Gmina Wolanów

Wyszukiwarka

Zobacz także...

Menu strony

Wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Ogłoszenia

Banery

  • Portal mapowy SDI gminy Wolanów
  • gminny portal mapowy
  • zastrzegam.pl

Nawigacja

Biuletyn Informacji Publicznej

Treść strony

Kolejne granty dla stowarzyszeń
2018.09.05
Kolejne granty dla stowarzyszeń

Dwa stowarzyszenia z terenu gmi­ny Wolanów podpisały umowy na realizację projektów gran­to­wych LGD „Razem dla Radomki” pn. „Promocja i rozwój obszarów wiejskich” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-202 współfinan­so­wa­nych z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Narodowe Czytanie 2018
2018.09.04
Narodowe Czytanie 2018

Gminna Biblioteka Publiczna i Gminne Centrum Kultury w Wo­la­nowie serdecznie zapra­sza­ją wszystkich mieszkańców gminy na wspólne czytanie fragmentów „Przedwiośnia” Stefana Żerom­skie­go

Zaproszenie na Dożynki Powiatowo – Gminne w Wolanowie – 9.IX.2018r.
2018.09.03
Zaproszenie na Dożynki Powiatowo – Gminne w Wolanowie

Starosta Powiatu Radomskiego  Mirosław Ślifirczyk  oraz Wójt Gmi­ny Wolanów  Adam Gibała za­pra­sza­ją na Dożynki Powia­to­wo – Gminne, które odbędą się 9 września br. na terenie boiska przy Publicznej Szkole Podsta­wo­wej w Wolanowie. Zachęcamy do zapoznania się z programem dożynek oraz zapraszamy do wzięcia udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu.

Zaproszenie
2018.09.03
Zaproszenie na zajęcia wokalne

Zaproszenie na zajęcia wokalne dla dzieci młodzieży i dorosłych obejmujące kształcenie słuchu, naukę gry na ukulele, emisję głosu itp.

Wakacyjny sierpień z GCK
2018.08.30
plener

Wakacje mijają nieubłaganie szybko a zwłaszcza gdy ten wolny czas jest wypełniony zajęciami, w których chętnie i aktywnie uczest­ni­czą dzieci. Sierpień oka­zał się miesiącem nie tylko upalnym ale również bogatym w pomysły i w kreatywne zadania.

Paintball z GCK
2018.08.29
drużyna

To już ostatnia nasza wycieczka w ramach wakacji: sierpień 2018. Gminne Centrum Kultury w Wo­la­nowie zorganizowało super za­ba­wę na świeżym powietrzu dla mło­dzie­ży z terenu gminy Wo­la­nów.

Zaproszenie do udziału w konkursie
2018.08.29
plakat: start_up na lokalną inicjatywę społeczną

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” zaprasza do udziału w konkursie mającym na celu wybór 6 start-upów, inicjatyw na rzecz realizacji działań lokalnych.

Rządowy Program „Czyste Powietrze”
2018.08.13
Logo: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Szanowni Mieszkańcy, w związku z dużym zainteresowaniem do­ty­czą­cym możliwości dofinanso­wa­nia przedsięwzięć w zakresie wymiany kotłów grzewczych i do­ciep­lenia budynków mieszkal­nych informujemy, że Minis­ter­stwo Środowiska urucho­mi­ło Program „Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej, zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery.

2018.08.07
plakat: „Włączmy się do działania”

Projekt „Włączmy się do dzia­ła­nia” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Fundu­szu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Ope­ra­cyj­nego Województwa Mazo­wiec­kie­go Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wy­klu­czo­nych i przeciwdziałanie wy­klu­cze­niu społecznemu.

Potańcówka integracyjna
2018.07.10
Potańcówka integracyjna

W ostatni wtorek czerwca br. odbyła się zabawa integracyjna, w której udział wzięli uczestnicy projektu „Kulturalny Uniwersytet III Wieku w Wolanowie”. Po­tań­ców­kę zorganizowano w Gmin­nym Centrum Kultury w Wo­la­no­wie, z udziałem lokalnego zespołu ludowego popu­la­ry­zu­ją­cego tańce i muzykę ludową.

Nasz Wolanów
2018.07.05
Nasz Wolanów

W NUMERZE:

O WCZESNYM LECIE NA PRZEDLECIU ...- STR. 2

Z AKTUALNYCH PRAC RADY GMINY - STR. 4

PIKNIK HISTORYCZNY W BIENIĘDZICACH - STR. 6

SPORTOWY WOLANÓW - STR. 16

Zaproszenie na premierę teledysku
2018.07.02
Zaproszenie na premierę teledysku

Zapraszamy na premierę naj­now­szego teledysku Zespołu Lu­do­we­go Pieśni i Tańca "Wolanianki" pod tytułem: "Drewniany Mos­te­czek" do sali widowiskowej Gmin­ne­go Centrum Kultury w Wo­la­no­wie, która odbędzie się w dniu 4 lipca 2018r. (środa) o godzinie 17:00.

Nowa altanka – przyjazne miejsce spotkań dla mieszkańców
2018.06.29
altana

16 czerwca br. społeczność Kolonii Wawrzyszów oraz okolicznych miej­sco­wości świętowała Dzień Dziecka połączony z otwarciem al­ta­ny, na budowę której fundusze po­zys­kało Stowarzyszenie „Inicja­ty­wa Młodych - Kolonia Wawrzy­szów”.

Warsztaty serowarskie w GCK w Wolanowie
2018.06.26
Warsztaty serowarskie w GCK w Wolanowie

Uczestnicy zgłębiali tajniki two­rzenia przepysznych serów bia­łych wraz z Serowarem Żóław­skim, Panem Krzysztofem Jawor­skim. Każdy z przybyłych gości zajął specjalnie przygotowane stanowisko, gdzie (według ins­truk­cji Pana Krzysztofa) wy­twa­rza­no m.in. smaczne ricotty, (na słodko i wytrawnie) czy mas­car­po­ne.

Informacja
2018.06.26

Wójt Gminy Wolanów, w związku z niesprzyjającymi warunkami at­mos­ferycznymi (susza), która wys­tą­piła w dniach 11 kwietnia 2018 roku do 10 czerwca 2018 roku na terenie województwa mazowieckiego informuje, że ist­nie­je możliwość zgłoszenia strat w uprawach rolnych spo­wo­do­wa­nych niedoborem wody.

Festyn Rodzinny SPP Wolanów
2018.06.14
powitanie przez p. dyrektor

W dniu 8 czerwca 2018r w Sa­mo­rzą­dowym Publicznym Przedsz­ko­lu w Wolanowie o godz. 13:00 odbył się I Festyn Rodzinny. Pani Dyrektor powitała wszystkich uczestników i podziękowała za trud wytężonej pracy.

Festyn w PSP w Mniszku
2018.06.14
Festyn w PSP w Mniszku

W dniu 9 czerwca 2018r. odbył się festyn rodzinny z okazji roz­po­czę­cia budowy sali gim­nas­tycz­nej w PSP w Mniszku.

Montaż altany w Kolonii Wawrzyszów na finiszu
2018.06.14
altana w Kolonii Wawrzyszow

W Kolonii Wawrzyszów trwają prace kończące montaż altany, która będzie pełniła funkcję rek­reacji, spędzania wolnego cza­su oraz spotkań mieszkańców so­łec­twa Kolonia Wawrzyszów i Waw­rzy­szów, a także służyła gościom i turystom prze­bywa­ją­cym na te­re­nie Gminy Wolanów.

"Dobry Start" dla ucznia
2018.06.05
logo: "Dobry Start" dla ucznia

300 złotych – tyle wynosi świad­czenie „Dobry Start” dla każdego uczącego się dziecka. Rząd usta­nowił program, na pod­sta­wie, którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody.  Po raz pierwszy świadczenie trafi do rodzin w tym roku. Wsparciem zos­tanie objętych 4,6 mln ucz­niów.

Zaproszenie
2018.06.04
Zaproszenie na festyn rodzinny

na festyn rodzinny, który od­bę­dzie się w Publicznej Szkole Podstawowej w Mniszku w dniu 9 czerwca 2018r. z okazji roz­po­czę­cia budowy Sali Gimnas­tycz­nej

Warsztaty rękodzieła artystycznego
2018.06.01
warsztaty rekodziela-podsumowanie

W maju odbyło się kolejne spotkanie uczestników projektu „Kulturalny Uniwersytet III Wieku w Wolanowie”, w siedzibie Gminnego Centrum Kultury w Wolanowie. Tym razem pod okiem trenera rękodzieła - Pani Edyty na warsztatach zrobiło się bardzo artystycznie, ponieważ uczestnicy wykonywali bardzo ciekawe kompozycje techniką decoupage oraz ręcznie robione wianki.

Zaproszenie
2018.06.01
Zaproszenie

na spotkanie informacyjne nr 2 dotyczące Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego (STEŚ) dla: DROGI EKS­PRE­SO­WEJ S12 na odcinku granica województwa łódzkiego – węzeł Radom Południe (bez węzła)

Konkurs „Dbaj o swoje przedszkole”.
2018.05.30
Dbaj o swoje przedszkole

Poprzez konkurs chcielibyśmy zachęcić najmłodszych do po­mo­cy rodzicom i opiekunom w codziennych porządkach. Dzieci, które sprzątają po sobie i po­ma­gają w tej czynności ró­wieś­ni­kom, charakteryzują się większą em­pat­ią, rozumieją potrzeby innych, dzięki czemu potrafią budować silne relacje międzyludzkie. Jeżeli pozwolimy im opowiedzieć, w jaki sposób utrzymują porządek w swoim przedszkolu, zmotywujemy je do dalszej pracy. Nareszcie będą mogły pochwalić się swoimi dokonaniami!

Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych
2018.05.30
Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych

Urząd Marszałkowski Wojewódz­twa Mazowieckiego w Warszawie rozpoczyna w dniu 22 czerwca 2018 r. nabór wniosków do pro­jek­tu „Mazowiecki program sty­pen­dial­ny dla uczniów szczegól­nie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka” na rok szkolny 2018/2019.

Informacja
2018.05.30

Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie przetwa­rza­nia danych osobowych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej („CEIDG”).

Zaproszenie
2018.05.30
Zaproszenie na Zakończenie Roku Artystycznego 2017/2018 i animacje z okazji Dnia Dziecka.

Gminne Centrum Kultury w Wolanowie zaprasza na Zakończenie Roku Artystycznego 2017/2018 i animacje z okazji Dnia Dziecka.

Powitanie lata
2018.05.22
w oczekiwaniu na rozpoczęcie konkursu

V Konkurs Piosenki Przed­szkol­nej „ Powitanie lata” 10 maja 2017 roku odbył się Konkurs Piosenki Przedszkolnej zaty­tu­ło­wa­ny „Powitanie lata”, była to piąta edycja konkursu. Celem konkursu była: prezentacja umie­jętności wokalnych dzieci, okazja do spotkania naj­młod­szych so­lis­tów i ich nauczycieli, wy­mia­nę doświadczeń, a przede wszystkim rozśpiewanie dzieci i promowanie piosenki dziecięcej.

„Magiczny świat krasnali”
2018.05.18
„Magiczny świat krasnali”

W dniach od 24 do 26 kwietnia w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wolanowie odbyły się kolejne spotkania przedszkolaków w ra­mach innowacji pedagogicz­nych. Spotkanie zostało zorganizowane z okazji Światowego Dnia Książki, który obchodzimy 23 kwietnia. W związku z tym świętem biblioteka zaprosiła przedszkolaków na „Spotkania z magicznym światem krasnali”.

 

Baner

Stopka strony

  • Kontakt

Urząd Gminy Wolanów
Radomska 20, 26-625 Wolanów
tel.centrala: 486186051, 486186067   fax: 486187941
e-mail: gmina{at}wolanow.pl
e-PUAP: /2l639fbui2/skrytka

  • Godziny otwarcia

Godziny urzędowaniaponiedziałek: 7:30-16:30
wtorek, środa, czwartek: 7:30-15:30
piątek: 7:30-14:30

Masz pytania?

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.