Gmina Wolanów

Wyszukiwarka

Zobacz także...

Menu strony

Wydarzenia

Ogłoszenia

Banery

  • Portal mapowy SDI gminy Wolanów
  • gminny portal mapowy
  • zastrzegam.pl

Treść strony

Zaproszenie na Aerobik 40+
2018.09.26
Zaproszenie na Aerobik 40+

Gminne Centrum Kultury zap­ra­sza już w najbliższy wtorek 2 października 2018 r. o godz. 17.00 na zajęcia Aerobicu 40 + do Świetlicy w Mniszku. Ćwi­cze­nia zapewniają poprawę kondycji, zwiększenie ruchomości w sta­wach, poprawę wyników badań, lepsze krążenie krwi, unor­mo­wa­nie ciśnienia oraz obniże­nie cholesterolu.
To 60 minut ćwiczeń dobranych do potrzeb i możliwości uczest­ni­ków.
Zajęcia prowadzi rehabilitantka.

ZAPRASZAMY i do zobaczenia !

Język angielski z GCK
2018.09.26
Plakat zaproszenia na zajęcia nauki języka angielskiego.

Gminne Centrum Kultury w Wo­la­no­wie zaprasza chętnych na za­ję­cia nauki języka angiel­skie­go. Ruszamy 3 października 2018 roku tj. środa. Szczegółowy po­ział na grupy już po pierw­szych zajęciach organiza­cyj­no-zapoz­naw­czych. Koszt zajęć to 30 zł mie­się­cznie.
W pierwszą środę października zapraszamy:

I grupa: (klasa I ) godz. 15.30;
II grupa (klasa II) godz. 16.15;
III grupa: (klasa III i IV) godz. 17.00

„Najaktywniejszy Czytelnik Wakacji 2018”.
2018.09.24
Najaktywniejsi czytelnicy Wakacji 2018

Aktywne czytanie u młodych czy­tel­ników jest bardzo ważną ce­chą, ponieważ czytanie pomaga rozwijać wyobraźnię, wzbogaca słownictwo, pomaga rozwijać za­in­te­re­sowania, ćwiczyć pamięć. Wie­le pokoleń przekonało się, że książka stanowi dopełnienie życia, jest życzliwym przyjacielem we wszystkich okolicznościach towarzyszących człowiekowi.

Dożynki Powiatowo-Gminne w Wolanowie
2018.09.17
Występ zespołu ludowego

XX Jubileuszowe Dożynki Po­wia­to­wo-Gminne odbyły się po raz trzeci w Gminie Wolanów. Święto plonów powiatu ra­dom­skie­go zorganizowano w niedzielę 9 września br. na boisku przy Publicznej Szkole Podstawowej w Wolanowie. W tym dniu dopisała pogoda, goście oraz uczestnicy.

Nasz Wolanów
2018.09.14
Nasz Wolanów informacje gminne nr 9 (wrzesień 2018)

W NUMERZE:

O DOŻYNKOWEJ TRADYCJI MYŚLI KILKA… – STR. 2

Z AKTUALNYCH PRAC RADY GMINY – STR. 4

JUBILEUSZ 90-LECIA OSP W MNISZKU – STR. 5

SPORTOWY WOLANÓW – STR. 16

Wystawa pn. „Drogi do wolności”
2018.09.14
Wystawa pn. „Drogi do wolności”

W GBP w Wolanowie można og­lądać wystawę pn. „Drogi do wol­noś­ci” przygotowaną z okazji 100. rocznicy odzyskania nie­pod­leg­łoś­ci.

Serdecznie zapraszamy!

Zaproszenie
2018.09.11
Zaproszenie

Marcin Ciężkowski Prezes Gmin­ne­go Klubu Sportowego "Jagu­ar" w Wolanowie ser­decz­nie zap­ra­sza do wzięcia udziału oraz zapisów na: III TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY WOLANÓW.

Święto Chleba
2018.09.10
Święto Chleba

2 września 2018 r. w Muzeum Wsi Radomskiej odbyło się XX Ju­bi­leuszowe Święto Chleba o cha­rak­te­rze ogólnopolskim. W tym dniu Zespół Śpiewaczy z Bie­nię­dzic brał udział w konkursie  pt. „Tradycyjny wieniec dożyn­ko­wy”.

Kolejne granty dla stowarzyszeń
2018.09.05
Kolejne granty dla stowarzyszeń

Dwa stowarzyszenia z terenu gmi­ny Wolanów podpisały umowy na realizację projektów gran­to­wych LGD „Razem dla Radomki” pn. „Promocja i rozwój obszarów wiejskich” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-202 współfinan­so­wa­nych z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Narodowe Czytanie 2018
2018.09.04
Narodowe Czytanie 2018

Gminna Biblioteka Publiczna i Gminne Centrum Kultury w Wo­la­nowie serdecznie zapra­sza­ją wszystkich mieszkańców gminy na wspólne czytanie fragmentów „Przedwiośnia” Stefana Żerom­skie­go

Zaproszenie na Dożynki Powiatowo – Gminne w Wolanowie – 9.IX.2018r.
2018.09.03
Zaproszenie na Dożynki Powiatowo – Gminne w Wolanowie

Starosta Powiatu Radomskiego  Mirosław Ślifirczyk  oraz Wójt Gmi­ny Wolanów  Adam Gibała za­pra­sza­ją na Dożynki Powia­to­wo – Gminne, które odbędą się 9 września br. na terenie boiska przy Publicznej Szkole Podsta­wo­wej w Wolanowie. Zachęcamy do zapoznania się z programem dożynek oraz zapraszamy do wzięcia udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu.

Zaproszenie
2018.09.03
Zaproszenie na zajęcia wokalne

Zaproszenie na zajęcia wokalne dla dzieci młodzieży i dorosłych obejmujące kształcenie słuchu, naukę gry na ukulele, emisję głosu itp.

Wakacyjny sierpień z GCK
2018.08.30
plener

Wakacje mijają nieubłaganie szybko a zwłaszcza gdy ten wolny czas jest wypełniony zajęciami, w których chętnie i aktywnie uczest­ni­czą dzieci. Sierpień oka­zał się miesiącem nie tylko upalnym ale również bogatym w pomysły i w kreatywne zadania.

Paintball z GCK
2018.08.29
drużyna

To już ostatnia nasza wycieczka w ramach wakacji: sierpień 2018. Gminne Centrum Kultury w Wo­la­nowie zorganizowało super za­ba­wę na świeżym powietrzu dla mło­dzie­ży z terenu gminy Wo­la­nów.

Zaproszenie do udziału w konkursie
2018.08.29
plakat: start_up na lokalną inicjatywę społeczną

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” zaprasza do udziału w konkursie mającym na celu wybór 6 start-upów, inicjatyw na rzecz realizacji działań lokalnych.

Rządowy Program „Czyste Powietrze”
2018.08.13
Logo: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Szanowni Mieszkańcy, w związku z dużym zainteresowaniem do­ty­czą­cym możliwości dofinanso­wa­nia przedsięwzięć w zakresie wymiany kotłów grzewczych i do­ciep­lenia budynków mieszkal­nych informujemy, że Minis­ter­stwo Środowiska urucho­mi­ło Program „Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej, zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery.

2018.08.07
plakat: „Włączmy się do działania”

Projekt „Włączmy się do dzia­ła­nia” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Fundu­szu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Ope­ra­cyj­nego Województwa Mazo­wiec­kie­go Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wy­klu­czo­nych i przeciwdziałanie wy­klu­cze­niu społecznemu.

Potańcówka integracyjna
2018.07.10
Potańcówka integracyjna

W ostatni wtorek czerwca br. odbyła się zabawa integracyjna, w której udział wzięli uczestnicy projektu „Kulturalny Uniwersytet III Wieku w Wolanowie”. Po­tań­ców­kę zorganizowano w Gmin­nym Centrum Kultury w Wo­la­no­wie, z udziałem lokalnego zespołu ludowego popu­la­ry­zu­ją­cego tańce i muzykę ludową.

Nasz Wolanów
2018.07.05
Nasz Wolanów

W NUMERZE:

O WCZESNYM LECIE NA PRZEDLECIU ...- STR. 2

Z AKTUALNYCH PRAC RADY GMINY - STR. 4

PIKNIK HISTORYCZNY W BIENIĘDZICACH - STR. 6

SPORTOWY WOLANÓW - STR. 16

Zaproszenie na premierę teledysku
2018.07.02
Zaproszenie na premierę teledysku

Zapraszamy na premierę naj­now­szego teledysku Zespołu Lu­do­we­go Pieśni i Tańca "Wolanianki" pod tytułem: "Drewniany Mos­te­czek" do sali widowiskowej Gmin­ne­go Centrum Kultury w Wo­la­no­wie, która odbędzie się w dniu 4 lipca 2018r. (środa) o godzinie 17:00.

Nowa altanka – przyjazne miejsce spotkań dla mieszkańców
2018.06.29
altana

16 czerwca br. społeczność Kolonii Wawrzyszów oraz okolicznych miej­sco­wości świętowała Dzień Dziecka połączony z otwarciem al­ta­ny, na budowę której fundusze po­zys­kało Stowarzyszenie „Inicja­ty­wa Młodych - Kolonia Wawrzy­szów”.

Warsztaty serowarskie w GCK w Wolanowie
2018.06.26
Warsztaty serowarskie w GCK w Wolanowie

Uczestnicy zgłębiali tajniki two­rzenia przepysznych serów bia­łych wraz z Serowarem Żóław­skim, Panem Krzysztofem Jawor­skim. Każdy z przybyłych gości zajął specjalnie przygotowane stanowisko, gdzie (według ins­truk­cji Pana Krzysztofa) wy­twa­rza­no m.in. smaczne ricotty, (na słodko i wytrawnie) czy mas­car­po­ne.

Informacja
2018.06.26

Wójt Gminy Wolanów, w związku z niesprzyjającymi warunkami at­mos­ferycznymi (susza), która wys­tą­piła w dniach 11 kwietnia 2018 roku do 10 czerwca 2018 roku na terenie województwa mazowieckiego informuje, że ist­nie­je możliwość zgłoszenia strat w uprawach rolnych spo­wo­do­wa­nych niedoborem wody.

Festyn Rodzinny SPP Wolanów
2018.06.14
powitanie przez p. dyrektor

W dniu 8 czerwca 2018r w Sa­mo­rzą­dowym Publicznym Przedsz­ko­lu w Wolanowie o godz. 13:00 odbył się I Festyn Rodzinny. Pani Dyrektor powitała wszystkich uczestników i podziękowała za trud wytężonej pracy.

Festyn w PSP w Mniszku
2018.06.14
Festyn w PSP w Mniszku

W dniu 9 czerwca 2018r. odbył się festyn rodzinny z okazji roz­po­czę­cia budowy sali gim­nas­tycz­nej w PSP w Mniszku.

Montaż altany w Kolonii Wawrzyszów na finiszu
2018.06.14
altana w Kolonii Wawrzyszow

W Kolonii Wawrzyszów trwają prace kończące montaż altany, która będzie pełniła funkcję rek­reacji, spędzania wolnego cza­su oraz spotkań mieszkańców so­łec­twa Kolonia Wawrzyszów i Waw­rzy­szów, a także służyła gościom i turystom prze­bywa­ją­cym na te­re­nie Gminy Wolanów.

Baner

Stopka strony

  • Kontakt

Urząd Gminy Wolanów
Radomska 20, 26-625 Wolanów
tel.centrala: 486186051, 486186067   fax: 486187941
e-mail: gmina{at}wolanow.pl
e-PUAP: /2l639fbui2/skrytka

  • Godziny otwarcia

Godziny urzędowaniaponiedziałek: 7:30-16:30
wtorek, środa, czwartek: 7:30-15:30
piątek: 7:30-14:30

Masz pytania?

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.