rok

Rozpoczęcie warsztatów dla dorosłych i młodzieży w GCK.
2018.10.23
świece

Dnia 18 października w sali wi­do­wis­kowej GCK w Wolanowie, pierw­sze po wakacyjnej przerwie, odbyły się cykliczne warsztaty plastyczno techniczne dla do­ros­łych i młodzieży. Tematem spot­ka­nia były warsztaty świe­co­we.

Biesiada staropolska w Bieniędzicach
2018.10.18
Zespół śpiewaczy

W ramach projektu „Bidno porka – podtrzymywanie tradycji go­to­wa­nia potraw znanych z dziada, pradziada” zorganizowano spot­ka­nie integracyjne nad stawem, którego celem było gotowanie i degustacja potraw regionalnych.

Rekonstrukcja wydarzeń historycznych i uroczysta msza w Gminie Wolanów
2018.10.18
uroczysty przemarsz

W dniu 15 października w koś­ciele pw. Św. Doroty w Wo­la­no­wie odbyła się uroczysta msza św. w intencji ojczyzny, którą odprawił proboszcz ks. kan. Tadeusz Kszczot wraz z wikariuszem ks. Mariuszem Chamerskim. W uro­czys­toś­ciach brały udział poczty sztandarowe, przed­sta­wi­cie­le sa­mo­rzą­dowi oraz mieszkańcy Gmi­ny Wolanów.

„Oj tak, Oj tak” - Premiera nowego teledysku WOLANIANEK w GCK w Wolanowie
2018.10.18
„Oj tak, Oj tak” - Premiera nowego teledysku WOLANIANEK w GCK w Wolanowie

W dniu 12 października 2018 o godzinie 17.00 miał premierę najnowszy teledysk Młodzieżo­we­go Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca "WOLANIANKI" pt. "Oj tak, Oj tak". Premiera teledysku pt. „Oj tak, Oj tak” -  nowość od „Wolanianek”, odbyła się w Sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Wolanowie.

Bidno porka – podtrzymywanie tradycji gotowania potraw znanych z dziada, pradziada
2018.10.17
pyzy bieniedzickie

Stowarzyszenie Inicjatyw Kultu­ral­nych „Na Ludową Nutę” z Bie­nię­dzic podczas wydarzeń kul­tu­ral­nych  „Tyndy-Ryndy” i Do­ży­nek Powiatowo-Gminnych zor­ga­ni­zo­wanych w Gminie Wolanów przygotowało pokazy plenerowe swoich lokalnych potraw, tj. bidno porkę, pyzy, smalec ze skwar­ka­mi, pierogi, które można by­ło degustować. 

2018.10.12
życzenia

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim nauczycielom i pra­cow­ni­kom oświaty składamy ży­cze­nia wytrwałości, wielu suk­ce­sów oraz satysfakcji z pracy zawodowej, a także powodzenia w wypełnianiu trudnych i ważnych obowiązków społecznych.

Spotkanie z pisarką Anną Litwinek
2018.10.11
Spotkanie z pisarką Anną Litwinek

9 października 2018 roku goś­ciem Gminnej Biblioteki Pub­licz­nej w Wolanowie była znana autorka książek dla dzieci, malarka, pasjonatka lotnictwa- pani Anna Litwinek.

Warsztaty serowarskie w GCK
2018.10.11
warsztaty -wytwarzanie serów

Nowym doświadczeniem kuli­nar­nym dla uczestników Uni­wer­sy­te­tu Trzeciego Wieku były war­szta­ty serowarskie poprowa­dzo­ne przez utytułowanego se­ro­wa­ra z Żuław – Krzysztofa Jaworskiego.

Warsztaty dekorowania stołu w Bieniędzicach
2018.10.10
Warsztaty dekorowania stołu w Bieniędzicach

To kolejne spotkanie uczestników projektu realizowanego przez Sto­warzyszenie Inicjatyw Kultural­nych „Na Ludową Nutę” z Bie­nię­dzic. W ramach projektu „Go­to­wanie z kulturą i tradycją” odbyły się warsztaty tym razem związane z dekoracją stołu.

Zaproszenie na rekonstrukcję
2018.10.10
plakat: 100 lat niepodległości

Wójt Gminy Wolanów ma zasz­czyt zaprosić Wszystkich Miesz­kańców Gminy Wolanów na re­kon­strukcję wydarzenia pa­trio­tycz­ne­go sprzed lat, która od­bę­dzie się w dniu 15 paź­dzier­ni­ka 2018r. o godz. 15.00

„Pasja tworzenia i promowania smaków na Uniwersytecie” – specjały Stowarzyszenia na Dożynkach
2018.10.10
sery przygotowane na Dozynki

We wrześniu zorganizowano kolejne już spotkanie – warsztaty pierogarskie -  dla uczestników projektu pn. „Pasja tworzenia i pro­mowania smaków na Uniwer­sy­te­cie”, przeprowadzone przez lokalnego przedsiębiorcę Zajazd „Bajka” w Kowalance.

Zaproszenie na premierę teledysku
2018.10.09
Zaproszenie na premierę teledysku

Już w Piątek 12 października 2018r. o godz. 17.00, zapra­sza­my wszystkich do Sali Wido­wis­ko­wej Gminnego Centrum Kultury w Wolanowie przy ul. Radomskiej 20 na uroczystą premierę te­le­dys­ku zespołu ludowego "Wo­la­nian­ki" pt. "Oj Tak, Oj Tak".
Do zobaczenia !!!

Nowy rok artystyczny z GCK
2018.10.05
wspólna integracja

Październik jest miesiącem, w któ­rym Gminne Centrum Kultury w Wolanowie intensywnie pra­cu­je, wdrażając szereg zajęć pozaszkolnych i otwierając wsze­la­kie koła zainteresowań dla dzieci i młodzieży w teru gminy Wolanów.

Spotkanie z autorką Anną Litwinek
2018.10.05
Spotkanie z autorką Anną Litwinek

9 października, o godz. 10.00 od­bę­dzie się w Gminnej Biblio­te­ce Publicznej w Wolanowie wyjąt­ko­we wydarzenie, na które zapra­sza­my serdecznie przed­szko­la­ków.  Będzie to bowiem spotkanie z autorką książek dla dzieci panią Anną Litwinek, która  będzie opo­wia­dała głównie o książce Marii Gorze­chow­skiej "O szczurku kro­ko­dylku". Pisarka do tej książ­ki wykonała ilustracje i dopro­wa­dzi­ła do  jej wydania.

III Turniej Piłkarski o Puchar Wójta Gminy Wolanów
2018.10.05
zwycięskie drużyny

Jak co roku we wrześniu odbył się Turniej Piłkarski o Puchar Wójta Gminy Wolanów. III te­go­roczne sportowe zmagania od­by­ły się na Orliku w Mniszku w dniu 23 września. Do walki stanęły drużyny zakwalifikowane podczas losowania.
Rozgrywki odbywały się w sys­te­mie każdy z każdym. Mecze od­by­wa­ły się w sportowej at­mos­fe­rze, na bardzo dobrym pozio­mie, dostarczając sporo emocji ki­bi­com jak i zawodnikom. Udział w turnieju był okazją do wspólnego spotkania się, rozmów i dobrej zabawy.

 

Zaproszenie na warsztaty świecowe
2018.10.04
Plakat: warsztaty świecowe
Niepodlega Polska
2018.10.02
Niepodlega Polska

MULTIMEDIALNA PREZENTACJA WOJEWÓDZTWA MAZOWIEC­KIE­GO ORAZ PUBLIKACJA PT. “100 ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI. INTE­LI­GENT­NY ROZWÓJ”

Kulinarne szaleństwo w Bieniędzicach
2018.10.02
smażenie racuchów

Kolejne warsztaty w ramach pro­jektu pn. GOTOWANIE Z KUL­TU­RĄ I TRADYCJĄ, jak pop­rzed­nie, odbywały się pod okiem trenera – kucharza z Camelot Catering. Tematem przewodnim była lo­kal­na potrawa zwana „bidną por­ką” oraz racuchy.

Dance for Fit (Zumba) lub Fitness na Trampolinach (Jumping Frog)
2018.10.02
-

Zapraszamy do Gminnego Cen­trum Kultury w Wolanowie na za­ję­cia wzmacniające mięśnie, po­pra­wia­jące kondycję oraz poz­wa­lające utracić zbędne kilo­gra­my. Zajęcia Dance for Fit (Zumba) lub Fitness na Trampolinach - Jumping Frog, tematyka zajęć uzależniona od upodobań grupy.

Kulturalnie i kulinarnie na ziemi bieniędzickiej w ramach projektu „GOTOWANIE Z KULTURĄ I TRADYCJĄ”
2018.10.02
lepienie pierogow przez uczestnikow projektu

Warsztatom kulinarnym prze­wo­dzi­ło hasło „Kulturalnie i kuli­nar­nie na ziemi bieniędzickiej”, mające na celu przybliżenie regionalnej kuch­ni młodym mieszkańcom - uczest­ni­kom, poprzez udział w przy­gotowywaniu „dawnych” pot­raw, podanych w nowoczesnej i nie­ty­po­wej aranżacji stołu - po­łą­cze­nie tradycji i nowoczes­noś­ci.

Zaproszenie
2018.10.02
ZAJĘCIA PLASTYCZNO -TECHNICZNE

Gminne Centrum Kultury w Wolanowie zaprasza na ZAJĘCIA PLASTYCZNO - TECHNICZNE

Zaproszenie
2018.10.02
Zaproszenie

Gminne Centrum Kultury w Wo­la­no­wie zaprasza na Warsztaty Malarstwa i Rysunku

XVI edycja Konkursu Ekologicznego „Bądź świadomy – walcz ze smogiem!”
2018.10.02

Tegoroczna edycja nawiązuje do problemów związanych z jakością powietrza atmosferycznego. Celem konkursu jest wyksz­tał­ce­nie u dzieci i młodzieży in­dy­widualnej odpowiedzialności za stan środowiska, uświado­mie­nie konieczności podejmowania działań antysmogowych oraz promowanie działań mających na celu ochronę powietrza.

Nauka gry na syntetyzatorze
2018.09.26
Nauka gry na syntetyzatorze
Nowy rok artystyczny 2018/19 w Świetlicy Wiejskiej w Mniszku
2018.09.26
Zapraszamy do zapoznania się z planami zajęć w Świetlicy Wiejskiej w Mniszku.

Zapraszamy do zapoznania się z planami zajęć na nowy rok artystyczny 2018/19, w Świetlicy Wiejskiej w Mniszku. 

Nowy rok artystyczny 2018/19 w GCK
2018.09.26
Nowy rok artystyczny 2018/19 w GCK

Zapraszamy do zapoznania się z planami zajęć na nowy rok artys­tycz­ny 2018/19, w Gminnym Cen­trum Kultury w Wolanowie

Dance for Fit (Zumba) lub Fitness na Trampolinach (Jumping Frog)
2018.09.26
Zaproszenie na zajęcia wzmacniające mięśnie

Zapraszamy do Gminnego Cen­trum Kultury w Wolanowie na za­ję­cia wzmacniające mięśnie, po­pra­wia­jące kondycję oraz poz­wa­lające utracić zbędne kilo­gra­my. Zajęcia Dance for Fit (Zumba) lub Fitness na Trampolinach - Jumping Frog, tematyka zajęć uzależniona od upodobań grupy.
Ruszamy 1 października 2018 r. o godz. 18.30 (sala widowiskowa Gminnego Centrum Kultury w Wo­la­nowie).
Zajęcia odbywać się będą w po­nie­działki 18.30 i środy o 18.00.
Zapraszamy !!!

Zaproszenie na Aerobik 40+
2018.09.26
Zaproszenie na Aerobik 40+

Gminne Centrum Kultury zap­ra­sza już w najbliższy wtorek 2 października 2018 r. o godz. 17.00 na zajęcia Aerobicu 40 + do Świetlicy w Mniszku. Ćwi­cze­nia zapewniają poprawę kondycji, zwiększenie ruchomości w sta­wach, poprawę wyników badań, lepsze krążenie krwi, unor­mo­wa­nie ciśnienia oraz obniże­nie cholesterolu.
To 60 minut ćwiczeń dobranych do potrzeb i możliwości uczest­ni­ków.
Zajęcia prowadzi rehabilitantka.

ZAPRASZAMY i do zobaczenia !

Język angielski z GCK
2018.09.26
Plakat zaproszenia na zajęcia nauki języka angielskiego.

Gminne Centrum Kultury w Wo­la­no­wie zaprasza chętnych na za­ję­cia nauki języka angiel­skie­go. Ruszamy 3 października 2018 roku tj. środa. Szczegółowy po­ział na grupy już po pierw­szych zajęciach organiza­cyj­no-zapoz­naw­czych. Koszt zajęć to 30 zł mie­się­cznie.
W pierwszą środę października zapraszamy:

I grupa: (klasa I ) godz. 15.30;
II grupa (klasa II) godz. 16.15;
III grupa: (klasa III i IV) godz. 17.00

Zaproszenie na zajęcia nauki gry na ukulele
2018.09.26
-
Narodowe Czytanie 2018 - „Przedwiośnie” Stefan Żeromski
2018.09.24
Oficjalne rozpoczęcie Narodowego Czytania 2018

Akcja Narodowe Czytanie, zor­ga­nizowana przez Gminną Bib­lio­tekę Publiczną oraz Gminne Cent­rum Kultury w Wolanowie, rozpoczęła się 7 września 2018 r. o godzinie 11.00 na placu przed budynkiem GBP w Wolanowie.

„Najaktywniejszy Czytelnik Wakacji 2018”.
2018.09.24
Najaktywniejsi czytelnicy Wakacji 2018

Aktywne czytanie u młodych czy­tel­ników jest bardzo ważną ce­chą, ponieważ czytanie pomaga rozwijać wyobraźnię, wzbogaca słownictwo, pomaga rozwijać za­in­te­re­sowania, ćwiczyć pamięć. Wie­le pokoleń przekonało się, że książka stanowi dopełnienie życia, jest życzliwym przyjacielem we wszystkich okolicznościach towarzyszących człowiekowi.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW DO PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”
2018.09.20
OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW DO PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłosił nabór wnios­ków o dofinansowanie w ramach Programu priory­te­to­we­go Czyste Powietrze.

Stopka strony

  • Kontakt

Urząd Gminy Wolanów
Radomska 20, 26-625 Wolanów
telefon: 486186051, 486186067, 486186015, 486186020

fax: 486187941
e-mail: gmina{at}wolanow.pl

  • Godziny otwarcia

Godziny urzędowania


poniedziałek: 7:30-16:30
wtorek, środa, czwartek: 7:30-15:30
piątek: 7:30-14:30

Masz pytania?
Projekt i realizacja extranet.pl

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.