Gmina Wolanów

Wyszukiwarka

Zobacz także...

Wydarzenia

Ogłoszenia

Banery

  • Portal mapowy SDI gminy Wolanów
  • gminny portal mapowy
  • zastrzegam.pl

Nawigacja

Biuletyn Informacji Publicznej

Treść strony

Ostrzeżenie - upał
2019.06.26

Prognozuje się upały. Tem­pe­ra­tura maksymalna we wtorek od 29°C do 31°C, w środę od 30°C do 33°C. Temperatura minimalna w nocy od 16°C do 19°C.

Szanowni Mieszkańcy!
2019.06.21
Szanowni Mieszkańcy!

Wójt Gminy Wolanów zgodnie z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym przedłożył Radzie „Ra­port o stanie Gminy za 2018 rok”. Dokument ten obejmuje podsumowanie działalności Wój­ta w roku poprzednim, w szcze­gól­noś­ci realizację polityk, prog­ramów i strategii oraz uchwał Ra­dy.

Ostrzeżenie - burze z gradem
2019.06.21

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami możliwy grad.

UWAGA! INFORMACJA!
2019.06.19
UWAGA! INFORMACJA!

Z powodu  wyczerpania mie­sięcz­nej ilości odpadów, wynikają­cych z procesu technologicznego w Regionalnej Instalacji, RADKOM w Radomiu wstrzymał przyjmo­wa­nie odpadów zielonych od upraw­nio­nych podmiotów.

Ostrzeżenie - burze z gradem
2019.06.19

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h. Miejscami o­pa­dy gradu do około 2 cm.

Pociąg „Słoneczny”
2019.06.18
Pociąg „Słoneczny”

Pociąg „Słoneczny” to wakacyjne połączenie stolicy z Trójmiastem i Ustką. W tym roku „Słoneczny” będzie kursował codziennie od 20 czerwca do 1 września. Z Warszawy do Trójmiasta dojedzie w 3 h 12 min, do Ustki w 5 h 36 min.

Demontaż i utylizacja azbestu
2019.06.14

Informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na posiedzeniu Zarządu w dniu 23.05.2019r. pozytywnie rozpatrzył wniosek w sprawie dofinansowania zadania pn.: „Demontaż i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wolanów”.
W związku z powyższym prace demontażu i odbioru wyrobów azbestowych będą realizowane na przełomie lipca i sierpnia 2019r.

UWAGA! Utrudnienia na drodze!
2019.06.12
UWAGA! Utrudnienia na drodze!

Informujemy mieszkańców i u­żyt­kowników drogi gminnej w miejs­co­woś­ci Ślepowron, że od dnia 12.06.2019r.  na odcinku od po­sesji nr 80  do ul. Hodowlanej w Radomiu prowadzone są prace remontowe. Planowane termin zakończenia prac: 19.06.2019r. Dojazd możliwy jedynie do po­ses­ji.  Przepraszamy za utrud­nie­nia!

Zakończenie roku artystycznego w GCK w Wolanowie
2019.06.11
Zakończenie roku artystycznego w GCK w Wolanowie

Ubiegły piątek (tj. 7 czerwca 2019 r.) upłynął nam w bardzo miłej i radosnej atmosferze. Podsumowanie roku artystycz­ne­go 2018/2019 to prezentacja wszystkich grup, które brały udział w warsztatach i zajęciach organizowanych przez GCK w Wolanowie: grupa wokalna, grupa ukulele, sekcja nauki gry na keybordzie, grupa taneczna i akrobatyczna, grupa biorąca udział w zajęciach nauki języka angielskiego.

UWAGA !
2019.06.11
UWAGA !

W związku z wysokimi tempe­ra­tu­rami powietrza Urząd Gminy Wolanów apeluje o oszczędne gospodarowanie wodą z lokalnej sieci wodociągowej i ograni­cze­nie jej poboru na cele inne niż bytowe.

31. Jasnogórskie Spotkania
2019.06.11
Jasnogórskie Spotkania

W dniu 01 czerwca 2019 roku po raz kolejny wyruszyliśmy z Wo­la­nowa do Częstochowy na Piel­grzymkę Trzeźwościową. Hasło  tegorocznej Pielgrzymki –„Matka na mojej drodze do trzeź­wości”. Są to słowa bardzo proste, ale też stawiające wielkie wymagania.

Dzień Dziecka w bibliotece
2019.06.06
Rozpoczęcie spotkania

Wojciech Krupa – autor sce­nar­iuszy i bajek dla dzieci, we wto­rek 4 czerwca odwiedził wolanowską bibliotekę.
Pisarz zaprezentował fragmenty swoich utworów m.in.: „Kłopoty czarnego liska”, „Mąż Wąż”, „Słonik Nicponik”, ,,Pszczółka”, ,,Radomir - Legenda o powstaniu Radomia’’ zachęcając w ten spo­sób do ich przeczytania.

„Marsz Leśny” – Nordic Walkng z GCK w Wolanowie
2019.06.05
„Marsz Leśny”

Dnia 31 maja 2019 r.,Gminne Centrum Kultury w Wolanowie zorganizowało I Marsz „Nordic Walking”, dla mieszkańców Gmi­ny Wolanów. Przed roz­po­czę­ciem marszu odbyła się rozgrzewka z instruktorką  – to bardzo ważne aby uchronić się przed urazami. Trasa którą pokonali uczestnicy marszu wynosiła 8 km. 

Dobre praktyki opieki nad dziećmi do lat 3 wsparciem dla pracujących rodziców
2019.06.04
Dobre praktyki opieki nad dziećmi do lat 3 wsparciem dla pracujących rodziców

Wyższa Szkoła Gospodarki za­pra­sza do udziału w projekcie: „Dobre praktyki opieki nad dziećmi do lat 3 wsparciem dla pracujących rodziców” współfi­nan­so­wa­ne­go ze środków Euro­pej­skie­go Funduszu Społecz­ne­go w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
 

OSA w Wawrzyszowie
2019.06.03
OSA w Wawrzyszowie

W ramach  tegorocznego naboru Programu OSA – edycja 2019 w naszej Gminie  powstanie o­gól­no­dostępne plenerowe miejsce sportu i rekreacji. W taki spo­sób zostanie zagospoda­ro­wa­ny teren przy budynku świetlicy wiejskiej w Wawrzyszowie, gdzie zorgani­zo­wa­ne zostanie miejsce integracji społecznej skierowane do róż­nych grup wiekowych.  
Na obiekt w wariancie roz­sze­rzonym z urządzeniami siłowni zewnętrznej, sprawnoś­cio­wym placem  zabaw dla dzieci, strefą gier o wartości  99.200zł. po­zys­kano dofinansowanie z Mi­nis­terstwa Sportu i Turystki w kwo­cie  49.600zł.

WTZ POZYTYWNI zwycięzcami Festiwalu
2019.06.03
uczestnicy WTZ

Wielkim sukcesem Warsztatów Terapii Zajęciowej w Młodocinie Większym jest zdobycie pierw­szego miejsca na II Mazo­wiec­kim Festiwalu Twórczości Osób z Nie­pełnosprawnością Intelek­tu­al­ną w Radomiu. Osiągnięcie og­rom­ne, ponieważ w konkursie brało udział siedemnaście zes­po­łów z całej Polski.

STAN BEZPIECZEŃSTWA TEMATEM KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
2019.06.03
Zaproszenie do dyskusji

Znaczna odległość od komisar­ia­tu Policji w Zakrzewie, brak komunikacji publicznej  w tamtym kierunku, brak możliwości bez­poś­redniego kontaktu z Po­lic­ją w miejscu zamieszkania,  wzmożony ruch drogowy spowodowany przebiegiem obwodnicy S7, a tak­że wzrost drobnych kradzieży i aktów wandalizmu,  to główne argumenty Mieszkańców Gminy za odtworzeniem  Posterunku Policji w Wolanowie.

Zaproszenie
2019.05.29
Zaproszenie

Wójt Gminy Wolanów Pani Ewa Markowska – Bzducha oraz Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Wolanowie Pani Elżbieta Wertejuk  zapraszają  na Międzypowiatowy Turniej Piłki Siatkowej Chłopców pod patronatem i z udziałem Czarnych Radom, który odbędzie się  w dniu 30 maja 2019 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Wolanowie. Rozpoczęcie  turnieju o godz. 9.00.

Dzień Mamy i Taty w GCK w Wolanowie
2019.05.28
Dzień Mamy i Taty w GCK w Wolanowie

24 maja 2019 r. w Gminnym Cent­rum Kultury w Wolanowie od­była się uroczystość Dnia Mamy i Taty. Był to montaż słowno- muzyczny przygotowany przez dzieci i młodzież uczęszcza­ją­ce do naszej placówki na za­jęcia. Przybyłych gości powi­ta­ła Pani Wójt Ewa Mar­kow­ska – Bzducha, która złożyła najser­decz­niej­sze życzenia dla wszyst­kich rodziców.

 

Informacja
2019.05.24

W związku z wystąpieniem nie­ko­rzystnego zjawiska atmosferycz­ne­go – huraganu w dniu 21 maja 2019 r. prowadzony jest nabór wniosków o oszacowanie strat poniesionych przez rolników.

Podróżnych czeka dużo zmian w rozkładzie
2019.05.24

Kolejna korekta rozkładu jazdy pociągów wchodzi w życie 9 czerw­ca.  Rozkład w takim kształ­cie będzie obowiązywał do dnia 31 sierpnia 2019 r., jednak na kilku liniach jeszcze przed koń­cem wakacji wystąpią do­dat­ko­we zmiany.

Zaproszenie do udziału w konsultacjach
2019.05.17

Wójt Gminy Wolanów - Ewa Markowska - Bzducha zaprasza do udziału w konsultacjach spo­łecznych dotyczących zasad­noś­ci odtworzenia Posterunku Policji na terenie gminy Wolanów. Konsultacje będą miały formę otwartego spotkania z udziałem Kierownika Radomskiej Delega­tu­ry Mazowieckiego Urzędu Wo­je­wódzkiego w Warszawie, Wi­ce­starosty Powiatu Radomskie­go oraz przedstawicieli Komendy Miejskiej Policji w Radomiu.

Składanie wniosków o dopłaty przedłużone do końca maja
2019.05.16

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski podjął decyzję o przedłużeniu o dwa tygodnie terminu składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich, płatności obsza­ro­wych z PROW 2014-2020 oraz płatności obszarowych (zalesie­nio­wych) z PROW 2007-2013 za rok 2019.
Decyzja ta oznacza, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski do 31 maja 2019 r.

Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Wolanów dla Szkół Podstawowych
2019.05.16
Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Wolanów dla Szkół Podstawowych

W dniu 08.05.2019r. na terenie gminnego boiska Orlik w Mniszku odbył się Turniej Piłki Nożnej dla Szkół Podstawowych o Puchar Wójta Gminy Wolanów. Pani Wójt Gminy Wolanów Ewa Markowska-Bzducha osobiście dokonała uroczystego otwarcia zawodów, życzyła sportowej rywalizacji i zero kontuzji.

Informacja
2019.05.14

W związku z planowanymi in­wes­tycjami liniowymi dot. budowy obwodnicy Iłża oraz drogi kra­jo­wej S12, uprzejmie proszę o zwró­ce­nie uwagi na kwestie po­zys­kiwania kopalin (żwiru, pias­ku, gliny, torfu czy innych kopalin pos­politych).
W ostatnich latach wzrost liczby przypadków nielegalnej eksplo­a­tac­ji kopalin jest istotnym proble­mem gospodarczym, społecz­nym oraz środowis­ko­wym, nie tylko na poziomie powiatów, ale również na obszarze całego kraju.
 

Informacja
2019.05.13

W związku z wystąpieniem w dniu 8 maja 2019 r. na terenie województwa mazowieckiego przymrozków informuję, że poszkodowani rolnicy mogą składać wnioski o szacowanie szkód powstałych w gospo­dars­twach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej.

W DZIEŃ BEZ ŚMIECENIA #ZaczynamOdSiebie
2019.05.10
W DZIEŃ BEZ ŚMIECENIA #ZaczynamOdSiebie

Do 2021 roku ze sklepów znikną plastikowe jednorazówki (patyczki higieniczne, plastikowe widelce, noże, łyżki, talerze, słomki, mie­sza­dełka do napojów, patyczki do balonów, pojemniki do żywności i styropianowe kubeczki).

Wystawa z okazji 15 lat Polski w Unii Europejskiej
2019.05.09
Wystawa z okazji 15 lat Polski w Unii Europejskiej

Zapraszamy do Gminnego Centrum Kultury w Wolanowie,  do obejrzenia wystawy poś­wię­conej Ojcom Założycielom Unii Europejskiej. Wystawa zor­ga­ni­zo­wa­na z okazji 15 lat Polski w UE. Będzie dostępna w naszej siedzibie do piątku, później będzie można obejrzeć ją w bu­dyn­ku Urzędu Gminy Wola­nów. Zapraszamy.

Pomoc dla Kół Gospodyń Wiejskich w 2019 r.
2019.05.09

W związku z wejściem w życie 7 maja 2019 r. rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. zmie­niającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych wa­run­ków i trybu przyznawania oraz rozliczania przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomocy finansowej z budżetu państwa dla kół gospodyń wiejskich oraz jej wy­sokości (Dz. U. poz. 827), Koła Gospodyń Wiejskich również w 2019 r. będą mogły otrzymać pomoc Agencji przeznaczoną na prowadzenie przez nie dzia­łal­ności statutowej.

Spotkanie z panią bibliotekarką w przedszkolu
2019.05.09
Spotkanie z panią bibliotekarką w przedszkolu

Z okazji Światowego Dnia Książki, który obchodzimy 23 kwietnia, pani bibliotekarka Magda Sikorska odwiedziła przedszko­la­ków z SPP w Wolanowie. Pani Magda przeczytała dzieciom baśń o przeuroczej  Calineczce.

Stopka strony

  • Kontakt

Urząd Gminy Wolanów
Radomska 20, 26-625 Wolanów
telefon: 486186051, 486186067, 486186015, 486186020

fax: 486187941
e-mail: gmina{at}wolanow.pl

  • Godziny otwarcia

Godziny urzędowania


poniedziałek: 7:30-16:30
wtorek, środa, czwartek: 7:30-15:30
piątek: 7:30-14:30

Masz pytania?

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.