Gmina Wolanów

Wyszukiwarka

Zobacz także...

Menu strony

Wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Ogłoszenia

Banery

  • Portal mapowy SDI gminy Wolanów
  • gminny portal mapowy
  • zastrzegam.pl

Nawigacja

Biuletyn Informacji Publicznej

Treść strony

Nowa świetlica w gminie Wolanów
2018.03.12
Montarz sufitu

Dzięki silnemu zaangażowaniu mieszkańców i przedstawicieli miejscowości Wawrzyszów oraz przychylności władz gminy Wo­la­nów, trwają prace remontowe w budynku po byłej szkole pod­sta­wo­wej. Niszczejący przez lata obiekt uzyskuje nowe oblicze.

Spotkanie Uniwersytetu III Wieku
2018.03.08
czekolada dla pięknych pań

Raz w roku jest taki dzień, który przemija, jak piękny sen… 8 marca, jak co roku od wielu lat, obchodzimy Dzień Kobiet, który świętujemy uroczyście także w naszej gminie.

2018.03.08

Konsultacje
 w sprawie przyjęcia „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Wolanów na 2018r.”

 

Kobiety są naj...
2018.03.08
Kobiety są naj...

          Dzień Kobiet, to coroczne święto kobiet o długiej, bo prze­szło stuletniej tradycji, obcho­dzo­ne w Polsce 8 marca. Z tej to okazji w Publicznej Szkole Podstawowej w Wolanowie w dniu 4 marca 2018 r. zorga­nizo­wano wspaniałą uroczystość, na którą bardzo licznie przybyły Panie z naszej gminy.

Obwieszczenie Starosty Radomskiego
2018.03.08

w sprawie zezwolenia na re­ali­zację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 3565W relacji Wolanów - Kończyce na odcinku od km 0+000 do km 0+402,50 o długości L=402,51 m na terenie gminy Wolanów.

Zaproszenie
2018.03.06
Zaproszenie do konkursu

do konkursu „KARTKA WIEL­KA­NOC­NA 2018„. Konkurs adre­so­wa­ny jest do uczniów szkół z terenu gminy Wolanów.

Młodzież zapobiega pożarom
2018.03.01
wystawa prac plastycznych zgłoszonych do konkursu

W dniu 23.02.2018r. (tj. piątek) w Sali widowiskowej Gminnego Cen­trum Kultury w Wolanowie odbyły się eliminacje gminne Ogól­no­pols­kie­go Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „ Młodzież zapobiega pożarom”. W tegorocznej edycji głównym celem konkursu było po­pu­la­ry­zo­wanie przepisów przeciw­po­ża­ro­wych wśród dzieci  i mło­dzie­ży, poznanie historii pożar­nic­twa i sprzętu straży pożarnej.
 

Zaproszenie
2018.02.23
plakat: dzień kobiet

Wójt Gminy Wolanów Adam Gibała, Publiczna Szkoła Pod­sta­wowa, Gminna Biblioteka Pub­licz­na, Gminne Centrum Kultury w Wolanowie serdecznie zaprasza­ją na popołudnie artystyczne „Kobiety są naj...", które od­bę­dzie się w dniu 4 marca (nie­dziela) o godz. 16.00 w PSP w Wolanowie, przy ul. Kolejowej 29

Dofinansowanie do wymiany kotłów grzewczych
2018.02.23
Paląca się biomasa

Gmina Wolanów planuje ubiegać się o środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań związanych z ogranicze­niem emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni. W związku z powyższym zapra­sza­my osoby zainteresowane modernizacją indywidualnych źródeł ciepła do składania ankiet w terminie do 7 marca 2018 r.

Zaproszenie na szkolenie
2018.02.20
Logo ARiMR

Biuro Powiatowe Agencji Restruk­tu­ryzacji i Modernizacji Rolnictwa w Radomiu zaprasza na szkolenie dotyczące: Zasad wypełniania wniosków o przy­zna­nie płatności w roku 2018, w aplikacji eWnio­sek­Plus

Apel podsumowujący I półrocze roku szkolnego 2017/2018
2018.02.20
Podsumowanie I półrocza 2017 w PSP w Sławnie

8 lutego 2018 r., odbył się apel podsumowujący I półrocze, który prowadziły przedstawicielki SU Julia Bieniek i Oliwia Pietrzyk. Uczennice z małego samorządu przypomniały wszystkim najważ­niej­sze wydarzenia, jakie miały miejsce w szkole, jak i zajęcia edukacyjno-kulturalne, odbywa­ją­ce się w naszej gminie i mieś­cie, a w których brały udział poszczególne klasy. W szcze­gól­ny sposób zostali wyróżnieni uczniowie, którzy odnieśli suk­ce­sy w konkursach i zawodach sportowych.

BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE
2018.02.16
Logo konkursu

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVI edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospo­dars­two Rolne. Głównymi orga­niza­to­ra­mi Konkursu są: Minister­stwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwowa Inspek­cja Pracy oraz Agencja Restruk­tu­ry­za­cji i Modernizacji Rolnictwa. Patronat Honorowy sprawuje Prezydent Rzeczypospolitej Pol­skiej Andrzej Duda.

Zaproszenie do Hula Parku
2018.02.16
Zaproszenie do Hula Parku

Gminne Centrum Kultury w Wolanowie i Klub Malucha za­pra­szają dzieci nieuczę­szcza­jące na wycieczkę do radomskiego Hula Parku w czwartek 22 marca o godz. 10:20 (zbiórka w siedzibie GCK w Wolanowie)

Konkurs plastyczny "Zapobiegamy pożarom"
2018.02.15
Miniaturka plakatu

Konkurs poszerza wiedzę o sze­ro­ko rozumianym bezpieczeń­stwie, o trudnej i bardzo po­trzeb­nej pracy strażaka, pokazuje, że w dzisiejszych czasach strażak nie tylko gasi pożary, nie tylko niesie pomoc, ale także ratuje ludzi poszkodowanych w wy­pad­kach drogowych, podczas klęsk żywiołowych, usuwa skutki kata­strof chemicznych i ekolo­gicz­nych.

100-lecie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Radomiu
2018.02.12

W dniu 5 października 2018r. Zespół Szkół Ekonomicznych będzie obchodzić Jubileusz 100-lecia. Zespół Szkół Ekonomicz­nych w Radomiu zaprasza do udziału w uroczystości absol­wen­tów i sympatyków placówki. Informacje dotyczące tego wy­da­rzenia umieszczane będą sys­te­ma­tycznie na stronie internetowej Szkoły http://zse.radom.pl/

Tłusty Czwartek w GCK
2018.02.09
Tłusty Czwartek w GCK

"Pączki, pączki, chrusty, chrusty – niech nam żyje czwartek tłusty!" pod takim hasłem w dniu  08.02.2018r. wraz z Sołtysem Wolanowa - Teresą Pankowską oraz zebranymi w naszej ka­wia­re­nce gośćmi świętowaliśmy ten słodki dzień.

Zaproszenie
2018.02.09
razemdlaradomki-logo

Stowarzyszenie „Razem dla Ra­dom­ki” wspólnie z Urzędem Gminy Wolanów zapraszają wszystkie zainteresowane osoby na drugie spotkanie warsztatowe z zakresu przygotowania, pla­no­wa­nia i pisania wniosków o do­fi­nan­so­wa­nia w konkursach zew­nę­trznych, skierowanych do orga­ni­za­cji pozarządowych.

Wyborco!
Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców!
2018.02.09
Wybory

Przeprowadzałeś się lub wyjeż­dża­łeś z Polski? Wyjechałeś ze swojej miejscowości na studia lub do pracy? Zmieniałeś adres zamieszkania albo zamel­dowa­nia?  Upewnij się, że jesteś wpisany do rejestru wyborców tam, gdzie teraz mieszkasz! Jeśli Twojego nazwiska nie ma w rejestrze wyborców, to nie bę­dziesz mógł głosować w nad­cho­dzących wyborach samorzą­do­wych.

Ustanowienie herbu gminy
2018.02.08
Ustanowienie herbu gminy

6 lutego 2018 r. to dzień, który na trwałe zapisze się na kartach historii Gminy Wolanów.  W tym dniu odbyła się XXXVIII uroczysta sesja Rady Gminy Wolanów, na której radni podjęli uchwałę w sprawie ustanowienia herbu, flagi, flagi stolikowej, banneru i pieczęci Gminy Wolanów.

 

Informacja dla rolników
2018.02.05

Każdy ROLNIK, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT w ilości 86 litrów na każdy hektar użytków rolnych.

Ferie Zimowe z Gminnym Centrum Kultury w Wolanowie
2018.02.02
zabawy z chustą animacyjną

Dwa tygodnie ‘’zimowych wakacji’’ dobiegło końca.  W Gminnym Centrum Kultury w Wolanowie i w Świetlicy w Mniszku był to czas zabaw, gier,  ciekawych zajęć i warsztatów artystycznych, które na długo zapadną w pamięci  młodym uczestnikom.

Rekrutacja do publicznych przedszkoli
2018.01.31

Wójt Gminy Wolanów informuje, że od 1 marca br. rozpocznie się  rekrutacja do Samorządowego Publicznego Przedszkola w Sław­nie i Samorządowego Pub­licz­ne­go Przedszkola w Wolanowie.

Przedsiębiorco, załóż Profil Zaufany już dziś!
2018.01.31
Plakat: Profil zaufany

Profil Zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można załatwić sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu, online w serwisach administracji pub­licz­nej. Warto założyć go jak najszybciej – przede wszystkim już teraz powinni to zrobić przedsiębiorcy.

Bezpiecznie na wsi mamy - upadkom zapobiegamy
2018.01.31
logo KRUS

Już po raz ósmy Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla uczniów szkół podstawowych. Tegoroczna edycja przebiega pod hasłem: Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy

Zmiany w ustawie o KDR
2018.01.31

Z dniem 1 stycznia 2018r. wchodzą w życie zmiany w ustawie z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832, z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu unie­waż­nie­nia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1454). Rozpo­rzą­dzenie to określa zakres danych, jakie mają być podane we wniosku.

Zaproszenie
2018.01.29
razemdlaradomki-logo

Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” wspólnie z Urzędem Gminy w Wolanowie, zapraszają wszystkie zainteresowane oso­by na bezpłatne spotkanie szkoleniowo-warsztatowe z zak­re­su przygotowania, plano­wa­nia i pisania wniosków o dofinansowania w konkursach zewnętrznych, skierowanych do organizacji pozarządowych.

Zaproszenie
2018.01.25

na spotkanie informacyjne nr 1 dotyczące Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego (STEŚ) dla: DROGI EKSPRESOWEJ S12 na odcinku granica województwa łódzkiego – węzeł Radom Południe (bez węzła)

Zaproszenie na szkolenie
2018.01.17
Zaproszenie na szkolenie

„Zasady ochrony wód przed zanieczyszczeniami ze źródeł rolniczych związkami azotu pochodzenia rolniczego, dyrek­ty­wa azotanowa i wodna”

Nabór rolników na szkolenie uzupełniające
2018.01.17
logo MODR

z zakresu: „Stosowanie środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu naziemnego przeznaczonego do stosowania tych środków z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie”

I miejsce
2018.01.16
Zespół Wolanianki na Gali Finałowej

dla Zespołu Ludowego „Wolanianki” na Międzynaro­do­wym Konkursie Kolęd i Pas­to­ra­łek w Będzinie

Spotkanie Opłatkowe grup duszpasterskich.
2018.01.15
powitanie gości

6 stycznia 2018  po mszy św. i jasełkach, grupy duszpasterskie działające przy kościele parafialnym pod wezwaniem św. Doroty w Wolanowie udały się do GCK na spotkanie opłatkowe  “Dziś w Betlejem mały Jezus się narodził”.

Noworoczne Spotkanie Uniwersytetu III Wieku
2018.01.15
Świąteczne spotkanie członków uniwersytetu trzeciego wieku

W dniu 05.01.2018r. odbyło się Noworoczne Spotkanie Uni­wer­sy­tetu III Wieku. Wójt Gminy Wolanów Adam Gibała złożył wszystkim uczestnikom spot­ka­nia Najserdeczniejsze Życzenia Noworoczne. Pracownicy GCK wręczyli wszystkim gościom wykonane własnoręcznie Kalendarze wraz z życzeniami zdrowia, optymizmu, radości, szczęścia i powodzenia.

Koncert Kolęd i Pastorałek w Mniszku
2018.01.12
jasełka - Trzej Królowie

Śpiewanie kolęd to jeden z najpiękniejszych polskich zwy­cza­jów związany ze Świętami Bożego Narodzenia. Wspólne kolędowanie zbliża ludzi, buduje między nimi wyjątkowe więzi, daje uczucie szczególnej bliskości i połączenia.

Informacja w sprawie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest
2018.01.10

Wójt Gminy Wolanów in­for­muje, iż na posiedzeniu Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro­do­wis­ka i Gospodarki Wodnej w Warszawie w dniu 21 grudnia 2017r. ustalono kalendarium naboru wniosków o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na 2018r. Nabór wniosków będzie prowadzony w trybie otwartym i rozpocznie się w terminie do końca I kwartału 2018r.

Plan zajęć na ferie w GCK
2018.01.10
Plan zajęć na w ferie 2018r. w GCK

Plan zajęć na ferie 2018, może ulegać drobnym zmianom, dlatego prosimy zaglądać na naszą zakładkę, na stronie Urzędu gminy i na facebookowy profil GCK. Plan zajęć na ferie, w Świetlicy w Mniszku już niebawem.

Zaproszenie na mecz
2018.01.08
GKS Jaguar Wolanów

GKS Jaguar Wolanów & Virtus Wiskitki w czwartek 11.01.2018r. o godz. 19:30 w hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólno­kształ­cą­cych w Wolanowie.

Stopka strony

  • Kontakt

Urząd Gminy Wolanów
Radomska 20, 26-625 Wolanów
telefon: 486186051, 486186067, 486186015, 486186020

fax: 486187941
e-mail: gmina{at}wolanow.pl

  • Godziny otwarcia

Godziny urzędowania


poniedziałek: 7:30-16:30
wtorek, środa, czwartek: 7:30-15:30
piątek: 7:30-14:30

Masz pytania?

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.