Gmina Wolanów

Wyszukiwarka

Zobacz także...

Menu strony

Wydarzenia

Ogłoszenia

Banery

  • Portal mapowy SDI gminy Wolanów
  • gminny portal mapowy
  • zastrzegam.pl

Nawigacja

Biuletyn Informacji Publicznej

Treść strony

2018.12.11
zimowisko Biały Dunajec

Wójt Gminy Wolanów
Ewa Markowska-Bzducha

Informuje o możliwości udziału dzieci rolników w zimowisku or­ga­ni­zowanym w Białym Dunajcu (k/Zakopanego) w terminie: 29.01.2019 - 07.02.2019. Koszt zimowiska dla jednej osoby wynosi 1050,00 zł brutto, z tego dofinansowanie z Funduszu Skład­ko­wego Ubezpieczenia Społecznego Rolników wynosi 750,00 zł brutto.

2018.12.05

W Wigilię Bożego Na­ro­dze­nia Urząd Gminy Wolanów będzie nieczynny. Zamiast tego dnia, urząd będzie otwarty w sobotę 29 grudnia 2018 r. Na mocy za­rzą­dzenia Wójta Gminy Wola­nów  24 grudnia 2018 r. będzie dniem wolnym od pracy dla pra­cow­ni­ków Urzędu Gminy Wolanów. Dzień ten zostanie przez pra­cowników urzędu odpra­co­wa­ny w sobotę 29 grud­nia 2018 r. Wszelkie sprawy będzie można załatwiać w godzinach 7.30 – 15.30.

Spacer ulicami miast
2018.12.05
Spacer ulicami miast

„Spacerkiem po miastach” to ko­lejna wystawa, która wpisuje się w artystyczną i kulturotwórczą misję Gminnej Biblioteki Pub­licz­nej w Wolanowie.

Obiekty małej architektury już gotowe
2018.12.04

Zakończyły się prace związane tworzeniem miejsc rekreacji w gminie Wolanów realizowane w ramach zadania pn. „Za­gos­po­darowanie i wyposażenie miejsc rekreacji na terenie Gminy Wolanów”.
 

Koncert Patriotyczny w Gminie Wolanów
2018.12.04
Koncert Patriotyczny w Gminie Wolanów

Dnia 2 grudnia w kościele pw. Św. Doroty w Wolanowie odbył się Koncert Patriotyczny pt. ,,Polskie drogi do Wolności” zorganizowany z okazji obchodów 100–lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, a or­ga­ni­za­to­rem było Gminne Centrum Kultury w Wolanowie.

Warsztaty z zakresu pisania wniosków o dofinansowania dla organizacji pozarządowych - 06.12.2018 r. – 07.12.2018 Wolanów.
2018.12.04

Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” wspólnie z Urzędem Gminy w Wolanowie, zapraszają wszystkie zainteresowane oso­by na bezpłatne spotkanie szko­leniowo-warsztatowe z zak­re­su przygotowania, pla­no­wa­nia i pi­sania wniosków o dofinan­so­wa­nia w konkursach zew­nętrz­nych

SPRAWDŹ CZYSTOŚĆ POWIETRZA W SWOJEJ OKOLICY
2018.12.03
SPRAWDŹ CZYSTOŚĆ POWIETRZA W SWOJEJ OKOLICY

O stanie powietrza informuje kolor diody czujnika. Stan powietrza można również sprawdzać  na bieżąco za pośrednictwem strony in­ter­ne­to­wej  monitorującej wszyst­kie czujniki za­mon­to­wa­ne w ramach prog­ra­mu.

Projekt „Aktywny Absolwent”
2018.11.28

Projekt „Aktywny Absolwent” współ­finansowany jest ze środ­ków PFRON i realizowany w ramach pilotażowego programu „Absolwent”. Projekt skierowany jest do osób, które spełniają łącz­nie poniższe warunki: po­sia­da­ją orzeczenie o umiar­ko­wa­nym lub znacznym stopniu nie­peł­no­spraw­ności wzrokowej, są stu­den­tami ostatniego roku lub ab­sol­wentami uczelni wyższych w os­tat­nich dwóch latach, są miesz­kań­cami woj. mazo­wiec­kie­go.

Start-up dla Stowarzyszenia „Inicjatywa Młodych – Kolonia Wawrzyszów”
2018.11.26
Start-up dla Stowarzyszenia „Inicjatywa Młodych – Kolonia Wawrzyszów”

Stowarzyszenie „Inicjatywa Mło­dych – Kolonia Wawrzyszów” otrzymało grant na inicjatywę lokalną pn. „Doposażenie wiej­skiego placu rekreacyjnego w stół oraz ławki” w wysokości 1400 zł w ramach zadania publicznego pt. „Skuteczni Menadżerowie Społeczni” realizowanego przez LGD Razem dla Radomki do­fi­nan­sowanego ze środków otrzy­ma­nych w ramach Programu FIO 2018.

Powstają nowe miejsca rekreacji w Gminie Wolanów
2018.11.26
Altana w Zabłociu

Gmina Wolanów realizuje ope­rac­ję pn. „Zagospodarowanie i wypo­sa­że­nie miejsc rekreacji na terenie Gminy Wolanów” mającą na celu udostępnienie infrastruktury spełniającej funk­cje rekreacyjno - wypoczyn­ko­wo - turystyczną w Gminie Wolanów

Uroczyste zaprzysiężenie Wójta i Rady Gminy Wolanów
2018.11.26
uroczyste zaprzysiężenie

Dnia 19 listopada w sali gim­nas­tycz­nej w PSP w Wolanowie odbyło się za­przy­się­żenie nowo wybranego Wójta Gminy Wo­la­nów - Pani dr Ewy Mar­kow­skiej – Bzduchy, oraz złożenie ślu­bo­wa­nia przez członków Rady Gminy Wolanów na rozpoczynającą się  kadencję 2018 – 2023.

Uroczysta akademia z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości
2018.11.15
Uroczysta akademia z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości

Dnia 09.11.18 r. w naszym przed­szkolu odbyła się uro­czys­tość z okazji odzyskania przez Polskę niepodległości. Taka wyjątkowa rocznica, połączyła nas wszystkich pod­czas śpiewania patrio­tycz­nych piosenek i wspól­ne­go recytowania wier­szy.

Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego
2018.11.13

Gmina Wolanów uzyskała dofi­nan­so­wanie w wysokości 148320 zł, które zostanie wykorzystane na podniesienie kompetencji cyfrowych wśród mieszkańców gminy Wolanów.  Grant przyznała gminie Fundacja Promocji Gmin Polskich i będzie on finansowany ze środków Europejskiego Fun­du­szu Rozwoju Regional­ne­go i z budżetu państwa, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.

NIEPODLEGŁA – WIERSZEM MALOWANA
2018.11.13
Laureaci

Już po raz kolejny w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wola­no­wie odbył się Gminny Kon­kurs Recytatorski, w tym roku pt. „Nie­podległa - wierszem ma­lo­wa­na”.

Warsztaty gastronomiczne
2018.10.31
gotowanie potraw przygotowanych na warsztatch

W szkole w Bieniędzicach odbyły się spotkania dzieci i dorosłych dotyczące warsztatów gastro­no­micz­nych w ramach projektu „Bidno porka – podtrzymywanie tradycji gotowania potraw znanych z dziada, pradziada” przeprowadzone przez p. Elżbietę Bień z firmy Camelot, pod okiem której dzieci przyglądały się przygotowaniom dawnych potraw, w tym porki zwanej „bidną porką”, która niegdyś gościła w domach ich dziadków, pradziadków.

Warsztaty dekorowania stołu
2018.10.30
przygotowane dekoracje stołowe przez dzieci

To kolejne spotkanie dotyczące zdobienia i przybierania stołu, tym razem wykonywane były kwia­ty z bibuły oraz świeczniki.  Uczestnicy pod okiem instruk­to­rek z Gminnego Centrum Kultury w Wolanowie wykonywali kolo­ro­we ozdoby, które efek­tow­nie ozdobiły stół.

Dzień dyni w Świetlicy w Mniszku
2018.10.30
Dzień dyni w Świetlicy w Mniszku

Dnia 29 października  w Świetlicy w Mniszku Gminne Centrum Kultury zorganizowało  dzień dyni. Uczniowie klasy VII PSP w Mniszku przygotowywali lampiony z dyni.

Dożynki Powiatowo-Gminne w Wolanowie 9 września 2018r. - materiał filmowy
2018.10.30
Dożynki Powiatowo-Gminne w Wolanowie 9 września 2018r.

XX Jubileuszowe Dożynki Po­wia­t­owo-Gminne odbyły się po raz trzeci w Gminie Wolanów. Święto plonów powiatu radomskiego zor­ga­nizowano w niedzielę 9 wrześ­nia br. na boisku przy Publicznej Szkole Podstawowej w Wolano­wie. W tym dniu dopisała po­go­da, goście oraz uczestnicy.

Konkurs Piosenki i Pieśni Patriotycznej w GCK w Wolanowie
2018.10.30
prowadzący konkurs

Dnia 25 października odbył się Międzygminny Konkurs Piosenki Patriotycznej ,,Z Pieśnią do Nie­pod­ległej'' organizowany przez PSP w Bieniędzicach, przy współ­pra­cy z GCK w Wolanowie, pod honorowym patronatem Sta­ros­ty radomskiego Mirosława Śli­fir­czy­ka oraz Wójta Gminy Wo­la­nów, Adama Gibały.

KONSULTACJE – Program Współpracy Gminy Wolanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok
2018.10.24

Zapraszamy wszystkie organi­zac­je pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach projektu „Programu współpracy Gminy Wolanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi dzia­łalność pożytku publicz­ne­go na 2019 rok” o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwiet­nia 2003r. na terenie Gminy Wo­la­nów na 2019 rok

Biesiada staropolska w Bieniędzicach
2018.10.18
Zespół śpiewaczy

W ramach projektu „Bidno porka – podtrzymywanie tradycji go­to­wa­nia potraw znanych z dziada, pradziada” zorganizowano spot­ka­nie integracyjne nad stawem, którego celem było gotowanie i degustacja potraw regionalnych.

Rekonstrukcja wydarzeń historycznych i uroczysta msza w Gminie Wolanów
2018.10.18
uroczysty przemarsz

W dniu 15 października w koś­ciele pw. Św. Doroty w Wo­la­no­wie odbyła się uroczysta msza św. w intencji ojczyzny, którą odprawił proboszcz ks. kan. Tadeusz Kszczot wraz z wikariuszem ks. Mariuszem Chamerskim. W uro­czys­toś­ciach brały udział poczty sztandarowe, przed­sta­wi­cie­le sa­mo­rzą­dowi oraz mieszkańcy Gmi­ny Wolanów.

„Oj tak, Oj tak” - Premiera nowego teledysku WOLANIANEK w GCK w Wolanowie
2018.10.18
„Oj tak, Oj tak” - Premiera nowego teledysku WOLANIANEK w GCK w Wolanowie

W dniu 12 października 2018 o godzinie 17.00 miał premierę najnowszy teledysk Młodzieżo­we­go Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca "WOLANIANKI" pt. "Oj tak, Oj tak". Premiera teledysku pt. „Oj tak, Oj tak” -  nowość od „Wolanianek”, odbyła się w Sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Wolanowie.

Bidno porka – podtrzymywanie tradycji gotowania potraw znanych z dziada, pradziada
2018.10.17
pyzy bieniedzickie

Stowarzyszenie Inicjatyw Kultu­ral­nych „Na Ludową Nutę” z Bie­nię­dzic podczas wydarzeń kul­tu­ral­nych  „Tyndy-Ryndy” i Do­ży­nek Powiatowo-Gminnych zor­ga­ni­zo­wanych w Gminie Wolanów przygotowało pokazy plenerowe swoich lokalnych potraw, tj. bidno porkę, pyzy, smalec ze skwar­ka­mi, pierogi, które można by­ło degustować. 

2018.10.12
życzenia

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim nauczycielom i pra­cow­ni­kom oświaty składamy ży­cze­nia wytrwałości, wielu suk­ce­sów oraz satysfakcji z pracy zawodowej, a także powodzenia w wypełnianiu trudnych i ważnych obowiązków społecznych.

Spotkanie z pisarką Anną Litwinek
2018.10.11
Spotkanie z pisarką Anną Litwinek

9 października 2018 roku goś­ciem Gminnej Biblioteki Pub­licz­nej w Wolanowie była znana autorka książek dla dzieci, malarka, pasjonatka lotnictwa- pani Anna Litwinek.

Warsztaty serowarskie w GCK
2018.10.11
warsztaty -wytwarzanie serów

Nowym doświadczeniem kuli­nar­nym dla uczestników Uni­wer­sy­te­tu Trzeciego Wieku były war­szta­ty serowarskie poprowa­dzo­ne przez utytułowanego se­ro­wa­ra z Żuław – Krzysztofa Jaworskiego.

Warsztaty dekorowania stołu w Bieniędzicach
2018.10.10
Warsztaty dekorowania stołu w Bieniędzicach

To kolejne spotkanie uczestników projektu realizowanego przez Sto­warzyszenie Inicjatyw Kultural­nych „Na Ludową Nutę” z Bie­nię­dzic. W ramach projektu „Go­to­wanie z kulturą i tradycją” odbyły się warsztaty tym razem związane z dekoracją stołu.

Zaproszenie na rekonstrukcję
2018.10.10
plakat: 100 lat niepodległości

Wójt Gminy Wolanów ma zasz­czyt zaprosić Wszystkich Miesz­kańców Gminy Wolanów na re­kon­strukcję wydarzenia pa­trio­tycz­ne­go sprzed lat, która od­bę­dzie się w dniu 15 paź­dzier­ni­ka 2018r. o godz. 15.00

Zaproszenie na premierę teledysku
2018.10.09
Zaproszenie na premierę teledysku

Już w Piątek 12 października 2018r. o godz. 17.00, zapra­sza­my wszystkich do Sali Wido­wis­ko­wej Gminnego Centrum Kultury w Wolanowie przy ul. Radomskiej 20 na uroczystą premierę te­le­dys­ku zespołu ludowego "Wo­la­nian­ki" pt. "Oj Tak, Oj Tak".
Do zobaczenia !!!

Nowy rok artystyczny z GCK
2018.10.05
wspólna integracja

Październik jest miesiącem, w któ­rym Gminne Centrum Kultury w Wolanowie intensywnie pra­cu­je, wdrażając szereg zajęć pozaszkolnych i otwierając wsze­la­kie koła zainteresowań dla dzieci i młodzieży w teru gminy Wolanów.

Spotkanie z autorką Anną Litwinek
2018.10.05
Spotkanie z autorką Anną Litwinek

9 października, o godz. 10.00 od­bę­dzie się w Gminnej Biblio­te­ce Publicznej w Wolanowie wyjąt­ko­we wydarzenie, na które zapra­sza­my serdecznie przed­szko­la­ków.  Będzie to bowiem spotkanie z autorką książek dla dzieci panią Anną Litwinek, która  będzie opo­wia­dała głównie o książce Marii Gorze­chow­skiej "O szczurku kro­ko­dylku". Pisarka do tej książ­ki wykonała ilustracje i dopro­wa­dzi­ła do  jej wydania.

III Turniej Piłkarski o Puchar Wójta Gminy Wolanów
2018.10.05
zwycięskie drużyny

Jak co roku we wrześniu odbył się Turniej Piłkarski o Puchar Wójta Gminy Wolanów. III te­go­roczne sportowe zmagania od­by­ły się na Orliku w Mniszku w dniu 23 września. Do walki stanęły drużyny zakwalifikowane podczas losowania.
Rozgrywki odbywały się w sys­te­mie każdy z każdym. Mecze od­by­wa­ły się w sportowej at­mos­fe­rze, na bardzo dobrym pozio­mie, dostarczając sporo emocji ki­bi­com jak i zawodnikom. Udział w turnieju był okazją do wspólnego spotkania się, rozmów i dobrej zabawy.

 

Niepodlega Polska
2018.10.02
Niepodlega Polska

MULTIMEDIALNA PREZENTACJA WOJEWÓDZTWA MAZOWIEC­KIE­GO ORAZ PUBLIKACJA PT. “100 ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI. INTE­LI­GENT­NY ROZWÓJ”

Kulinarne szaleństwo w Bieniędzicach
2018.10.02
smażenie racuchów

Kolejne warsztaty w ramach pro­jektu pn. GOTOWANIE Z KUL­TU­RĄ I TRADYCJĄ, jak pop­rzed­nie, odbywały się pod okiem trenera – kucharza z Camelot Catering. Tematem przewodnim była lo­kal­na potrawa zwana „bidną por­ką” oraz racuchy.

Baner

Stopka strony

  • Kontakt

Urząd Gminy Wolanów
Radomska 20, 26-625 Wolanów
tel.centrala: 486186051, 486186067   fax: 486187941
e-mail: gmina{at}wolanow.pl
e-PUAP: 2l639fbui2

  • Godziny otwarcia

Godziny urzędowania


poniedziałek: 7:30-16:30
wtorek, środa, czwartek: 7:30-15:30
piątek: 7:30-14:30

Masz pytania?

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.