Gmina Wolanów

Wydarzenia

Ogłoszenia

Banery

  • Portal mapowy SDI gminy Wolanów
  • gminny portal mapowy

Nawigacja

Biuletyn Informacji Publicznej

Treść strony

Młodzież zapobiega pożarom
2018.03.01
wystawa prac plastycznych zgłoszonych do konkursu

W dniu 23.02.2018r. (tj. piątek) w Sali widowiskowej Gminnego Cen­trum Kultury w Wolanowie odbyły się eliminacje gminne Ogól­no­pols­kie­go Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „ Młodzież zapobiega pożarom”. W tegorocznej edycji głównym celem konkursu było po­pu­la­ry­zo­wanie przepisów przeciw­po­ża­ro­wych wśród dzieci  i mło­dzie­ży, poznanie historii pożar­nic­twa i sprzętu straży pożarnej.
 

Zaproszenie
2018.02.23
plakat: dzień kobiet

Wójt Gminy Wolanów Adam Gibała, Publiczna Szkoła Pod­sta­wowa, Gminna Biblioteka Pub­licz­na, Gminne Centrum Kultury w Wolanowie serdecznie zaprasza­ją na popołudnie artystyczne „Kobiety są naj...", które od­bę­dzie się w dniu 4 marca (nie­dziela) o godz. 16.00 w PSP w Wolanowie, przy ul. Kolejowej 29

Dofinansowanie do wymiany kotłów grzewczych
2018.02.23
Paląca się biomasa

Gmina Wolanów planuje ubiegać się o środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań związanych z ogranicze­niem emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni. W związku z powyższym zapra­sza­my osoby zainteresowane modernizacją indywidualnych źródeł ciepła do składania ankiet w terminie do 7 marca 2018 r.

Zaproszenie na szkolenie
2018.02.20
Logo ARiMR

Biuro Powiatowe Agencji Restruk­tu­ryzacji i Modernizacji Rolnictwa w Radomiu zaprasza na szkolenie dotyczące: Zasad wypełniania wniosków o przy­zna­nie płatności w roku 2018, w aplikacji eWnio­sek­Plus

Apel podsumowujący I półrocze roku szkolnego 2017/2018
2018.02.20
Podsumowanie I półrocza 2017 w PSP w Sławnie

8 lutego 2018 r., odbył się apel podsumowujący I półrocze, który prowadziły przedstawicielki SU Julia Bieniek i Oliwia Pietrzyk. Uczennice z małego samorządu przypomniały wszystkim najważ­niej­sze wydarzenia, jakie miały miejsce w szkole, jak i zajęcia edukacyjno-kulturalne, odbywa­ją­ce się w naszej gminie i mieś­cie, a w których brały udział poszczególne klasy. W szcze­gól­ny sposób zostali wyróżnieni uczniowie, którzy odnieśli suk­ce­sy w konkursach i zawodach sportowych.

BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE
2018.02.16
Logo konkursu

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVI edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospo­dars­two Rolne. Głównymi orga­niza­to­ra­mi Konkursu są: Minister­stwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwowa Inspek­cja Pracy oraz Agencja Restruk­tu­ry­za­cji i Modernizacji Rolnictwa. Patronat Honorowy sprawuje Prezydent Rzeczypospolitej Pol­skiej Andrzej Duda.

Zaproszenie do Hula Parku
2018.02.16
Zaproszenie do Hula Parku

Gminne Centrum Kultury w Wolanowie i Klub Malucha za­pra­szają dzieci nieuczę­szcza­jące na wycieczkę do radomskiego Hula Parku w czwartek 22 marca o godz. 10:20 (zbiórka w siedzibie GCK w Wolanowie)

Konkurs plastyczny "Zapobiegamy pożarom"
2018.02.15
Miniaturka plakatu

Konkurs poszerza wiedzę o sze­ro­ko rozumianym bezpieczeń­stwie, o trudnej i bardzo po­trzeb­nej pracy strażaka, pokazuje, że w dzisiejszych czasach strażak nie tylko gasi pożary, nie tylko niesie pomoc, ale także ratuje ludzi poszkodowanych w wy­pad­kach drogowych, podczas klęsk żywiołowych, usuwa skutki kata­strof chemicznych i ekolo­gicz­nych.

100-lecie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Radomiu
2018.02.12

W dniu 5 października 2018r. Zespół Szkół Ekonomicznych będzie obchodzić Jubileusz 100-lecia. Zespół Szkół Ekonomicz­nych w Radomiu zaprasza do udziału w uroczystości absol­wen­tów i sympatyków placówki. Informacje dotyczące tego wy­da­rzenia umieszczane będą sys­te­ma­tycznie na stronie internetowej Szkoły http://zse.radom.pl/

Tłusty Czwartek w GCK
2018.02.09
Tłusty Czwartek w GCK

"Pączki, pączki, chrusty, chrusty – niech nam żyje czwartek tłusty!" pod takim hasłem w dniu  08.02.2018r. wraz z Sołtysem Wolanowa - Teresą Pankowską oraz zebranymi w naszej ka­wia­re­nce gośćmi świętowaliśmy ten słodki dzień.

Zaproszenie
2018.02.09
razemdlaradomki-logo

Stowarzyszenie „Razem dla Ra­dom­ki” wspólnie z Urzędem Gminy Wolanów zapraszają wszystkie zainteresowane osoby na drugie spotkanie warsztatowe z zakresu przygotowania, pla­no­wa­nia i pisania wniosków o do­fi­nan­so­wa­nia w konkursach zew­nę­trznych, skierowanych do orga­ni­za­cji pozarządowych.

Wyborco!
Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców!
2018.02.09
Wybory

Przeprowadzałeś się lub wyjeż­dża­łeś z Polski? Wyjechałeś ze swojej miejscowości na studia lub do pracy? Zmieniałeś adres zamieszkania albo zamel­dowa­nia?  Upewnij się, że jesteś wpisany do rejestru wyborców tam, gdzie teraz mieszkasz! Jeśli Twojego nazwiska nie ma w rejestrze wyborców, to nie bę­dziesz mógł głosować w nad­cho­dzących wyborach samorzą­do­wych.

Ustanowienie herbu gminy
2018.02.08
Ustanowienie herbu gminy

6 lutego 2018 r. to dzień, który na trwałe zapisze się na kartach historii Gminy Wolanów.  W tym dniu odbyła się XXXVIII uroczysta sesja Rady Gminy Wolanów, na której radni podjęli uchwałę w sprawie ustanowienia herbu, flagi, flagi stolikowej, banneru i pieczęci Gminy Wolanów.

 

Informator Kulturalny ROF nr 1/2018
2018.02.08
Logo: Radomski Obszar Funkcjonalny

Stowarzyszenie Radomskiego Ob­sza­ru Funkcjonalnego oddaje w Państwa ręce pierwszy numer kwartalnika Informatora Kul­tu­ralne­go.

Zaproszenie na tłusty czwartek
2018.02.06
-
Informacja dla rolników
2018.02.05

Każdy ROLNIK, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT w ilości 86 litrów na każdy hektar użytków rolnych.

Kalendarium statystycznych badań ankietowych w 2018 roku
2018.02.02
Plakat: Kalendarium statystycznych badań ankietowych w 2018 roku
Ferie Zimowe z Gminnym Centrum Kultury w Wolanowie
2018.02.02
zabawy z chustą animacyjną

Dwa tygodnie ‘’zimowych wakacji’’ dobiegło końca.  W Gminnym Centrum Kultury w Wolanowie i w Świetlicy w Mniszku był to czas zabaw, gier,  ciekawych zajęć i warsztatów artystycznych, które na długo zapadną w pamięci  młodym uczestnikom.

Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych
2018.01.31

Wójt Gminy Wolanów informuje, że od 15 marca br. rozpocznie się  rekrutacja do klas pierw­szych szkół podstawowych pro­wa­dzonych przez Gminę Wola­nów.

Rekrutacja do publicznych przedszkoli
2018.01.31

Wójt Gminy Wolanów informuje, że od 1 marca br. rozpocznie się  rekrutacja do Samorządowego Publicznego Przedszkola w Sław­nie i Samorządowego Pub­licz­ne­go Przedszkola w Wolanowie.

Przedsiębiorco, załóż Profil Zaufany już dziś!
2018.01.31
Plakat: Profil zaufany

Profil Zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można załatwić sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu, online w serwisach administracji pub­licz­nej. Warto założyć go jak najszybciej – przede wszystkim już teraz powinni to zrobić przedsiębiorcy.

Bezpiecznie na wsi mamy - upadkom zapobiegamy
2018.01.31
logo KRUS

Już po raz ósmy Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla uczniów szkół podstawowych. Tegoroczna edycja przebiega pod hasłem: Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy

Zmiany w ustawie o KDR
2018.01.31

Z dniem 1 stycznia 2018r. wchodzą w życie zmiany w ustawie z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832, z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu unie­waż­nie­nia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1454). Rozpo­rzą­dzenie to określa zakres danych, jakie mają być podane we wniosku.

Zaproszenie
2018.01.29
razemdlaradomki-logo

Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” wspólnie z Urzędem Gminy w Wolanowie, zapraszają wszystkie zainteresowane oso­by na bezpłatne spotkanie szkoleniowo-warsztatowe z zak­re­su przygotowania, plano­wa­nia i pisania wniosków o dofinansowania w konkursach zewnętrznych, skierowanych do organizacji pozarządowych.

Zaproszenie
2018.01.25

na spotkanie informacyjne nr 1 dotyczące Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego (STEŚ) dla: DROGI EKSPRESOWEJ S12 na odcinku granica województwa łódzkiego – węzeł Radom Południe (bez węzła)

Zaproszenie
2018.01.24
Zaproszenie na uroczystość nadania herbu, flagi i pieczęci Gminie Wolanów

na uroczystość nadania herbu, flagi i pieczęci Gminie Wolanów

Zaproszenie na warsztaty
2018.01.23
Sztuka opowiadania ciekawych historii

Sztuka opowiadania ciekawych historii

Zaproszenie na szkolenie
2018.01.17
Zaproszenie na szkolenie

„Zasady ochrony wód przed zanieczyszczeniami ze źródeł rolniczych związkami azotu pochodzenia rolniczego, dyrek­ty­wa azotanowa i wodna”

Nabór rolników na szkolenie uzupełniające
2018.01.17
logo MODR

z zakresu: „Stosowanie środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu naziemnego przeznaczonego do stosowania tych środków z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie”

I miejsce
2018.01.16
Zespół Wolanianki na Gali Finałowej

dla Zespołu Ludowego „Wolanianki” na Międzynaro­do­wym Konkursie Kolęd i Pas­to­ra­łek w Będzinie

Spotkanie Opłatkowe grup duszpasterskich.
2018.01.15
powitanie gości

6 stycznia 2018  po mszy św. i jasełkach, grupy duszpasterskie działające przy kościele parafialnym pod wezwaniem św. Doroty w Wolanowie udały się do GCK na spotkanie opłatkowe  “Dziś w Betlejem mały Jezus się narodził”.

Noworoczne Spotkanie Uniwersytetu III Wieku
2018.01.15
Świąteczne spotkanie członków uniwersytetu trzeciego wieku

W dniu 05.01.2018r. odbyło się Noworoczne Spotkanie Uni­wer­sy­tetu III Wieku. Wójt Gminy Wolanów Adam Gibała złożył wszystkim uczestnikom spot­ka­nia Najserdeczniejsze Życzenia Noworoczne. Pracownicy GCK wręczyli wszystkim gościom wykonane własnoręcznie Kalendarze wraz z życzeniami zdrowia, optymizmu, radości, szczęścia i powodzenia.

Zmieniony plan zajęć na ferie w GCK
2018.01.15
Plan zajęć w GCK w Wolanowie
Koncert Kolęd i Pastorałek w Mniszku
2018.01.12
jasełka - Trzej Królowie

Śpiewanie kolęd to jeden z najpiękniejszych polskich zwy­cza­jów związany ze Świętami Bożego Narodzenia. Wspólne kolędowanie zbliża ludzi, buduje między nimi wyjątkowe więzi, daje uczucie szczególnej bliskości i połączenia.

Spektakl Teatru Blaszany Bębenek w GCK
2018.01.12
-
Informacja w sprawie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest
2018.01.10

Wójt Gminy Wolanów in­for­muje, iż na posiedzeniu Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro­do­wis­ka i Gospodarki Wodnej w Warszawie w dniu 21 grudnia 2017r. ustalono kalendarium naboru wniosków o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na 2018r. Nabór wniosków będzie prowadzony w trybie otwartym i rozpocznie się w terminie do końca I kwartału 2018r.

Plan zajęć na ferie w GCK
2018.01.10
Plan zajęć na w ferie 2018r. w GCK

Plan zajęć na ferie 2018, może ulegać drobnym zmianom, dlatego prosimy zaglądać na naszą zakładkę, na stronie Urzędu gminy i na facebookowy profil GCK. Plan zajęć na ferie, w Świetlicy w Mniszku już niebawem.

Zaproszenie na mecz
2018.01.08
GKS Jaguar Wolanów

GKS Jaguar Wolanów & Virtus Wiskitki w czwartek 11.01.2018r. o godz. 19:30 w hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólno­kształ­cą­cych w Wolanowie.

Harmonogram
2018.01.05

odbioru odpadów z terenu gminy Wolanów na 2018 rok.

Koncert Kolęd w Gminnym Centrum Kultury w Wolanowie
2018.01.04
Zjawiskowy występ uczestników zajęć muzycznych podczas koncertu

W dniu 29 grudnia 2017 r. o godzinie 17.00 w Gminnym Cent­rum Kultury odbył się koncert kolęd. Dzieci uczęszczające na zajęcia muzyczne sekcji: gitara i perkusja pod czujnym okiem instruktora – Pana Karola Tarnowskiego przedstawiły swoje umiejętności muzyczno‑wokalne.

Ogłoszenie
2018.01.04

o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego gminy Wolanów w 2018 roku.

Nasz Wolanów
2018.01.03
Nasz Wolanów informacje gminne nr 6 (grudzień 2017)

informacje gminne nr 6 (grudzień 2017)

W NUMERZE:

NOSTALGICZNIE O GRUDNIU…
– STR. 2

NOWE BOISKA WIELOFUNKCYJNE
W GMINIE WOLANÓW
– STR. 5

WIGILIA GMINNA
– STR. 8-9

SPORTOWY WOLANÓW
– STR. 16

BEZPIECZNA +
2018.01.02
Apel podsumowujący działania w ramach programu Bezpieczna

W ramach projektu Bezpieczna +, który realizowany był od września 2017r. szkoła podjęła działania dotyczące bezpie­czeń­stwa w cyberprzestrzeni, wy­cho­wania w trzeźwości i przeciw­dzia­ła­nia alkoholizmowi, ochrony zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów ty­to­nio­wych oraz innych substancji psychoaktywnych.

Zaproszenie na Koncert Kolęd i Pastorałek
2017.12.29
Zaproszenie na Koncert Kolęd i Pastorałek

7 stycznia 2018 (niedziela)
o godz. 12:30

kościół p.w. Św. Jana Chrzciciela
i Św. Stanisława Kostki

Zakończenie projektu „Artystyczna Aktywizacja”
2017.12.29
Wykonywanie flakonów

Zakończył się projekt, który został wybrany w ramach ogłoszonego przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” konkursu ofert na lokalną inicjatywę społeczną tzw. start-up.  Zadanie pn. „Artystyczna Aktywizacja” realizowane było przez grupę inicjatywną pn. ARTYSTYCZNY TEAM.

Gmina Wolanów dofinansowała zakup samochodu operacyjnego dla Policji
2017.12.20
Odbiór samochodu

Gmina Wolanów dofinan­so­wa­ła zakup samochodu operacyjnego marki Hyun­dai I20 przeznaczonego dla  potrzeb Komisariatu Policji w Zakrzewie w kwocie 24.000,00.

Życzenia bożonarodzeniowe
2017.12.20
Życzenia bożonarodzeniowe
Spotkanie wigilijne mieszkańców Gminy Wolanów
2017.12.19
Mikołaj  z prezentami

Święta Bożego Narodzenia i czas poprzedzający go jest okresem szczególnym. To czas radosnego wyczekiwania, czas nadziei, pokory, czas miłości. W tych dniach kierujemy swe myśli ku naszym bliskim - rodzinom i krewnym, ale też ku osobom starszym, samotnym, potrzebującym naszego wsparcia i opieki.

Życzenia świąteczne
2017.12.18
-

.

Wigilijne Spotkanie Stowarzyszenia Seniorów w GCK
2017.12.15
Wigilijne Spotkanie Stowarzyszenia Seniorów w GCK

W dniu 13 grudnia 2017r. w Gmin­nym Centrum Kultury odbyło się wigilijne spotkanie opłatkowe Stowarzyszenia Se­nio­rów. Prezes Stowarzyszenia Tadeusz Skorża wraz z Panem Wójtem Adamem Gibałą złożyli świąteczne życzenia wszystkim miłym gościom i podzielili się opłatkiem. Wigilijnym akcentem był barszczyk z uszkami, wspa­nia­łe ciasto i miła atmosfera.

Stopka strony

  • Kontakt

Urząd Gminy Wolanów
Radomska 20, 26-625 Wolanów
telefon: 486186051, 486186067, 486186015, 486186020

fax: 486187941
e-mail: gmina{at}wolanow.pl

  • Godziny otwarcia

Godziny urzędowania


poniedziałek: 7:30-16:30
wtorek, środa, czwartek: 7:30-15:30
piątek: 7:30-14:30

Masz pytania?
Projekt i realizacja extranet.pl

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.