Gmina Wolanów

Wyszukiwarka

Zobacz także...

Menu strony

Wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Ogłoszenia

Banery

  • Portal mapowy SDI gminy Wolanów
  • gminny portal mapowy
  • zastrzegam.pl

Nawigacja

Biuletyn Informacji Publicznej

Treść strony

Uroczysta akademia z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości
2018.11.15
Uroczysta akademia z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości

Dnia 09.11.18 r. w naszym przed­szkolu odbyła się uro­czys­tość z okazji odzyskania przez Polskę niepodległości. Taka wyjątkowa rocznica, połączyła nas wszystkich pod­czas śpiewania patrio­tycz­nych piosenek i wspól­ne­go recytowania wier­szy.

Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego
2018.11.13

Gmina Wolanów uzyskała dofi­nan­so­wanie w wysokości 148320 zł, które zostanie wykorzystane na podniesienie kompetencji cyfrowych wśród mieszkańców gminy Wolanów.  Grant przyznała gminie Fundacja Promocji Gmin Polskich i będzie on finansowany ze środków Europejskiego Fun­du­szu Rozwoju Regional­ne­go i z budżetu państwa, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.

NIEPODLEGŁA – WIERSZEM MALOWANA
2018.11.13
Laureaci

Już po raz kolejny w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wola­no­wie odbył się Gminny Kon­kurs Recytatorski, w tym roku pt. „Nie­podległa - wierszem ma­lo­wa­na”.

Warsztaty gastronomiczne
2018.10.31
gotowanie potraw przygotowanych na warsztatch

W szkole w Bieniędzicach odbyły się spotkania dzieci i dorosłych dotyczące warsztatów gastro­no­micz­nych w ramach projektu „Bidno porka – podtrzymywanie tradycji gotowania potraw znanych z dziada, pradziada” przeprowadzone przez p. Elżbietę Bień z firmy Camelot, pod okiem której dzieci przyglądały się przygotowaniom dawnych potraw, w tym porki zwanej „bidną porką”, która niegdyś gościła w domach ich dziadków, pradziadków.

Warsztaty dekorowania stołu
2018.10.30
przygotowane dekoracje stołowe przez dzieci

To kolejne spotkanie dotyczące zdobienia i przybierania stołu, tym razem wykonywane były kwia­ty z bibuły oraz świeczniki.  Uczestnicy pod okiem instruk­to­rek z Gminnego Centrum Kultury w Wolanowie wykonywali kolo­ro­we ozdoby, które efek­tow­nie ozdobiły stół.

Dzień dyni w Świetlicy w Mniszku
2018.10.30
Dzień dyni w Świetlicy w Mniszku

Dnia 29 października  w Świetlicy w Mniszku Gminne Centrum Kultury zorganizowało  dzień dyni. Uczniowie klasy VII PSP w Mniszku przygotowywali lampiony z dyni.

Dożynki Powiatowo-Gminne w Wolanowie 9 września 2018r. - materiał filmowy
2018.10.30
Dożynki Powiatowo-Gminne w Wolanowie 9 września 2018r.

XX Jubileuszowe Dożynki Po­wia­t­owo-Gminne odbyły się po raz trzeci w Gminie Wolanów. Święto plonów powiatu radomskiego zor­ga­nizowano w niedzielę 9 wrześ­nia br. na boisku przy Publicznej Szkole Podstawowej w Wolano­wie. W tym dniu dopisała po­go­da, goście oraz uczestnicy.

Konkurs Piosenki i Pieśni Patriotycznej w GCK w Wolanowie
2018.10.30
prowadzący konkurs

Dnia 25 października odbył się Międzygminny Konkurs Piosenki Patriotycznej ,,Z Pieśnią do Nie­pod­ległej'' organizowany przez PSP w Bieniędzicach, przy współ­pra­cy z GCK w Wolanowie, pod honorowym patronatem Sta­ros­ty radomskiego Mirosława Śli­fir­czy­ka oraz Wójta Gminy Wo­la­nów, Adama Gibały.

KONSULTACJE – Program Współpracy Gminy Wolanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok
2018.10.24

Zapraszamy wszystkie organi­zac­je pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach projektu „Programu współpracy Gminy Wolanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi dzia­łalność pożytku publicz­ne­go na 2019 rok” o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwiet­nia 2003r. na terenie Gminy Wo­la­nów na 2019 rok

Biesiada staropolska w Bieniędzicach
2018.10.18
Zespół śpiewaczy

W ramach projektu „Bidno porka – podtrzymywanie tradycji go­to­wa­nia potraw znanych z dziada, pradziada” zorganizowano spot­ka­nie integracyjne nad stawem, którego celem było gotowanie i degustacja potraw regionalnych.

Rekonstrukcja wydarzeń historycznych i uroczysta msza w Gminie Wolanów
2018.10.18
uroczysty przemarsz

W dniu 15 października w koś­ciele pw. Św. Doroty w Wo­la­no­wie odbyła się uroczysta msza św. w intencji ojczyzny, którą odprawił proboszcz ks. kan. Tadeusz Kszczot wraz z wikariuszem ks. Mariuszem Chamerskim. W uro­czys­toś­ciach brały udział poczty sztandarowe, przed­sta­wi­cie­le sa­mo­rzą­dowi oraz mieszkańcy Gmi­ny Wolanów.

„Oj tak, Oj tak” - Premiera nowego teledysku WOLANIANEK w GCK w Wolanowie
2018.10.18
„Oj tak, Oj tak” - Premiera nowego teledysku WOLANIANEK w GCK w Wolanowie

W dniu 12 października 2018 o godzinie 17.00 miał premierę najnowszy teledysk Młodzieżo­we­go Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca "WOLANIANKI" pt. "Oj tak, Oj tak". Premiera teledysku pt. „Oj tak, Oj tak” -  nowość od „Wolanianek”, odbyła się w Sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Wolanowie.

Bidno porka – podtrzymywanie tradycji gotowania potraw znanych z dziada, pradziada
2018.10.17
pyzy bieniedzickie

Stowarzyszenie Inicjatyw Kultu­ral­nych „Na Ludową Nutę” z Bie­nię­dzic podczas wydarzeń kul­tu­ral­nych  „Tyndy-Ryndy” i Do­ży­nek Powiatowo-Gminnych zor­ga­ni­zo­wanych w Gminie Wolanów przygotowało pokazy plenerowe swoich lokalnych potraw, tj. bidno porkę, pyzy, smalec ze skwar­ka­mi, pierogi, które można by­ło degustować. 

2018.10.12
życzenia

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim nauczycielom i pra­cow­ni­kom oświaty składamy ży­cze­nia wytrwałości, wielu suk­ce­sów oraz satysfakcji z pracy zawodowej, a także powodzenia w wypełnianiu trudnych i ważnych obowiązków społecznych.

Spotkanie z pisarką Anną Litwinek
2018.10.11
Spotkanie z pisarką Anną Litwinek

9 października 2018 roku goś­ciem Gminnej Biblioteki Pub­licz­nej w Wolanowie była znana autorka książek dla dzieci, malarka, pasjonatka lotnictwa- pani Anna Litwinek.

Warsztaty serowarskie w GCK
2018.10.11
warsztaty -wytwarzanie serów

Nowym doświadczeniem kuli­nar­nym dla uczestników Uni­wer­sy­te­tu Trzeciego Wieku były war­szta­ty serowarskie poprowa­dzo­ne przez utytułowanego se­ro­wa­ra z Żuław – Krzysztofa Jaworskiego.

Warsztaty dekorowania stołu w Bieniędzicach
2018.10.10
Warsztaty dekorowania stołu w Bieniędzicach

To kolejne spotkanie uczestników projektu realizowanego przez Sto­warzyszenie Inicjatyw Kultural­nych „Na Ludową Nutę” z Bie­nię­dzic. W ramach projektu „Go­to­wanie z kulturą i tradycją” odbyły się warsztaty tym razem związane z dekoracją stołu.

Zaproszenie na rekonstrukcję
2018.10.10
plakat: 100 lat niepodległości

Wójt Gminy Wolanów ma zasz­czyt zaprosić Wszystkich Miesz­kańców Gminy Wolanów na re­kon­strukcję wydarzenia pa­trio­tycz­ne­go sprzed lat, która od­bę­dzie się w dniu 15 paź­dzier­ni­ka 2018r. o godz. 15.00

Zaproszenie na premierę teledysku
2018.10.09
Zaproszenie na premierę teledysku

Już w Piątek 12 października 2018r. o godz. 17.00, zapra­sza­my wszystkich do Sali Wido­wis­ko­wej Gminnego Centrum Kultury w Wolanowie przy ul. Radomskiej 20 na uroczystą premierę te­le­dys­ku zespołu ludowego "Wo­la­nian­ki" pt. "Oj Tak, Oj Tak".
Do zobaczenia !!!

Nowy rok artystyczny z GCK
2018.10.05
wspólna integracja

Październik jest miesiącem, w któ­rym Gminne Centrum Kultury w Wolanowie intensywnie pra­cu­je, wdrażając szereg zajęć pozaszkolnych i otwierając wsze­la­kie koła zainteresowań dla dzieci i młodzieży w teru gminy Wolanów.

Spotkanie z autorką Anną Litwinek
2018.10.05
Spotkanie z autorką Anną Litwinek

9 października, o godz. 10.00 od­bę­dzie się w Gminnej Biblio­te­ce Publicznej w Wolanowie wyjąt­ko­we wydarzenie, na które zapra­sza­my serdecznie przed­szko­la­ków.  Będzie to bowiem spotkanie z autorką książek dla dzieci panią Anną Litwinek, która  będzie opo­wia­dała głównie o książce Marii Gorze­chow­skiej "O szczurku kro­ko­dylku". Pisarka do tej książ­ki wykonała ilustracje i dopro­wa­dzi­ła do  jej wydania.

III Turniej Piłkarski o Puchar Wójta Gminy Wolanów
2018.10.05
zwycięskie drużyny

Jak co roku we wrześniu odbył się Turniej Piłkarski o Puchar Wójta Gminy Wolanów. III te­go­roczne sportowe zmagania od­by­ły się na Orliku w Mniszku w dniu 23 września. Do walki stanęły drużyny zakwalifikowane podczas losowania.
Rozgrywki odbywały się w sys­te­mie każdy z każdym. Mecze od­by­wa­ły się w sportowej at­mos­fe­rze, na bardzo dobrym pozio­mie, dostarczając sporo emocji ki­bi­com jak i zawodnikom. Udział w turnieju był okazją do wspólnego spotkania się, rozmów i dobrej zabawy.

 

Niepodlega Polska
2018.10.02
Niepodlega Polska

MULTIMEDIALNA PREZENTACJA WOJEWÓDZTWA MAZOWIEC­KIE­GO ORAZ PUBLIKACJA PT. “100 ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI. INTE­LI­GENT­NY ROZWÓJ”

Kulinarne szaleństwo w Bieniędzicach
2018.10.02
smażenie racuchów

Kolejne warsztaty w ramach pro­jektu pn. GOTOWANIE Z KUL­TU­RĄ I TRADYCJĄ, jak pop­rzed­nie, odbywały się pod okiem trenera – kucharza z Camelot Catering. Tematem przewodnim była lo­kal­na potrawa zwana „bidną por­ką” oraz racuchy.

Dance for Fit (Zumba) lub Fitness na Trampolinach (Jumping Frog)
2018.10.02
-

Zapraszamy do Gminnego Cen­trum Kultury w Wolanowie na za­ję­cia wzmacniające mięśnie, po­pra­wia­jące kondycję oraz poz­wa­lające utracić zbędne kilo­gra­my. Zajęcia Dance for Fit (Zumba) lub Fitness na Trampolinach - Jumping Frog, tematyka zajęć uzależniona od upodobań grupy.

Kulturalnie i kulinarnie na ziemi bieniędzickiej w ramach projektu „GOTOWANIE Z KULTURĄ I TRADYCJĄ”
2018.10.02
lepienie pierogow przez uczestnikow projektu

Warsztatom kulinarnym prze­wo­dzi­ło hasło „Kulturalnie i kuli­nar­nie na ziemi bieniędzickiej”, mające na celu przybliżenie regionalnej kuch­ni młodym mieszkańcom - uczest­ni­kom, poprzez udział w przy­gotowywaniu „dawnych” pot­raw, podanych w nowoczesnej i nie­ty­po­wej aranżacji stołu - po­łą­cze­nie tradycji i nowoczes­noś­ci.

XVI edycja Konkursu Ekologicznego „Bądź świadomy – walcz ze smogiem!”
2018.10.02

Tegoroczna edycja nawiązuje do problemów związanych z jakością powietrza atmosferycznego. Celem konkursu jest wyksz­tał­ce­nie u dzieci i młodzieży in­dy­widualnej odpowiedzialności za stan środowiska, uświado­mie­nie konieczności podejmowania działań antysmogowych oraz promowanie działań mających na celu ochronę powietrza.

Dance for Fit (Zumba) lub Fitness na Trampolinach (Jumping Frog)
2018.09.26
Zaproszenie na zajęcia wzmacniające mięśnie

Zapraszamy do Gminnego Cen­trum Kultury w Wolanowie na za­ję­cia wzmacniające mięśnie, po­pra­wia­jące kondycję oraz poz­wa­lające utracić zbędne kilo­gra­my. Zajęcia Dance for Fit (Zumba) lub Fitness na Trampolinach - Jumping Frog, tematyka zajęć uzależniona od upodobań grupy.
Ruszamy 1 października 2018 r. o godz. 18.30 (sala widowiskowa Gminnego Centrum Kultury w Wo­la­nowie).
Zajęcia odbywać się będą w po­nie­działki 18.30 i środy o 18.00.
Zapraszamy !!!

Zaproszenie na Aerobik 40+
2018.09.26
Zaproszenie na Aerobik 40+

Gminne Centrum Kultury zap­ra­sza już w najbliższy wtorek 2 października 2018 r. o godz. 17.00 na zajęcia Aerobicu 40 + do Świetlicy w Mniszku. Ćwi­cze­nia zapewniają poprawę kondycji, zwiększenie ruchomości w sta­wach, poprawę wyników badań, lepsze krążenie krwi, unor­mo­wa­nie ciśnienia oraz obniże­nie cholesterolu.
To 60 minut ćwiczeń dobranych do potrzeb i możliwości uczest­ni­ków.
Zajęcia prowadzi rehabilitantka.

ZAPRASZAMY i do zobaczenia !

Język angielski z GCK
2018.09.26
Plakat zaproszenia na zajęcia nauki języka angielskiego.

Gminne Centrum Kultury w Wo­la­no­wie zaprasza chętnych na za­ję­cia nauki języka angiel­skie­go. Ruszamy 3 października 2018 roku tj. środa. Szczegółowy po­ział na grupy już po pierw­szych zajęciach organiza­cyj­no-zapoz­naw­czych. Koszt zajęć to 30 zł mie­się­cznie.
W pierwszą środę października zapraszamy:

I grupa: (klasa I ) godz. 15.30;
II grupa (klasa II) godz. 16.15;
III grupa: (klasa III i IV) godz. 17.00

„Najaktywniejszy Czytelnik Wakacji 2018”.
2018.09.24
Najaktywniejsi czytelnicy Wakacji 2018

Aktywne czytanie u młodych czy­tel­ników jest bardzo ważną ce­chą, ponieważ czytanie pomaga rozwijać wyobraźnię, wzbogaca słownictwo, pomaga rozwijać za­in­te­re­sowania, ćwiczyć pamięć. Wie­le pokoleń przekonało się, że książka stanowi dopełnienie życia, jest życzliwym przyjacielem we wszystkich okolicznościach towarzyszących człowiekowi.

Dożynki Powiatowo-Gminne w Wolanowie
2018.09.17
Występ zespołu ludowego

XX Jubileuszowe Dożynki Po­wia­to­wo-Gminne odbyły się po raz trzeci w Gminie Wolanów. Święto plonów powiatu ra­dom­skie­go zorganizowano w niedzielę 9 września br. na boisku przy Publicznej Szkole Podstawowej w Wolanowie. W tym dniu dopisała pogoda, goście oraz uczestnicy.

Nasz Wolanów
2018.09.14
Nasz Wolanów informacje gminne nr 9 (wrzesień 2018)

W NUMERZE:

O DOŻYNKOWEJ TRADYCJI MYŚLI KILKA… – STR. 2

Z AKTUALNYCH PRAC RADY GMINY – STR. 4

JUBILEUSZ 90-LECIA OSP W MNISZKU – STR. 5

SPORTOWY WOLANÓW – STR. 16

Wystawa pn. „Drogi do wolności”
2018.09.14
Wystawa pn. „Drogi do wolności”

W GBP w Wolanowie można og­lądać wystawę pn. „Drogi do wol­noś­ci” przygotowaną z okazji 100. rocznicy odzyskania nie­pod­leg­łoś­ci.

Serdecznie zapraszamy!

Zaproszenie
2018.09.11
Zaproszenie

Marcin Ciężkowski Prezes Gmin­ne­go Klubu Sportowego "Jagu­ar" w Wolanowie ser­decz­nie zap­ra­sza do wzięcia udziału oraz zapisów na: III TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY WOLANÓW.

Święto Chleba
2018.09.10
Święto Chleba

2 września 2018 r. w Muzeum Wsi Radomskiej odbyło się XX Ju­bi­leuszowe Święto Chleba o cha­rak­te­rze ogólnopolskim. W tym dniu Zespół Śpiewaczy z Bie­nię­dzic brał udział w konkursie  pt. „Tradycyjny wieniec dożyn­ko­wy”.

Baner

Stopka strony

  • Kontakt

Urząd Gminy Wolanów
Radomska 20, 26-625 Wolanów
tel.centrala: 486186051, 486186067   fax: 486187941
e-mail: gmina{at}wolanow.pl
e-PUAP: /2l639fbui2/skrytka

  • Godziny otwarcia

Godziny urzędowaniaponiedziałek: 7:30-16:30
wtorek, środa, czwartek: 7:30-15:30
piątek: 7:30-14:30

Masz pytania?

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.